Άρθρο 01: Ορισμοί

Για τις ανάγκες τις παρούσας Απόφασης ορίζονται οι εξής έννοιες και ορισμοί :

Ειδικός Ασφαλής Αλγόριθμος Συνόψεων (ΕΑΑΣ)

Ως Ειδικός Ασφαλής Αλγόριθμος Συνόψεων, ορίζεται η μονόδρομη μαθηματική συνάρτηση – αλγόριθμος κατακερματισμού δημιουργίας μοναδικής σύνοψης, όπως αυτός ειδικότερα ορίζεται στο Παράρτημα Π2.

Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ)

Ως Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται το σύνολο της αλληλουχίας δεκαεξαδικών χαρακτήρων, της σύνοψης που δημιουργείται με την χρήση του Ειδικού Ασφαλούς Αλγόριθμου Συνόψεων, και η οποία προσδιορίζει μονοσήμαντα το σύνολο των δεδομένων, που υπόκεινται σε επεξεργασία από τον αλγόριθμο αυτό. Ο αριθμός των χαρακτήρων της αλληλουχίας καθορίζεται από τη σύνοψη που παράγεται από τον ΕΑΑΣ όπως αυτός ορίζεται στο Παράρτημα Π2, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι κάθε byte της σύνοψης, αναπαρίσταται με 2 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες.

Πάροχος Άυλης Φορολογικής Σήμανσης (ΠΑΦΣ)

Ως Πάροχος Άυλης Φορολογικής Σήμανσης ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, τεχνογνωσία και τις κατάλληλες οργανωτικές και υπολογιστικές υποδομές και τα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) για να παρέχει υπηρεσίες Άυλης Φορολογικής Σήμανσης και έχει :
α) υποβάλει δήλωση καταχώρησης στην Αρχή Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης, με φάκελο δικαιολογητικών για την παροχή Άυλης Φορολογικής Σήμανσης
β) λάβει έγκριση Πολιτικής Ασφάλειας για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Αριθμ. αποφ. 165/2011 ΦΕΚ Β’ 2715/17-11-2011, και
γ) εκπληρώνει και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π6

Η Αρχή Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης τηρεί Μητρώο των Εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης και με Κανονισμό της, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την εποπτεία και τον έλεγχο των ΠΑΦΣ για την παροχή Άυλης Φορολογικής Σήμανσης.

Ο ΠΑΦΣ δύναται πέρα των υπηρεσιών παροχής Άυλης Φορολογικής Σήμανσης να παρέχει και άλλες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ηλεκτρονικών ψηφιακών υπογραφών, αναδοχής τιμολόγησης, ηλεκτρονικής αποθήκευσης, ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, κλπ.

Ως Αρχή Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης ορίζεται η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Φορολογικά Στοιχεία (ΦΣ)

Ως φορολογικά Στοιχεία ορίζονται τα παραστατικά συναλλαγών των οποίων ο τίτλος, το περιεχόμενο και ο τρόπος έκδοσης ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Κεφ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 – ΦΕΚ Α΄ 222), χρησιμοποιούνται για τις πρωτογενείς εγγραφές στα φορολογικά βιβλία και κατ’ επέκταση στο φορολογικό έλεγχο και περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Π5.

Υπόχρεος Φορολογικής Σήμανσης (ΥΦΣ)

Ως Υπόχρεος Φορολογικής Σήμανσης κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι Υπόχρεος Απεικόνισης Συναλλαγών και διενεργεί συναλλαγές που υπόκεινται στην έκδοση Φορολογικών Στοιχείων (ΦΣ) του Πίνακα του Παραρτήματος Π5, σύμφωνα ειδικότερα και με τα οριζόμενα στον ΚΦΑΣ (Κεφ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 – ΦΕΚ Α΄ 222), και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την καταχώρηση των δεδομένων τους, την δημιουργία τους και την ηλεκτρονική έκδοσή τους.

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Ως Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων ΕΑΦΔΣΣ είναι η ηλεκτρονική συσκευή που ορίζεται με τις διατάξεις του Άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.

Άυλη Φορολογική Σήμανση

Ως Άυλη Φορολογική Σήμανση ορίζεται η Συμβολοσειρά Φορολογικής Σήμανση (ΣΦΣ) που λαμβάνεται από ΠΑΦΣ, σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Για την παροχή υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης σε Υπόχρεο Φορολογικής Σήμανσης (ΥΦΣ), ο ΠΑΦΣ υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει συνάψει με αυτόν σύμβαση παροχής υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης εγγυημένου επιπέδου (SLA), η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Φορολογικά Δεδομένα Στοιχείου (ΦΔΣ)

Ως Φορολογικά Δεδομένα Στοιχείου ορίζεται το σύνολο των διακριτών δεδομένων (πεδίων) των Πινάκων Α και Β του Παραρτήματος Π1 που κατά περίπτωση συμπληρώνονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά και αποτελούν περιεχόμενο του φορολογικού στοιχείου, με τη μορφή της αλληλουχίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Π1.

Ημερήσιος Αύξων Αριθμός (ΗΑΑ)

Ως Ημερήσιος Αύξων Αριθμός (ΗΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) ορίζεται ο δεκαδικός αριθμός της ημερήσιας συνεχούς και αλληλοδιάδοχης αύξουσας αρίθμησης κάθε δημιουργούμενης σήμανσης στοιχείου (παραστατικού). Ο ΗΑΑ δημιουργείται αυτόματα με την διαδικασία δημιουργίας κάθε σήμανσης, είτε από τη διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ), στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από τη συσκευή αυτή, είτε από τα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω αυτού. Μετά το κλείσιμο κάθε ημέρας και τη δημιουργία της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, ο ΗΑΑ ανατοποθετείται και λαμβάνει την ημερήσια αρχική τιμή 1 για την 1η σήμανση, 2 για την 2η, κοκ. Ο ΗΑΑ σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται στη μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων, με τη συμπλήρωση πρώτα των δεξιότερων θέσεων του μετρητή και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

Γενικός Αύξων Αριθμός (ΓΑΑ)

Ως Γενικός Αύξων Αριθμός (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) ορίζεται ο δεκαδικός αριθμός της γενικής συνεχούς και αλληλοδιάδοχης αύξουσας αρίθμησης κάθε δημιουργούμενης σήμανσης στοιχείου (παραστατικού). Ο ΓΑΑ δημιουργείται αυτόματα με την διαδικασία δημιουργίας κάθε σήμανσης, είτε από τη διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ), στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από τη συσκευή αυτή, είτε από τα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω αυτού. Ο ΓΑΑ λαμβάνει την αρχική τιμή 1 για την 1η σήμανση, 2 για την 2η, κοκ. Ο ΓΑΑ σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται στη μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων, με τη συμπλήρωση πρώτα των δεξιότερων θέσεων του μετρητή και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ)

Ως Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) ορίζεται η σταθερού μήκους αλληλουχία 10 δεκαδικών αριθμητικών ψηφίων, η οποία σχηματίζεται, στη μορφή ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά και η
οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και της ΣΦΣ του συγκεκριμένου στοιχείου. Η ΧΣ δημιουργείται αυτόματα με την διαδικασία δημιουργίας κάθε σήμανσης, είτε από τη διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ), στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από τη συσκευή αυτή, είτε από τα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω αυτού.

Φορολογικά Δεδομένα Σήμανσης Στοιχείου (ΦΔΣΣ)

Ως Φορολογικά Δεδομένα Σήμανσης Στοιχείου ορίζεται η αλληλουχία των χαρακτήρων που αποτελείται διαδοχικά από το σύνολο των δεδομένων:
i. Τα Φορολογικά Δεδομένα Στοιχείου (ΦΔΣ) στη μορφή της αλληλουχίας σήμανσης των Φορολογικών Δεδομένων Σήμανσης (ΦΔΣ) και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Π1
ii. Τον Ημερήσιου Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) σήμανσης του φορολογικού στοιχείου που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) – εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ
iii. Τον Γενικό Αύξοντα Αριθμό (ΓΑΑ) σήμανσης του φορολογικού στοιχείου που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) – εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ
iv. Τη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) του φορολογικού στοιχείου που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) – εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ
v. Τον Αριθμό Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ (11 χαρακτήρες) στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από συσκευή ΕΑΦΔΣΣ, ή τον Μοναδικό Αριθμό Μητρώου του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) στον ΠΑΦΣ : (11 χαρακτήρες επίσης), ο οποίος σχηματίζεται με βάση τον Αριθμό καταχώρησης του ΠΑΦΣ στο μητρώο της Αρχής Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ.

Η αλληλουχία των χαρακτήρων που σχηματίζεται από τον Ημερήσιο Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) σήμανσης, τον Γενικό Αύξοντα Αριθμό (ΓΑΑ) σήμανσης, τη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) γίνεται συνολικά είτε από συσκευή ΕΑΦΔΣΣ είτε από ΠΑΦΣ.

Η κωδικοποίηση της αλληλουχίας των ΦΔΣΣ, γίνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από ενδεχόμενο διαφορετικό τρόπο κωδικοποίησής των αποθηκευμένων πεδίων και πληροφοριών

Συμβολοσειρά Φορολογικής Σήμανσης (ΣΦΣ)

Ως Συμβολοσειρά Φορολογικής Σήμανσης ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων που διαμορφώνεται από την διακριτή προσθήκη των εξής τμημάτων δεδομένων :
i. Το τμήμα της αλληλουχίας των χαρακτήρων της αντίστοιχης Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης (ΠΑΗΨΣ) που προκύπτει από την επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων των ΦΔΣ και των τμημάτων δεδομένων που ακολουθούν, από τον Ειδικό Ασφαλή Αλγόριθμο Συνόψεων (ΕΑΑΣ). Γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος : 0…9 και A…F.
ii. Το τμήμα του Ημερήσιου Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) σήμανσης του φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) – εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ. Ο ΗΑΑ σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται στη μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο ΗΑΑ αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).
iii. Το τμήμα του Γενικού Αύξοντα Αριθμού (ΓΑΑ) σήμανσης του φορολογικού στοιχείου (παραστατικού) που αφορά τον συγκεκριμένο Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) – εκδότη του στοιχείου και για συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ ή συγκεκριμένο ΠΑΦΣ. Ο ΓΑΑ σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται στη σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο ΓΑΑ αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).
iv. Το τμήμα της Χρονοσφραγίδας Σήμανσης (ΧΣ) η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και της ΣΦΣ του συγκεκριμένου στοιχείου, η οποία σχηματίζεται ως μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.
v. Το τμήμα με τον Αριθμό Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ (11 χαρακτήρες) στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από συσκευή ΕΑΦΔΣΣ, ή τον Μοναδικό Αριθμό Μητρώου του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) στον ΠΑΦΣ : (11 χαρακτήρες επίσης), ο οποίος σχηματίζεται με βάση τον Αριθμό καταχώρησης του ΠΑΦΣ στο μητρώο της Αρχής Πιστοποίησης Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης), στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ.
vi. Το τμήμα επαλήθευσης που αποτελείται τους 2 δεκαεξαδικούς χαρακτήρες ελέγχου ορθότητας της Συμβολοσειράς Φορολογικής Σήμανσης, που προκύπτουν από την δεκαεξαδική πρόσθεση των χαρακτήρων (bytes) χωρίς κρατούμενο όλων των προηγούμενων χαρακτήρων (2 digits hexadecimal checksum). Γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος : 0…9 και A…F.

Η διάκριση των τμημάτων της Συμβολοσειράς Σήμανσης γίνεται με τη χρήση 1 χαρακτήρα διαστήματος (space)

Η ΣΦΣ μπορεί να λαμβάνεται είτε από διασυνδεόμενη συσκευή ΕΑΦΔΣΣ είτε με Άυλη Φορολογική Σήμανση από ΠΑΦΣ.

Ηλεκτρονική Έκδοση Φορολογικού Στοιχείου (ΗΕΦΣ)

Ως Ηλεκτρονική Έκδοση Φορολογικού Στοιχείου θεωρείται κάθε έκδοση Φορολογικού Στοιχείου (ΦΣ) – παραστατικού, τα ΦΔΣ του οποίου έχουν λάβει σήμανση, δηλαδή ΠΑΗΨΣ και ΣΦΣ. Ως χρόνος της ΗΦΕΣ θεωρείται ο χρόνος που προσδιορίζεται στη Χρονοσφραγίδα (ΧΣ) της ΣΦΣ.

Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ)

Ως Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ) ορίζεται η εφαρμογή λογισμικού ή το σύνολο των εφαρμογών λογισμικού του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ), που εγκαθίσταται σε Η/Υ ή ανακτάται – προσπελαύνεται από Η/Υ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ) και διαχειρίζεται τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σήμανση των στοιχείων (παραστατικών). Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται :
• Η ανάκτηση των Φορολογικών Δεδομένων Στοιχείων (ΦΔΣ) από άλλες τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων
• Ο μετασχηματισμός και η δημιουργία της μορφής της αλληλουχίας χαρακτήρων προς σήμανση του Παραρτήματος Π1
• Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία και αποστολή – διαβίβαση των ΦΔΣ είτε σε διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση, στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από ΕΑΦΔΣΣ, είτε σε απομακρυσμένα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ, με σκοπό τη δημιουργία και λήψη της αντίστοιχης ΣΦΣ.
• Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία και λήψη της ΣΦΣ, είτε από διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ του Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση, στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται από ΕΑΦΔΣΣ, είτε από απομακρυσμένα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ.
• Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία και αποστολή – διαβίβαση των ΦΔΣ ή και της ΣΦΣ σε απομακρυσμένα υπολογιστικά συστήματα του ΠΑΦΣ, στην περίπτωση που σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ, με σκοπό την επαλήθευση της ΣΦΣ που έχει δημιουργηθεί καθώς και η επαλήθευση ή μη αυτής.
• Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία για την αποστολή – διαβίβαση του συνόλου ή μέρους των ΦΔΣ και της ΣΦΣ σε κεντρικές υποδομές (όπως η ΓΓΠΣ ή άλλες που θα οριστούν για το σκοπό αυτό), ή η ασφαλής θέση σε διάθεση αυτών για φορολογικούς σκοπούς. Η διαβίβαση αυτή μπορεί να γίνεται και για περισσότερα του ενός σημανθέντων φορολογικών στοιχείων με βάση εύρος Χρονοσφραγίδων Σήμανσης (ΧΣ). Στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται μέσω ΠΑΦΣ, τότε η δυνατότητα της διαδικασίας αυτής μπορεί να παραλείπεται από το ΛΥΣΦΣΥΦΣ, εφ’ όσον την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει ο ΠΑΦΣ για λογαριασμό του ΥΦΣ και αυτή αποτελεί μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης εγγυημένου επιπέδου (SLA) .
• Η εκτύπωση της ΣΦΣ σε κάθε φορολογικό στοιχείο (παραστατικό) που αντιστοιχεί και περιλαμβάνει τα αντίστοιχα ΦΔΣ καθώς και η δυνατότητα αναπαράστασης και εκτύπωσης της ΣΦΣ σε γραμμωτό κώδικα δύο διαστάσεων του Παραρτήματος Π3.
• Η επικοινωνία με άλλες τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων για λογική συσχέτιση – διασύνδεση των ΦΔΣ και της ΣΦΣ που αντιστοιχεί σε αυτά, και τη μόνιμη και ασφαλή αποθήκευσή τους.
• Η λήψη της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ είτε από διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ είτε από ΠΑΦΣ, η λογική συσχέτισή της με τις αντίστοιχες ΠΑΗΨΣ και η ασφαλής και μόνιμη αποθήκευσή της σε τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων.
• Η ανάκτηση των Φορολογικών Δεδομένων Στοιχείων (ΦΔΣ) και της αντίστοιχης ΣΦΣ και η δημιουργία της μορφής της αλληλουχίας χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του Παραρτήματος Π1, από τοπικά εγκατεστημένες ή απομακρυσμένες εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των Βάσεων Δεδομένων καθώς και η δημιουργία ιδιαίτερου ηλεκτρονικό αρχείου με περιεχόμενο την αλληλουχία χαρακτήρων που έχει λάβει σήμανση με βάση το μορφότυπο του παραρτήματος Π1. Η δημιουργία του αρχείου αυτού γίνεται σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, με σκοπό την επαλήθευσή του περιεχομένου του σε οποιαδήποτε περίπτωση επιτόπιων φορολογικών ελέγχων. Η ανάκτηση των ΦΔΣ και της αντίστοιχης ΣΦΣ και η δημιουργία ιδιαίτερων ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να γίνεται και για τις για περισσότερα του ενός σημανθέντων φορολογικών στοιχείων και τις αντίστοιχες Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ, με βάση εύρος Χρονοσφραγίδων Σήμανσης (ΧΣ), εύρος τιμών ΓΑΑ, ή άλλων δεδομένων από τα διακριτά τμήματα της ΣΦΣ. Η ανάκτηση μιας η περισσοτέρων Γενικών Ημερήσιων ΠΑΗΨΣ γίνεται σε ηλεκτρονικά αρχεία του Παραρτήματος Π1.
• Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία για την αποστολή – διαβίβαση του συνόλου ή μέρους των ΦΔΣ και της ΣΦΣ σε κεντρικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Στην περίπτωση που η σήμανση γίνεται άυλα μέσω ΠΑΦΣ, τότε η δυνατότητα της διαδικασίας αυτής μπορεί να παραλείπεται από το ΛΥΣΦΣΥΦΣ, εφ’ όσον την διαδικασία αυτή αναλαμβάνει ο ΠΑΦΣ για λογαριασμό του ΥΦΣ και αυτή αποτελεί μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Άυλης Φορολογικής Σήμανσης εγγυημένου επιπέδου (SLA).
• Η ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία, πρόσβαση, και ανάκτηση κωδικών στην υπηρεσία φιλοξενίας των εθνικών και διεθνών κωδικοποιήσεων (ΓΓΠΣ) που η χρήση τους αναφέρεται σε αντίστοιχα πεδία των Πινάκων Α και Β του μορφοτύπου, σύμφωνα με τον Πίνακα Γ του παρόντος Παραρτήματος Π1
• Η τήρηση σε αρχεία καταγραφής συμβάντων (LOG files) σε χρονική σειρά, με πλήρη και αναλυτικά δεδομένα που αφορούν τις προηγούμενες διαδικασίες

Είναι υποχρεωτική η αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των δυνατοτήτων των παραπάνω διαδικασιών του ΛΥΣΦΣΥΦΣ στα εγχειρίδια χρήσης του λογισμικού αυτού. Ο προμηθευτής του ΛΥΣΦΣΥΦΣ υποχρεούται στην διεξοδική επίδειξη των δυνατοτήτων αυτών σε κάθε Υπόχρεο σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ).

Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ)

Ως Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας, ορίζεται η διαδικασία επεξεργασίας από τον ΕΑΑΣ του συνόλου των δεδομένων που σχηματίζεται από τις ΠΑΗΨΣ που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας (από την προηγούμενη ΟΗΦΕΣΗ) και της αμέσως προηγούμενης Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, για τη δημιουργία μιας σύνοψης ημέρας, η οποία αποτελεί την Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ. Κάθε ΟΗΦΕΣΗ πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο 24 ώρες από την προηγούμενη ΟΗΦΕΣΗ εφ’ όσον από την προηγούμενη ΟΗΦΕΣΗ έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 1 ΣΦΣ.

Η ΟΗΦΕΣΗ και η δημιουργία της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ γίνεται κατά περίπτωση είτε από διασυνδεόμενη συσκευή ΕΑΦΔΣΣ είτε από ΠΑΦΣ. Κάθε Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ αριθμείται με συνεχή αύξουσα αλληλοδιάδοχη αρίθμηση.

 • 11 Ιουλίου 2013, 00:03 | SingularLogic

  Γενικές παρατηρήσεις για τη διαβούλευση:
  -Αποτυπώνεται μια νέα διαδικασία σήμανσης των φορολογικών στοιχείων που βασίζεται στο «μορφότυπο»
  -Περιλαμβάνονται 2 διακριτοί μηχανισμοί (με φορολογικούς μηχανισμούς και μέσω παρόχων)
  -Υποστηρίζεται η ηλεκτρονική έκδοση όλων των φορολογικών στοιχείων (ακόμα και τα στοιχεία διακίνησης)
  -Προβλέπεται/υποστήριζεται διαλειτουργικότητα με ΓΓΠΣ / ΕΣΗΔΗΣ
  Πρόκειται για κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς εκσυγχρονίζεται η διαδικασία έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Η ευελιξία που παρέχεται μπορεί να ωφελήσει τις επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) στην προσπάθεια μείωσης κόστους και βελτιστοποίησης διαδικασίων.

  Θετικά σημεία:
  -Δομημένη και αξιοποιήσιμη πληροφορία μέσω του μορφότυπου, ο οποίος αξιοποιείται πολλαπλώς (ηλεκτρονική έκδοση / τιμολόγηση / αρχειοθέτηση, φορολογικός έλεγχος κλπ)
  -Εναλλακτικές προσεγγίσεις με την τελική επιλογή από τον υπόχρεο (φορολογικός μηχανισμός & ΠΑΦΣ)
  -Τάση για ηλεκτρονικοποίηση συναλλαγών / απαλλαγή από υφιστάμενα κόστη
  -Βοηθά στη βελτιστοποίηση διαδικασιών και άρα μπορεί να έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις
  -Ευκολότερος έλεγχος συναλλαγών που μπορεί να γίνει πλέον μηχανογραφικά και εξ αποστάσεως
  -Θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς υπόχρεους που σήμερα δεν έχουν μηχανογράφηση να εξυπηρετηθούν μέσω παρόχων υπηρεσιών λογισμικού (SaaS), με χαμηλά κόστη

  Αρνητικά σημεία:
  -«Βαρύ» ως προς την τεχνική προσέγγιση (πολλά πεδία, δεν υποστηρίζεται εύκολα από «απλές» μηχανογραφικές λύσεις)
  -Οι μη μηχανογραφημένοι θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν ως ολοκληρωμένη υπηρεσία μέσω των παρόχων, αλλά η 100% εξάρτηση από online επικοινωνία για την έκδοση ενός στοιχείου είναι πρόβλημα και μάλιστα απαγορευτικό
  -Ιδιαίτερη, «ειδική» προσέγγιση στο θέμα της σήμανσης που ενδεχομένως να μην εντάσσονται εύκολα στο επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο για υπηρεσίες ταυτοποίησης και εμπιστοσύνης ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  -Η συνολική προσέγγιση συνδυάζει τις έννοιες και τις υποχρεώσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τις φορολογικές υποχρεώσεις (αποτύπωση και συμμόρφωση), δημιουργώντας, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά
  -Απαιτούνται αρκετές διευκρινίσεις προτού μπορέσει να προχωρήσει (σε τεχνικό & θεσμικό επίπεδο)

  Σχολιασμός / Θέματα προς αντιμετώπιση
  -Το θεσμικό πλαίσιο για τους ΠΑΦΣ (εποπτεία ΕΕΤΤ κλπ) δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και μπορεί να καθυστερήσει καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί από τον υπό έγκριση κανονισμό 2012/0146 της ΕΕ
  -Για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή, απαιτείται ένα μεταβατικό στάδιο, τόσο για τη συνύπαρξη με την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και με δεδομένο ότι θα υπάρχει ένα διάστημα που τα θέματα εποπτείας μπορεί να είναι υπό διαμόρφωση
  -Πρέπει να υποστηριχθούν με ευκολότερο και αμεσότερο τρόπο οι βασικές απαιτήσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (αυθεντικότητα, ακεραιότητα, αναγνωσιμότητα), διακριτά από τις φορολογικές υποχρεώσεις
  -Πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη μηχανισμός offline λειτουργίας. Ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις δε θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν υπηρεσίες παρόχων αν δεν εξασφαλίζεται η έκδοση σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας
  -Γενικά, η προσέγγιση που προδιαγράφεται εξισώνει τον πάροχο της σήμανσης με έναν οιονεί / απομακρυσμένο φορολογικό μηχανισμό. Η αντιμετώπιση αυτή δημιουργεί «ψευδοπροβλήματα» και μειώνει την αξία της λύσης, καθώς βάζει περιορισμούς στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των υπόχρεων που θα υιοθετήσουν τη σήμανση μέσω ΠΑΦΣ.
  -Η σήμανση μέσω ΠΑΦΣ δεν πρέπει να «κληρονομήσει» περιορισμούς που προέρχονται από τους υπάρχοντες φορολογικούς μηχανισμούς (πχ ο ΗΑΑ όπου τίθεται περιορισμός ψηφίων κλπ) και θα πρέπει να λειτουργήσει υπό καθεστώς διαφοροποιημένων προδιαγραφών.

 • 10 Ιουλίου 2013, 18:59 | Δημήτρης

  Δεν ειναι κατανοητο πως δύο αποφάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δηλαδή οι ΠΟΛ 1220 & 1221 που ανακοινώνονται μετα απο πόρισμα εξειδικευμένης επιτροπής και αφού έχουν υπογραφεί 2 φορές απο όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και έχουν εγκριθεί απο την ΕΕ, γίνεται ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΗΣ προσπάθεια να ανατραπούν με την υιοθέτηση μιας ΠΟΛ που γράφτηκε απο ΕΝΑΝ σύμβουλο και δεν έχει υπογραφεί απο ΚΑΝΕΝΑ υπηρεσιακό παράγοντα.

  Ποιά άνομα συμφέροντα θίγονται με τις ΠΟΛ 1220 & 1221 και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται με την αλλαγη ή ακύρωσή τους;

  Ολοι γνωρίζουν οτι η προς διαβούλευση ΠΟΛ γράφτηκε ΜΟΝΟ για την ηλεκτρονικη τιμολόγηση, ποια συμφέροντα πιέζουν να εφαρμοστεί σε όλες τις μηχανογραφικές εκδόσεις τιμολογίων με υψηλότατα κόστη για τους υπόχρεους και υψηλά κέρδη για τους εμπλεκόμενους;

  Ποιοι και γιατι δεν θέλουν να σταλούν τα στοιχεία των ΕΑΦΔΣΣ στην ΓΓΠΣ όπως προδιαγράφει η ΠΟΛ 1221; Γιατι προσπαθούν να την ακυρώσουν ώστε να μην εφαρμοστει ποτε η αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ;

  Γιατί δεν θέλουν να κλείσει ο κύκλος της έκδοσης παραστατικών με την πλήρη και διαφανή ενημέρωση της ΓΓΠΣ; Διότι είναι σαφές ότι η παράγραφος που λέει οτι η ΓΓΠΣ θα ζητήσει να ενημερωθεί με τα πεδία που χρειάζεται στο απώτερο μέλλον πετάει την μπάλλα στην εξέδρα

 • 10 Ιουλίου 2013, 18:41 | ΣΕΠΕ

  Ο ΣΕΠΕ υποστηρίζει την προσέγγιση που αποτυπώνεται στη διαβούλευση με το σκεπτικό ότι:
  – Θεσμοθετείται ένας ενιαίος και τυποποιημένος τρόπος ανταλλαγής δεδομένων («μορφότυπος») που μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς:
  o μεταξύ επιχειρήσεων (ηλεκτρονική τιμολόγηση)
  o μεταξύ υπόχρεου και ελεγκτικών μηχανισμών (ΓΓΠΣ, Elenxis)
  o μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου για βελτιστοποίηση των διαδικασιών δημόσιων προμηθειών (ΕΣΗΔΗΣ)
  – Υποστηρίζεται η σήμανση των φορολογικών στοιχείων με δύο διακριτούς τρόπους και δίνοντας της ευελιξία στους υπόχρεους να επιλέξουν τη λύση που προτιμούν:
  o σήμανση μέσω φορολογικών μηχανισμών
  o σήμανση μέσω ΠΑΦΣ
  – Δείχνει ότι υπάρχει η διάθεση εκ μέρους της πολιτείας να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές ώστε να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων

  Με δεδομένο ότι προδιαγράφεται ένα σημαντικό εύρος αλλαγών που επηρεάζει το σύνολο της αγοράς, θα πρέπει να διευθετηθούν μια σειρά από ζητήματα προτού τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο λειτουργίας. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη σειρά, ακολουθούν σχόλια επί των βασικών ζητημάτων που χρήζουν περεταίρω επεξεργασίας:

  Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ΠΑΦΣ:
  Επί του παρόντος δεν υφίσταται στην ΕΕΤΤ το θεσμικό πλαίσιο υπό το οποίο θα λειτουργήσουν οι ΠΑΦΣ. Η τελική διαμόρφωση των υποχρεώσεων των ΠΑΦΣ πρέπει να αποτυπωθούν με συνάφεια ως προς τα σχετικά θέματα ηλεκτρονικής πιστοποίησης, ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης κλπ, που υπάγονται εξ ορισμού στην ΕΕΤΤ.
  Επίσης, όπου είναι εφικτό, πρέπει να υιοθετηθούν καθιερωμένες και γενικές πιστοποιήσεις (πχ ISO27001 για την ασφαλή τήρηση δεδομένων), χωρίς περεταίρω ιδιαίτερες απαιτήσεις.
  Το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά προτεραιότητα ώστε να γίνει η σχετική προετοιμασία των εταιριών που θα δραστηριοποιηθούν.

  Σταδιακή εφαρμογή:
  Ο νέος τρόπος σήμανσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί μαζικά από 1/1/2014.
  Πρέπει να προβλεφθεί φάση συνύπαρξης με την τρέχουσα κατάσταση, κατά συνέπεια δεν μπορούν να καταργηθούν άμεσα υφιστάμενες διατάξεις (πχ ΠΟΛ 1049 κ.α.)

  Τρόπος λειτουργίας σε συνθήκες μη επιγραμμικής πρόσβασης (offline)
  Η σήμανση μέσω ΠΑΦΣ αναμένεται να αξιοποιηθεί ως υπηρεσία κυρίως από υπόχρεους που σήμερα δεν έχουν συστήματα υποστήριξης. Σε μεγάλο βαθμό θα εξυπηρετήσει επιτηδευματίες, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ, οι οποίοι μπορεί να λειτουργούν εν κινήσει. Συνεπώς είναι επιτακτικό να μπορεί να λειτουργήσει η σήμανση μέσω ΠΑΦΣ και σε offline mode, σε περιπτώσεις διακοπής ή και καθόλου επικοινωνίας με τον πάροχο. Ο ΣΕΠΕ έχει προτάσεις για τον ακριβή τρόπο που μπορεί να λειτουργήσουν οι offline συναλλαγές εντός του πλαισίου που περιγράφεται.

  Διαφοροποιήσεις μεταξύ των 2 προτεινόμενων μεθόδων σήμανσης:
  Η προσέγγιση που ακολουθεί η διαβούλευση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τη σήμανση μέσω φορολογικού μηχανισμού και μέσω ΠΑΦΣ, με απόλυτα κοινές προδιαγραφές και ορισμούς. Στην πράξη, αυτό οδηγεί στο να υιοθετηθούν γενικώς περιορισμοί που αφορούν αποκλειστικά στους μηχανισμούς, όπως είναι ο υποχρεωτικά 4-ψήφιος ημερήσιος α/α (ΗΑΑ). Επίσης σημειώνεται ότι ο ΚΦΑΣ έχει απλοποιήσει σημαντικά τα θέματα αρίθμησης των φορολογικών στοιχείων.
  Η άποψη του ΣΕΠΕ είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση, αρκεί να εξασφαλίζεται με αντίστοιχο τρόπο η ασφαλής ακεραιότητα και η αλληλουχία των στοιχείων που εκδίδονται (το θέμα αυτό συνδέεται και με την υποστήριξη των offline συναλλαγών).

  Διασφάλιση της Αναγνωσιμότητας, Ακεραιότητας & Αυθεντικότητας των στοιχείων (τα «3 Α» της ηλεκτρονικής τιμολόγησης):
  Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της διαδικασίας σήμανσης για λόγους συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις και των αναγκών της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ειδικά στην περίπτωση που η σήμανση υποστηριχθεί μέσω ΠΑΦΣ παράλληλα με υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, οι τελικοί μηχανισμοί που διασφαλίζουν τα «3 Α», θα ορίζονται από τα κατάλληλα business process του παρόχου ή από τεχνολογίες όπως η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI) (όπως προβλέπεται πλέον από τον ΚΦΑΣ που υιοθετεί την οδηγία 2010/45). Σημειώνεται ότι οι πάροχοι ήδη επικοινωνούν με φορείς του εξωτερικού, όπου δεν αξιοποιείται πουθενά η σήμανση.

  Συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία διακίνησης
  Στη διαβούλευση γίνεται αναφορά για την αποϋλοποίηση του δελτίου αποστολής. Ο έλεγχος υποστηρίζεται μέσω «κατάλληλου αποθηκευτικού μέσου» που συνοδεύει τη διακίνηση ή με αποστολή σε «κεντρικές υποδομές (βάσεις δεδομένων) που ορίζονται από τη ΓΓΠΣ». Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και οι ΠΑΦΣ, καθώς μπορούν να παρέχουν με επιγραμμική πρόσβαση μέσω διαδικτύου τις απαραίτητες πληροφορίες (ο ελεγκτής δεν χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό, παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητής συσκευής).

  Επίσης έχουν εντοπισθεί διάφορα τεχνικά θέματα / λεπτομέρειες που μπορούν να αντιμετωπισθούν στη φάση της τελικής διαμόρφωσης της σχετικής απόφασης και με συνδρομή των εταιριών του ΣΕΠΕ.

  Τέλος, σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό μπορεί να βοηθήσει ένα μεγάλο αριθμό επιτηδευματιών που σήμερα λειτουργούν χειρόγραφα. Με τις υπηρεσίες μέσω ΠΑΦΣ θα είναι εύκολο να αποκομίσουν τα οφέλη της ηλεκτρονικής έκδοσης χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λογισμικό και εξοπλισμό. Προτείνεται να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση νέων λύσεων με αντίστοιχα κίνητρα.

 • 10 Ιουλίου 2013, 15:35 | Αβρατόγλου Χ.

  Πολύ σημαντική πρόταση προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Εισάγει τομές που αξιοποιούν την τεχνολογία για τη διευκόλυνση και των επιχειρήσεων και του ελεγκτικού μηχανισμού.
  Στα θετικά:
  1. Η δυνατότητα – υποχρέωση αποθήκευσης ηλεκτρονικά αξιοποιήσιμων στοιχείων παραστατικών. Όχι πια αποθήκες με χαρτιά ή μη αξιοποιήσιμα στοιχεία στον έλεγχο. Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται και απομακρυσμένα αφού τα στοιχεί είναι διαθέσιμα, με προφανείς θετικές επιπτώσεις και ενάντια στα φαινόμενα διαφθοράς.
  2. Σημαντική επίσης η ευρεία βάση εφαρμογής.
  3. Διευκολύνει σημαντικά και την ηλεκτρονική τιμολόγηση και εν γένει την αυτοματοποίηση της αξιοποίησης των στοιχείων συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων, επιταχύνοντας και αυτοματοποιώντας διαδικασίες δίνοντας μια βάση για μεταβολές που μειώνουν το κόστος λειτουργίας.
  4. Αίρει περιορισμού και διευκολύνει διαδικασίες όπως η αποστολές με την κατάργηση της υποχρέωσης εκτύπωσης παραστατικών.
  5. Είναι φιλική ως προς το περιβάλλον

  Προβληματικά σημεία
  1. Θολό, όχι συγκεκριμένο πλάνο εφαρμογής και διαχείρισης αλλαγών. Θα έπρεπε να υπάρξει σχέδιο σταδιακής εφαρμογής
  2. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη – δυνατότητα για offline παροχή σήμανσης μέσω ΠΑΦΣ μέσα στο χρονικό πλαίσιο μιας ημέρας. Αυτό θα μείωνε σημαντικά τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας και performance χωρίς απώλειες στην ασφάλεια, με ευθύνη του ΠΑΦΣ.
  3. Το μοντέλο αρίθμησης για σήμανση μέσω ΠΑΦΣ είναι βασισμένο στις τεχνικές δυνατότητες των ΕΑΦΔΣΣ και όχι σε αυτές των ΠΑΦΣ. Η ημερήσια σύνοψη θα μπορούσε να γίνεται αυτόματα στο τέλος της ημέρας και η μονοτονία της αρίθμησης θα μπορούσε να μην παίζει ρόλο ή να γίνεται με πολύ μεγαλύτερο εύρος (10000 παραστατικά την ημέρα είναι λίγα για αρκετούς οργανισμούς)
  4. Η παράγραφος για το ΕΣΗΔΗΣ είναι προβληματική καθώς το ΕΣΗΔΗΣ δεν είναι ελεγκτικός μηχανισμός αλλά «πελάτης – παραλήπτης» του συστήματος. Η διαθεσιμότητα των στοιχείων συναλλαγών πρέπει να αφορούν αυστηρά τους συναλλασσόμενους και τον ελεγκτικό μηχανισμό και κανέναν άλλο. Αρα το ΑΣΗΔΗΣ θα πρέπει να έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που αφορούν προμήθειες δημοσίου.
  5. Στη ΦΣ δεν πρέπει να μπαίνει ο Αριθμός Μητρώου του ΥΦΣ που εκδίδει ο ΠΑΦΣ αλλά ο σειριακός αριθμός του ΛΥΣΦΣΥΦΣ (…τι όνομα !!!) γιατί αλλιώς τίθενται σημαντικοί περιορισμοί λόγω παραλληλισμού στα συστήματα σήμανσης. Οι αντίστοιχοι περιορισμοί δεν υπάρχουν στις ΕΑΦΔΣΣ όπου εκεί χρησιμοποιείται ο αριθμός σειράς της ΕΑΦΔΣΣ. Εναλλακτικά θα μπορούσε ο ΥΦΣ να παίρνει πολλούς αριθμούς μητρώου από τον ΠΑΦΣ έναν για κάθε εγκατάσταση ΛΥΣΦΣΥΦΣ.

 • 10 Ιουλίου 2013, 14:42 | greca

  Ο GR.EC.A υποστηρίζει την προτεινόμενη προσέγγιση που αποτυπώνεται στη διαβούλευση με το σκεπτικό ότι

  · Θεσμοθετείται ένας ενιαίος και τυποποιημένος τρόπος ανταλλαγής δεδομένων («μορφότυπος») που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τις επιχειρίσεις όσο και από την πολιτεία

  · Υποστηρίζεται η σήμανση των φορολογικών στοιχείων με δύο διακριτούς τρόπους και δίνοντας της ευελιξία στους υπόχρεους να επιλέξουν τη λύση που προτιμούν:

  o σήμανση μέσω φορολογικών μηχανισμών
  o σήμανση μέσω ΠΑΦΣ

  Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις μας είναι:

  • 1 Άρθρο Ορισμοί
  Άυλη Φορολογική Σήμανση
  «Ως Άυλη Φορολογική Σήμανση …, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.»
  Παρατήρηση: να γίνει ποιο σαφής ο τρόπος

  • 4. Άρθρο
  ΗΦΕΣ φορολογικών στοιχείων διακίνησης
  «Ειδικά για τα συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία διακίνησης με αρίθμηση 5, 6, 10 και 11 του Πίνακα του Παραρτήματος 5, δεν υφίσταται υποχρέωση εκτύπωσής τους, … και σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, θα πρέπει να συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά……»
  Παρατήρηση: Να δοθεί με σαφήνεια τι θεωρείτε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο. Να προσδιορισθεί (cloud?).

  • 4. Άρθρο
  ΗΦΕΣ φορολογικών στοιχείων διακίνησης
  Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο εκδότης – ΥΦΣ, ο οποίος υποχρεούται να τεκμηριώνει επαρκώς, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών.
  Παρατήρηση: Να δοθεί με σαφήνεια ο τρόπος τεκμηρίωσης και απόδειξης της χρονικής διάρκειας ειδικότερα κατά τον φορολογικό έλεγχο.

  • 6. Άρθρο
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΔΣΣ, ΣΦΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝΠΑΗΨΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

  Ο ΥΦΣ υποχρεούται στη διαφύλαξη με τρόπο μόνιμο και ασφαλή, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ, των ΦΔΣΣ, ΣΦΣ και των Γενικών Ημερήσιων ΠΑΗΨΣ σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, καθώς και στη διάθεση αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση επιτόπιων φορολογικών ελέγχων.
  Παρατήρηση: Να δοθεί με σαφήνεια ο τρόπος διαφύλαξης καθώς και το χρονικό διάστημα καθυστέρησης. (αφορά περισσότερο πελάτες που θα θελήσουν να διαφυλάξουν τα στοιχεία σε παρόχους και όχι τοπικά).

  • 7. Άρθρο
  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΣ Η ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ, ΣΕ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΛΗΠΤΗ

  «Η ηλεκτρονική διαβίβαση των ανωτέρω … και για λογαριασμό του, με τον όρο της αποδοχής της ηλεκτρονικής αυτής διαβίβασης από τον αντισυμβαλλόμενο με τρόπο που να μπορεί να τεκμηριώνεται και να αποδεικνύεται.»
  Παρατήρηση: Εννοεί σύμβαση ή κάτι άλλο;

  • Παράρτημα 6
  Λ) να χρησιμοποιούνται αξιόπιστα ….
  Να μπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των πληροφοριών
  Παρατήρηση: Πως θα ελέγχεται η γνησιότητα (να γίνει ποιό σαφές);

 • 10 Ιουλίου 2013, 13:57 | Δημήτρης Κατράδης

  ΑJιότιμε κ. Γενικέ,
  επιγραμματικά κάποια σχόλια, λόγω της λήξης του χρόνου υποβολής.

  1. Ένα σχέδιο που ξεκίνησε για την προώθηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην χώρα μας, καταπιάνεται με πολύ σοβαρά θέματα (άσχετα με την Η/Τ) και κυρίως ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ τους άμεσα εμπλεκόμενους.
  2. Λαμβάνει υπόψη του την καταργημένη ΠΟΛ.1135 του 2005 !!! Λαμβάνει υπόψη του τις Προτάσεις μιας Επιτροπής του ΒΑθΕΩΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ (2007) η οποία δεν είχε κατατεθεί πουθενά.
  3. Δεν λαμβάνει υπόψη του το ΠΟΡΙΣΜΑ της Επιτροπής του 2001 που έχει υπογραφεί και από εσάς.
  4. Δεν λαμβάνει υπόψη του τις προτάσεις του πλέον αρμόδιου φορέα (ΣΕΚΤ).
  5. Δεν λαμβάνει υπόψη του, τις προ 6μήνου υπογραφείσες από εσάς και τον κ. Μαυραγάνη, ΠΟΛ.1220 και 1221, αντίθετα ζητάει την κατάργηση τους.
  6. Δεν λαμβάνει υπόψη του, τις δαπάνες και τα κόστη των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην κατασκευή ή εισαγωγή ΕΑΦΔΣΣ και των υπόχρεων επιχειρήσεων που ήδη έχουν συμμορφωθεί με το γράμμα του Νόμου (ΠΟΛ.1221).
  7. Θέτει θέμα ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ των ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς λόγο και αιτία. Αλήθεια γιατί να άλλάξουν οι προδιαγραφές των ΕΑΦΔΣΣ, όταν πριν 6 μήνες θεσμοθετήθηκαν (ΠΟΛ.1220)???
  8. Γιατί να συμβεί το ΠΑΡΑΛΟΓΟ, δηλαδή να βγούν «ΝΕΕΣ προδιαγραφές ΕΑΦΔΣΣ» με πόρισμα επιτροπής του 2007, όταν υπάρχουν ήδη ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΑΦΔΣΣ κατόπιν πορίσματος επιτροπής του 2011 και μάλιστα με την ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
  9. θετικά προσεγγίζεται η εναλλακτική δυνατότητα Σήμανσης μέσω Παρόχων Άυλης Σήμανσης.
  10. Θετικά προσεγγίζεται η υποχρεωτική Σήμανση όλων των Παραστατικών.

  Με εκτίμηση

  Κατράδης Δημήτρης
  Διευθυντής Πωλήσεων ΕΛΜΗ SYSTEMS AE

 • 10 Ιουλίου 2013, 13:10 | eltrun

  Τα σχόλια του εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχέδιο απόφασης για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι τα ακόλουθα:
  Η απόφαση αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα, δίνοντας πολλαπλά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις (μείωση λειτουργικού κόστους διαχείρισης των τιμολογίων, δυαντότητες ηλεκτρονικής επεξεργασίας κλπ) όσο και στο δημόσιο (καλύτερες δυνατότητες άμεσου φορολογικού ελέγχου).
  Η «αποδέσμευση» της ψηφιακής σήμανσης από τον φορολογικό μηχανισμό (αποϋλοποίηση ψηφιακής σήμανσης) αναμένεται να άρει τους περιορισμούς που υπάρχουν σήμερα και την υποχρέωση αγοράς σχετικού εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις για την έκδοση/διακίνηση ηλεκτρονικών τιμολογίων ενώ θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να αξιοποιήσουν την η-τιμολόγηση.
  Η αποϋλοποίηση του δελτίου αποστολής αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της η-τιμολόγησης. Το ζήτημα του ελέγχου του δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση των αγαθών, θεωρούμε ότι αντιμετωπίζεται εύκολα όχι μόνο μέσω της αποθήκευσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής σε μέσο αποθήκευσης (usb stick) που προβλέπεται από την απόφαση αλλά και μέσω υποβολής του σε server (π.χ. της ΓΓΠΣ) προ της εκκίνησης της διακίνησης των αγαθών.
  Για να επιτύχει η παραπάνω προσπάθεια είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί η υλοποίηση των κατάλληλων υποδομών του δημοσίου τα οποία θα λαμβάνουν και θα επεξεργάζονται τα η-τιμολόγια/δελτία αποστολής.
  Η εκπαίδευση του ελεγκτικού μηχανισμού στον έλεγχο των η-τιμολογίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας του όλου εγχειρήματος. Είναι γενική διαπίστωση ότι μέχρι σήμερα, υπήρξε εμφανής αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ελέγχου των η-τιμολογίων, γεγονός που δημιουργούσε σχετική αμφιβολία στην αγορά για την εγκυρότητα χρήσης των η-τιμολογίων.
  Θεωρούμε ότι η υποβολή των η-τιμολογίων προς τη ΓΓΠΣ (απευθείας ή μέσω ενδιάμεσων φορέων συλλογής των παραστατικών) θα πρέπει να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έκδοση του του η-τιμολογίου (ακόμα και στο τέλος της ημέρας) ώστε να δοθεί η δυνατότητα ταχύτερης επεξεργασίας των τιμολογίων και κυρίως να για να δοθεί το μήνυμα ότι διάφορες φορολογικές παραβάσεις είναι δυνατόν να ενοπιστούν έγκαιρα (και όχι μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, όπως γίνεται σήμερα).
  Η χρήση κοινού μορφότυπου είναι ίσως η σημαντικότερη συνειαφορά της απόφασης αφού θα ενισχύσει τη δυνατότητα διακίνησης και επεξεργασίας των η-τιμολογίων μεταξύ των διαφόρων Πληροφοριακών Συστημάτων των επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι το μορφότυπο είναι πλήρες και αρκετά ευέλικτο ώστε να ενσωματώσει οποιεσδήποτε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο (ΚΦΑΣ) ή ιδιαίτερες απαιτήσεις δεδομένων των διαφόρων κλάδων.
  Κρίνεται σκόπιμο να είναι σαφής η δυνατότητα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους διασφάλισης των προδιαγραφών ασφαλείας για τα η-τιμολόγια, όπως μέσω ψηφιακών υπογραφών (πέρα από τη ψηφιακή σήμανση).
  Οι κανόνες που πρέπει να ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακής σήμανσης πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και όχι πολύπλοκοι ή απαγορευτικοί (π.χ. επανεξέταση του ύψους οικονομικής ρήτρας) ενώ θεωρούμε ότι στη διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να αξιοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Δημοσίου (ή την ΕΕΤΤ) σχετική τεχνογνωσία των αναγνωρισμένων και εξειδικευμένων ερευνητικών κέντρων σε ελληνικά ΑΕΙ.
  Τέλος, θα πρέπει να δοθεί το απαραίτητο (σύντομο αλλά επαρκές) χρονικό διάστημα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τα συστήματα τους στις απαιτήσεις της απόφασης ενώ για τις μικρότερες επιχειρήσεις θα πρέπει να προβλεφθεί η παροχή κινήτρων ή κατάλληλης οικονομικής ενίσχυσης.

 • 10 Ιουλίου 2013, 13:11 | TAXCODE A.E.

  Είμαστε κατασκευάστρια εταιρία ΕΑΦΔΣΣ από το 2003 και πρώτη φορά ζούμε την κατάργηση διατάξεων σε έξι μήνες από την ψήφισή τους. Αναφερόμαστε στις ΠΟΛ 1220 και 1221, οι οποίες ψηφίστηκαν στις 31/12/2012, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2013 και 1/5/2013 (η οποία παρατάθηκε για εφαρμογή από 1/1/2014) αντίστοιχα.
  Θέλοντας να είμαστε σύννομοι, προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθήσουμε, ως κατασκευάστρια εταιρία, προκειμένου να συμμορφώσουμε τα προϊόντα μας με τη νομοθεσία, καταβάλλοντας προσπάθεια, κόπο και φυσικά χρήματα προς το Ελληνικό Δημόσιο. Κι ενώ, όπως διαφαινόταν μέχρι τις 25/6/2013 (ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου προς διαβούλευση), όλα έβαιναν καλώς, ξαφνικά συνειδητοποιούμε πως όλα τα παραπάνω χάθηκαν, έτσι απλά!
  Το Ελληνικό Δημόσιο καταλαβαίνει, άραγε, πως με αυτές τις πρακτικές η οποιαδήποτε νομοθεσία χάνει την αξιοπιστία της και πως οι πολίτες σταματούν να εμπιστεύονται και να τηρούν τους νόμους; Πώς είναι δυνατόν να επαναφέρεται σε ισχύ η ΠΟΛ 1135, που ψηφίστηκε το 2005 και καταργήθηκε το 2012 και διατάξεις του 2012 (για τις οποίες χρειάστηκαν 3 χρόνια με συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής, εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δημοσίευση και υπογραφές των αρμόδιων Υπουργών και ήταν έτοιμες όλες οι πλευρές για την εφαρμογή τους) να καταργούνται σε 6 μήνες; Επίσης, εκείνοι που το συνέταξαν αντιλαμβάνονται πως αυτά που αναγράφονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι, αν όχι ανεφάρμοστα, χρονοβόρα ως προς την υλοποίησή τους;
  Συμφωνούμε απόλυτα με τα σχόλια (ως προς την εφαρμογή του νομοσχεδίου αυτού) που έχουν γίνει κατά άρθρο σε αυτή τη διαβούλευση από τους αρμοδιότερους όλων (από τους εκπροσώπους τους Ε.Μ.Πολυτεχνείου, κ. Καψάλη και κ. Νικολόπουλο).
  Καλό είναι να παρακολουθήσει κάποιος και τα forums των λογιστών, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την πραγματικότητα των φοροτεχνικών θεμάτων και είναι γνώστες του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων και ξέρουν εάν αυτά που προβλέπονται μπορούν να εφαρμοστούν και σε τι βάθος χρόνου μπορούν να υλοποιηθούν οι μετατροπές που απαιτούνται.
  Αναρωτιόμαστε τελικά εάν η ανάγκη του Κράτους είναι όντως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ή αν θέλει απλά να αναλώνει το χρόνο του σε νομοσχέδια που ποτέ δε θα καταφέρουν να τεθούν σε εφαρμογή, επειδή και αυτά θα καταργηθούν όπως τα προαναφερθέντα.

  Για την
  TAXCODE A.E.
  (κατασκευάστρια εταιρία φορολογικών μηχανισμών και μέλος του Σ.Ε.Κ.Τ.),

  Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 • 10 Ιουλίου 2013, 13:40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το παρόν σχέδιο απόφασης μαζί με τα παραρτήματα του πρέπει να αποσυρθεί για τις παρακάτω βασικές αρχές και προαπαιτούμενα :
  1. Δεν συνοδεύεται από την προβλεπόμενη από τον Νομό, εισηγητική έκθεση, με τεκμηριωμένα οικονομικά στοιχεία που τυχών θα επιβαρύνουν, τόσο το Δημόσιο, όσο και τους τελικούς χρηστές (επιτηδευματίες / επιχειρήσεις) και δεν προσδιορίζεται ποιο θα είναι το ΑΜΕΣΟ οικονομικό όφελος του Δημοσίου και των επιχειρήσεων από τον προτεινόμενο «ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ»
  2. Οι προτεινόμενες, με το παρόν σχέδιο απόφασης, τροποποιήσεις / αλλαγές, των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του κεφαλαίου Ε του άρθρου Πρώτου του Ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α 222, δεν γίνονται με την προτεινόμενη απόφαση αλλά πρέπει να προηγηθεί αναγκαία τροποποίηση του εν λόγου Νόμου.
  3. Δεν αναφέρονται οι αναγκαίες προβλεπόμενες διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ενός τέτοιου νέου πολύπλοκου συστήματος, που έρχεται να καταργήσει πρόσφατα θεσμοθετημένες αποφάσεις (ΠΟΛ 1220 και ΠΟΛ 1221) που καλύπτουν ΑΜΕΣΑ το Δημόσιο συμφέρον και τους επιτηδευματίες / επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αυτά ήδη λειτουργούν.

 • 10 Ιουλίου 2013, 13:39 | ΣΕΚΕΕ

  Τοποθέτηση ΣΕΚΕΕ επί των διαβουλεύσεων του ΥπΟικ σχετικά με την Ηλεκτρονική έκδοση των φορολογικών στοιχείων

  Θεωρούμε εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι με αυτή τη διαβούλευση, μπαίνει στην τελική ευθεία μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια (και άρα έχει καθυστερήσει αντίστοιχα…). Ελπίζουμε στην ταχεία ολοκλήρωση και εφαρμογή της, γιατί κάθε περεταίρω καθυστέρηση όχι μόνο θα πολλαπλασιάσει τα προβλήματα που έχουν ήδη συσσωρευτεί αλλά μπορεί να αποβεί καταστροφική για μια σειρά επιχειρήσεις και κλάδους των οποίων η αντωγωνιστικότητα καθορίζεται και απο την αποτελεσματικότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες οικονομίες.

  Ο ΣΕΚΕΕ, απο την ίδρυσή του υποστηρίζει ένθερμα την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών, την έκδοση των φορολογικών στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο και την πλήρη αποϋλοποίηση όλων των σχετικών διαδικασιών, τονίζοντας ότι αποτελούν βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέου τύπου υπηρεσιών, μέ εξωστρεφή μάλιστα, προσανατολισμό. Οταν, πριν 2 χρόνια, πρωτοπαρουσιάστηκε η βασική δομή (μορφότυπος) των δεδομένων των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων στοιχείων, ο ΣΕΚΕΕ τοποθετήθηκε, στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, ως εξής: “Θεωρούμε ορθή και επαρκή την προσέγγισή σας όσον αφορά την διατύπωση μιας βασικής δομής (core) για τα ηλεκτρονικά παραστατικά  η οποία περιγράφει τα απαραίτητα στοιχεία σε συνδυασμό με την ανοικτή δυνατότητα προσθήκης των επιπλέον για κάθε ειδική χρήση.

  Προσέγγιση η οποία εναρμονίζεται με τις άλλες αντίστοιχες σε ευρωπαϊκό επίπεδου και μάλιστα με τρόπο που επιτρέπει την άμεση εφαρμογή της. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να θεωρείτε δεδομένη την ενεργό συμμετοχή μας στις διαδικασίες βελτιστοποίησης που θα ακολουθήσουν.

  Επίσης εκτιμούμε ότι μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά οι διαδικασίες υλοποίησης με την συνεργασία της ΕΕΤΤ η οποία σύμφωνα με το Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές»,  και τον Ν. 3431/2006 η ΕΕΤΤ είναι η αρμόδια αρχή η οποία ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσίας Πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής και τηρεί το σχετικό μητρώο”.

  Ακολούθησε σειρά παρεμβάσεων με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για ηλεκτρονική τιμολόγηση σε εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω smartphones και tablet-pc’s καθώς και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας (Software-as-a-Service, SaaS). Οπως σημειώναμε χαρακτηριστικά, αυτές οι υπηρεσίες, παρ’ ότι θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη ανάπτυξη, η διάθεσή τους καθυστερεί χωρίς λόγο, παρά την ύπαρξη των Ν. 3842/2010 και Ν. 3943/2011 και των δυνατοτήτων που παρέχουν.

  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ανταγωνιστικοί και εξωστρεφείς τεχνολογικοί κλάδοι που παράγουν καινοτομικές υπηρεσίες, να αναγκάζονται να ακολουθήσουν τη βραδεία πορεία προσαρμογής «παραδοσιακών» κλάδων της Ελληνικής οικονομίας που βασίζονται σε ταμειακές μηχανές και / ή μηχανογραφικό εξοπλισμό με ΕΑΦΔΣΣ τα οποία εγκαθίσταται με φυσικό τρόπο και έχουν εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις.
  Ωστόσο, ειδικά σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και SaaS καθώς και σε υπηρεσίες που παρέχονται μέσω smartphones και tablet pcs, η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να υλοποιηθεί πολύ γρήγορα και με Υπουργική Απόφαση, η οποία αξιοποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο:
  ακολουθεί την διεθνώς επιτυχημένη πρακτική της ψηφιακής πιστοποίησης των άυλων παραστατικών του ΚΒΣ, μέσω ψηφιακής υπογραφής που παρέχουν τρίτοι φορείς-πάροχοι και οι οποίοι διαθέτουν σχετική άδεια,
  επιτρέπει στην Πολιτεία να καλύψει τις ρυθμιστικές της υποχρεώσεις χωρίς περιττή γραφειοκρατία, επιτυγχάνοντας την οργανωμένη εποπτεία των παρόχων που εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά (ψηφιακή υπογραφή), και
  διασφαλίζει την ακεραιότητα των ηλεκτρονικά δημιουργούμενων και αποθηκευμένων παραστατικών, μέσω πολύ συγκεκριμένων διαδικασιών ηλεκτρονικής σήμανσης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διαβίβασης υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

  Ο Σύνδεσμός μας υποστήριξε αυτές τις θέσεις που αναδείχθηκαν με τη συνεργασία των μελών του και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων με μια σειρά εκδηλώσεις, συναντήσεις και workshop. Σε αυτά τα 2 χρόνια που πέρασαν απο την αρχική τοποθέτηση, επιδίωξε να υιοθετηθούν και μια σειρά άλλα μέτρα εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των ηλεκτρονικών πληρωμών προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων, των δημοσίων εσόδων και της οικονομικής ανάπτυξης γενικότερα.

  Ελπίζουμε επίσης ότι με την ολοκλήρωση αυτής της διαβούλευσης θα επιταχυνθεί ο ρυθμός υιοθέτησης και θα μειωθούν σημαντικά οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των εκσυγχρονιστικών μέτρων

  1. Γενικές παρατηρήσεις – Σχολιασμός

  Αν και πρόκειται για δύο διαφορετικές διαβουλεύσεις , συνδυαστικά μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της «επισημοποίησης» των φορολογικών στοιχείων. Ακολουθούν σχόλια επί των διαβουλεύσεων ξεχωριστά και στο τέλος παρατίθεται η τελική θέση του ΣΕΚΕΕ συνολικά.

  Συνδυαστικά τα δυο σχέδια αποτελούν σημαντική πρόοοδο προς την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφάνειας του φορολογικού έλεγχου από τις φορολογικές αρχές.  Οι δύο δράσεις – στην εξέλιξη τους – θα βοηθήσουν στον δημόσιο μηχανισμό να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την δομημένη πληροφορία φορολογικών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που βασίζονται σε διαφάνεια και αξιοπιστία.  
   
  Σχετικά με την υπάρχουσα  κατάσταση είναι μεγάλη βελτίωση και για τις επιχείρησεις προς την μείωση κόστους και το τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της απεικόνισης των συναλλαγών τους  σχετικά με τους εμπορικούς εταίρους και τις φορολογικές αρχές. Βέβαια θα μπορούσε να είναι ένα ποιο γενναίο και μεγαλύτερο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.
   
  Έχοντας υπόψη όμως την μέχρι τώρα ελληνική πραγματικότητα στην απεικόνιση συναλλαγών των επιχειρήσεων, μπορεί να θεωρηθεί πολύ μεγάλη πρόοδος προς την σωστή κατεύθυνση με ακόμα αρκετά περιθώρια βελτίωσης τα επόμενα χρόνια προς την απόλυτη ψηφιακή/ηλεκτρονική διαχείριση των στοιχείων μεταξύ των συναλλασσόμενων. 

  Ακολουθούν τοποθετήσεις και παρατηρήσεις στα επιμέρους θέματα, ανά άρθρο

 • 10 Ιουλίου 2013, 13:46 | Britta Balden

  Γενικά

  Το κείμενο της συγκεκριμένης διαβούλευσης πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με την δεύτερη διαβούλευση της μηνιαίας ΜΥΦ (http://www.opengov.gr/minfin/?p=3436). Συνδυαστικά τα δυο σχέδια νόμου είναι εξαιρετική πρόεδρο προς την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφάνειας του φορολογικού έλεγχου από τις φορολογικές αρχές. Οι δύο δράσεις – στην εξέλιξη τους – θα βοηθήσουν στον δημόσιο μηχανισμό να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την δομημένη πληροφορία φορολογικών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που βασίζονται σε διαφάνεια και αξιοπιστία.

  Σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση είναι μεγάλη βελτίωση και για τις επιχείρησες προς την μείωση κόστους και το τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της απεικόνισης των συναλλαγών τους σχετικά με τους εμπορικούς εταίρους και τις φορολογικές αρχές. Βέβαια θα μπορούσε να είναι ένα ποιο γενναίο και μεγαλύτερο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

  Έχοντας υπόψη όμως την μέχρι τώρα ελληνική πραγματικότητα στην απεικόνιση συναλλαγών των επιχειρήσεων, μπορεί να θεωρηθεί πολύ μεγάλη πρόεδρο προς την σωστή κατεύθυνση με ακόμα αρκετά περιθώρια βελτίωσης τα επόμενα χρόνια προς την απόλυτη ψηφιακή/ηλεκτρονική διαχείριση των στοιχείων μεταξύ των συναλλασσόμενων – όσο των εμπορικών τόσο με το δημοσίου.

  Σχόλια επί μέρους

  1. Ανάγκη σταδιακής υλοποίησης
  2. Υπάρχει inconsistency με τον ΚΦΑΣ σε σχέση με τα τιμολόγια. Στον ΚΦΑΣ αναφέρεται στα ΑΑΑ ως προς τη σχέση εκδότη-παραλήπτη. Στην ΠΟΛ αναφέρεται σε Ακεραιότητα – Αρχειοθέτηση (Πληρότητα). Δεν είναι ξεκάθαρο τι γίνεται στις περιπτώσεις μη χρήσης σήμανσης που αναφέρει ο ΚΦΑΣ (πχ EDI & e-Signatures). Υπάρχει πρόβλεψη κατάργησης ή διαφοροποίησης του αντίστοιχου άρθρου του ΚΦΑΣ? Αν όχι, επιτρέπεται η μη σήμανση των τιμολογίων και η αποθήκευσή τους με μορφότυπο αλλά με e-signature?
  3. Ορισμός ΠΑΦΣ
  Πρέπει να τεθούν χρονικοί περιορισμοί για το από πότε θα είναι δυνατό να γίνουν αιτήσεις στην αρχή πιστοποίησης, και για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα χορήγησης της σχετικής άδειας. Τα ειδικότερα ζητήματα αφορούν στον έλεγχο και την εποπτία και όχι στην χορήγηση άδειας.
  Να εξεταστεί το Applicability και ο διαχωρισμός από το τηλεπικοινωνιακό κομμάτι, το οποίο αφορά από την υποδομή του παρόχου έως το διαδίκτυο.
  4. Ο ΗμερήσιοςΑΑ δημιουργεί προβλήματα στην περίπτωση ΠΑΦΣ καθώς το πλήθος δεν επαρκεί και θα επιβάλλεται έτσι ενδιάμεση λειτουργία σύνοψης για τεχνητούς λόγους. Επίσης ο ΗΑΑ δεν έχει νόημα σε ένα κεντρικά ελεγχόμενο σύστημα. Προτείνεται η συνεχόμενη αρίθμηση του ΓΑΑ και ο ΗΑΑ να είναι 0000 ή η χρήση των ψηφίων υο ΓΑΑ και του ΗΑΑ ως ένας αριθμός.
  5. Ο Μοναδικός Αριθμός Μητρώου του ΥΦΣ στον ΠΑΦΣ πρέπει εκδίδεται ανά ΛΥΣΦΣΥΦΣ που εγκαθίσταται και όχι να είναι μόνο ένας ή η ΓΑΑ/ΗΑΑ να είναι ανά ΛΥΣΦΣΥΦΣ, όπως και στους ΦΜ αλλιώς δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η μονοτονία ΓΑΑ/ΗΑΑ και ΧΣ! Πολλοί ΛΥΣΦΣΥΦΣ απαιτούνται για πρακτικούς λόγους σε εγκαταστάσεις με πολλά σημεία έκδοσης όπως αντίστοιχα όταν κανείς έχει πολλούς ΦΜ.
  6. Αυτό δεν θα ήταν απαραίτητο αν δεν υπήρχε η έννοια του ΗΑΑ/ΓΑΑ και η μοναδικότητα/πληρότητα εξασφαλιζόταν με άλλο τρόπο με αριθμούς όχι απαραίτητα μονότονους από τον ΠΑΦΣ. Εξάλλου οι χρησιμοποιούμενοι αριθμοί επιβεβαιώνονται στο τέλος της ημέρας με την Γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ! Είναι πολύ περιοριστική η απαίτηση για συνεχόμενη αρίθμηση ΗΑΑ/ΓΑΑ και χωρίς νόημα, εφόσον τα χρησιμοποιημένα ΗΑΑ/ΓΑΑ μπορούν να φαίνονται με τη σειρά τους στη Γενική ημερήσια σύνοψη.
  7. Κάθε απαίτηση χρήσης μη κατανεμημένων πόρων (όπως τα ΗΑΑ/ΓΑΑ) δημιουργεί προβλήματα στο scalability και πρέπει να αποφεύγεται, ιδιαίτερα όταν οι απαιτήσεις μπορούν να καλυφθούν με άλλους πιο αποδοτικούς τρόπους, ή στο τέλος της ημέρας κατά την έκδοση της ημερήσιας σύνοψης.
  8. Ε
  9. Σελ 7. Οι ενέργειες που αναφέρονται για το ΛΥΣΦΣΥΦΣ πρέπει να λογίζονται ως ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές. Ειδικά στην περίπτωση ΠΑΦΣ όπου πρέπει να εξασφαλίζεται και η λειτουργία σε συνθήκες μειωμένης-διακοπτόμενης δικτυακής λειτουργίας.
  10. Σελ 8, περί ΕΣΗΔΗΣ
  11. Η απαίτηση δημιουργεί θέματα αθέμιτης πρακτικής καθώς γνωστοποιεί σε άλλον οργανισμό του δημοσίου πέραν της ΓΓΠΣ το σύνολο των συναλλαγών μια επιχείρησης! Γενικώς στην αγορά θεωρείται αθέμιτη η δυνατότητα πρόσβασης ενός πελάτη στο σύνολο των πωλήσεων των προμηθευτών του!
  12. Εφόσον μιλάμε για το σύστημα προμηθειών του δημοσίου, αυτή η διάταξη πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά σε παραστατικά που αφορούν ΑΦΜ – οργανισμούς του δημοσίου

  13. Σελ 9 Αναφέρεται:
  «Κάθε ΟΗΦΕΣΗ πρέπει να λαμβάνει χώρα το αργότερο 24 ώρες από την προηγούμενη ΟΗΦΕΣΗ εφ’ όσον από την προηγούμενη ΟΗΦΕΣΗ έχει δημιουργηθεί τουλάχιστον 1 ΣΦΣ»
  Η παραπάνω διάταξη βάζει διαχειριστική πολυπλοκότητα χωρίς λόγο, στις περιπτώσεις που έχει γίνει κλείσιμο z πριν τις 11:59μμ. Θα ήταν πιο απλό να απαιτείται απλώς η ΟΗΦΕΣΗ μέχρι τις 11:59 κάθε ημέρα
  14. Άρθρο 3. Η υποχρέωση για 2D Code να ισχύει μόνο για τα στοιχεία διακίνησης όπου και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
  15. Άρθρο 4. Δεν είναι κατανοητή η υποχρέωση να έχουν σταλεί τα στοιχεία ΔΑ και σε υποδομές ΓΓΠΣ και να βρίσκονται στο μεταφορικό μέσο. Αν το παραστατικό έχει εκδοθεί και έχει γνωστοποιηθεί, τότε μπορεί να ελεγχθεί δεν απαιτείται να είναι στο ΜΜ. Η μη αιτιολόγηση της απαίτησης εφόσον δεν είναι προφανής δεν λειτουργεί θετικά στις σχέσεις εμπιστοσύνης φορολογούμενου – κρατικού μηχανισμού
  16. Π6.γ Η απαίτηση αφορά από την υπηρεσία του ΠΑΦΣ μέχρι τις υποδομές του διαδικτύου
  Θετικά
  17. Η αρχειοθέτηση δεδομένων είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας και θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο και στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με πλήρη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και μείωσης κόστους που φέρνει και στην αποδοτικότητα των φορολογικών
  18. Η κατάργηση της υποχρέωσης για την εκτύπωση των συνοδευτικών στοιχείων (ΔΑ κλπ) είναι επίσης κεφαλαιώδους σημασίας
  19. Η σήμανση των στοιχείων αν και προσθέτει πολυπλοκότητα είναι κατανοητή ενώ είναι θετική η δυνατότητα ηλεκτρονικής σήμανσης
  Αρνητικά
  20. Το πλαίσιο των σημάνσεων με τους ΓΑΑ/ΗΑΑ και τη μορφή των συνόψεων είναι αναχρονιστικό, καθώς στην ουσία μοντελοποιεί με ηλεκτρονικό τρόπο το παλαι-ποτέ τρύπημα των στοιχείων! Ακυρώσεις στοιχείων που εκδόθηκαν από λάθος διαχείριση ακυρωμένων ώστε να μην αποσταλούν, έλεγχοι συνέχεια αρίθμησης που καμία σχέση δεν έχουν με την ουσία της συναλλαγής, αν και είχαν καταργηθεί από τον ΚΦΑΣ (με την άρση της υποχρέωσης της αρίθμησης των στοιχείων) τώρα επαναφέρονται.

  Britta Balden

  Britta Balden| Managing Director
  Voutsina 66, Holargos 15561 Athens, GREECE

 • Ο GR.EC.A υποστηρίζει την προτεινόμενη προσέγγιση που αποτυπώνεται στη διαβούλευση με το σκεπτικό ότι

  · Θεσμοθετείται ένας ενιαίος και τυποποιημένος τρόπος ανταλλαγής δεδομένων («μορφότυπος») που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τις επιχειρίσεις όσο και από την πολιτεία

  · Υποστηρίζεται η σήμανση των φορολογικών στοιχείων με δύο διακριτούς τρόπους και δίνοντας της ευελιξία στους υπόχρεους να επιλέξουν τη λύση που προτιμούν:

  o σήμανση μέσω φορολογικών μηχανισμών
  o σήμανση μέσω ΠΑΦΣ

  Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις μας έχουν εξής:

  • 1 Άρθρο Ορισμοί
  Άυλη Φορολογική Σήμανση
  «Ως Άυλη Φορολογική Σήμανση …, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.»
  Παρατήρηση: να γίνει ποιο σαφής ο τρόπος

  • 4. Άρθρο
  ΗΦΕΣ φορολογικών στοιχείων διακίνησης
  «Ειδικά για τα συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία διακίνησης με αρίθμηση 5, 6, 10 και 11 του Πίνακα του Παραρτήματος 5, δεν υφίσταται υποχρέωση εκτύπωσής τους, … και σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, θα πρέπει να συνοδεύουν τα διακινούμενα αγαθά……»
  Παρατήρηση: Να δοθεί με σαφήνεια τι θεωρείτε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο. Να προσδιορισθεί (cloud?).

  • 4. Άρθρο
  ΗΦΕΣ φορολογικών στοιχείων διακίνησης
  Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο εκδότης – ΥΦΣ, ο οποίος υποχρεούται να τεκμηριώνει επαρκώς, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών.
  Παρατήρηση: Να δοθεί με σαφήνεια ο τρόπος τεκμηρίωσης και απόδειξης της χρονικής διάρκειας ειδικότερα κατά τον φορολογικό έλεγχο.

  • 6. Άρθρο
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΔΣΣ, ΣΦΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝΠΑΗΨΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

  Ο ΥΦΣ υποχρεούται στη διαφύλαξη με τρόπο μόνιμο και ασφαλή, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ, των ΦΔΣΣ, ΣΦΣ και των Γενικών Ημερήσιων ΠΑΗΨΣ σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο, καθώς και στη διάθεση αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε περίπτωση επιτόπιων φορολογικών ελέγχων.
  Παρατήρηση: Να δοθεί με σαφήνεια ο τρόπος διαφύλαξης καθώς και το χρονικό διάστημα καθυστέρησης. (αφορά περισσότερο πελάτες που θα θελήσουν να διαφυλάξουν τα στοιχεία σε παρόχους και όχι τοπικά).

  • 7. Άρθρο
  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΣ Η ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ, ΣΕ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΛΗΠΤΗ

  «Η ηλεκτρονική διαβίβαση των ανωτέρω … και για λογαριασμό του, με τον όρο της αποδοχής της ηλεκτρονικής αυτής διαβίβασης από τον αντισυμβαλλόμενο με τρόπο που να μπορεί να τεκμηριώνεται και να αποδεικνύεται.»
  Παρατήρηση: Εννοεί σύμβαση ή κάτι άλλο;

  • Παράρτημα 6
  Λ) να χρησιμοποιούνται αξιόπιστα ….
  Να μπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των πληροφοριών
  Παρατήρηση: Πως θα ελέγχεται η γνησιότητα (να γίνει ποιό σαφές);

 • Σχόλια επί της διαβούλευσης για μορφότυπο και διασταύρωση πληροφοριών.

  Γενικά είναι μια σημαντική πρωτοβουλία καθώς εκπληρώνει δυο βασικούς στόχους:

  1. Ορθή δόμηση της πληροφορίας των παραστατικών μέσω του μορφότυπου, που μπορεί να είναι εύκολα επεξεργάσιμη από τις επιχειρήσεις αλλά και από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτό θα επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως και μέσο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

  2. Εισάγει την έννοια του παρόχου όσον αφορά την ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών δίνοντας την δυνατότητα και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν πριν, πλέον πιο εύκολα να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, κάτι που στο εξωτερικό είναι ευρέως διαδεδομένο.

  Γενικά Σχόλια:

  1. Εφαρμογή: Προτείνεται σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου με παράλληλη ισχύ των προηγούμενων νομοθεσιών.

  2. ΠΑΦΣ: Προτείνεται να υπάρχει συγκεκριμένο κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ΠΑΦΣ αναφορικά με τις πολιτικές λειτουργίας, ασφαλείας, κλπ. Είναι πολύ γενικά ορισμένο στο άρθρο 1 και στο Π6.

  3. Σήμανση: Χώρος για εναλλακτικούς τρόπους ηλεκτρονικής σήμανσης (που εξασφαλίζουν τα 3Α: Αναγνωσιμότητα, Ακεραιότητα, Αυθεντικότητα)

  4. Δελτία αποστολής: Δελτία αποστολής να μπορούν είναι ηλεκτρονικά και στον ΠΑΦΣ χωρίς να χρειάζεται να συνοδεύουν το εμπόρευμα (εφόσον υπάρχει Online πρόσβαση)

  5. ΚΦΑΣ: Προβληματισμός καθώς επανα-εισάγεται η διαδικασία της σήμανσης σε τύπους παραστατικών που δεν είναι υποχρεωτική πλέον βάσει ΚΦΑΣ

  Ειδικά σχόλια για το άρθρο 1:

  1. Σελ. 1 Κατάργηση της ΠΟΛ 1049: Τι σημαίνει αυτό για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και πως θα γίνει εάν θα γίνει μετάβαση? Δηλαδή όσες εταιρίες θέλουν να συνεχίσουν με την αποστολή των φορολογικών στοιχεία (α,β) θα μπορούν; Δεν φαίνεται να καλύπτεται αυτή η ανάγκη από την σελίδα 14 στο τέλος (άρθρο 9). Συνεπώς ανάγκη για μεταβατικό στάδιο, δηλαδή σταδιακή εφαρμογή.

  2. Άρθρο 1 Σελ. 3 Τι θα γίνει για τους τύπους παραστατικών που βάσει ΚΦΑΣ δεν είναι απαιτητή η σήμανση ορισμένων τύπων παραστατικών και πιο συγκεκριμένα τα τιμολόγια; Γίνεται αναφορά στην σελίδα 3 ότι τα ΦΣ θα είναι αυτά που υπάρχουν στο πίνακα Π5 (στο παράρτημα), οπότε περιλαμβάνει και τα τιμολόγια, αλλά πως θα συνάδει αυτό με τον ΚΦΑΣ; Προφανώς θέλει και αλλαγή ο ΚΦΑΣ;

  3. Άρθρο 1 Σελ. 3, Παράγραφος β: Σχετικά με την πολιτική ασφάλειας θα πρέπει να γίνει της αποσαφήνιση της πολιτικής ασφάλειας καθώς η ΑΔΑΕ δίνει περισσότερο έμφαση στις τηλεπικοινωνίες που περιλαμβάνουν και θέματα που δεν άπτονται των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

  4. Άρθρο 1, σελ. 4: Για την άυλη φορολογική σήμανση και για την λειτουργία των ΠΑΦΣ γενικά τι απαιτείται; Ενώ για την λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ υπάρχει αναλυτική περιγραφή π.χ. δελτίο συνόψεων σελ 22, βιβλίο συντήρησης σελ. 26 κλπ? Θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη λεπτομερής λειτουργία και πλαίσιο λειτουργίας για τους ΠΑΦΣ. Π.χ. πως θα γίνεται ο έλεγχος; Θα υπάρχουν κατάλληλα logs καταγραφής; Κλπ

  5. Άρθρο 1, Σελ. 4 ΗΑΑ, ΓΑΑ. Η αρίθμηση για την περίπτωση των ΕΑΦΔΣΣ είναι κατανοητό να είναι περατή δηλαδή 4 ψηφία για τον ΗΑΑ και 8 για τον ΓΑΑ. Δεν είναι όμως για τον ΠΑΦΣ που θεωρητικά μπορεί να είναι απεριόριστη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος αρίθμησης. Επιπλέον ως πρόταση θα μπορούσε ειδικά για τους ΠΑΦΣ αυτό να συνδυαστεί με τον έλεγχο του κράτους οπότε ανά επιχείρηση και εφόσον είναι φορολογικά ενήμεροι να τους δίνετε η δυνατότητα να μπορούν να εκδίδουν παραστατικά.

  6. Άρθρο 1, Σελ. 5 ΦΔΣΣ παράγραφος v. Τον μοναδικό αριθμό μητρώου του Υπόχρεου για τους ΠΑΦΣ ποιος θα τον εκδίδει; ΓΓΠΣ? Ή ο ΠΑΦΣ που μετά θα τον δηλώνει στην ΓΓΠΣ.

  7. Άρθρο 1, Σελ. 7 Το ΛΥΣΦΣΥΣ μπορεί να κάνει και τα δυο ως λογισμικό; Δηλαδή να χρησιμοποιεί την ΕΑΦΔΣΣ ή τον ΠΑΦΣ ανάλογα με την περίπτωση; Επιπλέον θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα παροχής λογισμικού από τον ΠΑΦΣ που να παρέχει την δυνατότητα Offline σήμανσης που θα πρέπει όμως να συγχρονίζεται σε αυστηρά ορισμένο χρονικό διάστημα.

  8. Άρθρο 1, Σελ. 8, bullet 4 . Τι σημαίνει εκτύπωση; Και πως προσδιορίζεται η αναγνωσιμότητα του παραστατικού; Θα πρέπει να εξασφαλίζεται όπως αναφέρεται και στον ΚΦΑΣ η αναγνωσιμότητα του παραστατικού από ανθρώπινο (ήτοι λογιστές κλπ) παράγοντα. Προφανώς η παράθεση των πεδίων με την λογική του προτύπου δεν εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. Εργαλεία viewability που θα παρουσιάζουν την πληροφορία του πρότυπου σε ανθρώπινη μορφή θα πρέπει να είναι σίγουρο πως δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να γεννήσει με τη σειρά του την ανάγκη πιστοποίησης λογισμικού που ίσως αποδειχθεί κοστοβόρο αν όχι ανέφικτο. Στο αντίποδα θα μπορούσε το PDF που παράγεται να υπογράφεται ηλεκτρονικά την ώρα της έκδοσης του ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του περιεχομένου του όπως ορίζεται από την ευρωπαική νομοθεσία και κατά επέκταση από το ΚΦΑΣ.

  9. Άρθρο 1 Σελ 8 bullet 4. Η επικοινωνία με άλλες εφαρμογές για τήρηση των ΦΣ και ΣΦΣ είναι υποχρεωτική; Δε θα μπορούσε να είναι μέρος του λογισμικού ΛΥΣΦΣΥΣ ή στον ΠΑΦΣ μόνο;

  10. Άρθρο 1 ΕΣΗΔΣ σελ. 9, αφορά την αποστολή των παραστατικών προς το σύστημα προμηθειών. Πως εμπλέκεται αυτό στην έκδοση των τιμολογίων αφού αυτό αφορά την αποστολή τιμολογίων στο δημόσιο; Το ίδιο ισχύει και για τον έλεγχο με το ΓΓΠΣ σελ. 8 δεύτερο bullet.

  11. Άρθρο 1 σελ 9. Στα log files θα εξασφαλίζεται η ακεραιότητα; Π.χ. θα εφαρμόζεται η κρυπτογράφηση AES στα log files?

 • 9 Ιουλίου 2013, 20:11 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Κάθε άλλο παρά σε απλούστευση των διαδικασιών και του τρόπου διαχείρισης των φορολογικών στοιχείων αναγράφονται σε αυτά τα άρθρα.
  Ένα πλήθος πεδίων του «μορφότυπου» με 288 και 62 επαναλαμβανόμενα πεδία, έχετε αναρωτηθεί πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι εφαρμογές (ΕRP) για να ανταποκριθούν στα ζητούμενα;
  Και δεν μιλάμε ούτε για χρηματικό κόστος, ούτε χρονικό κόστος για απαραίτητες ρυθμίσεις που θα επωμιστεί κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, στην συνέχεια.
  Και έστω ότι καταφέρνει κάποια επιχείρηση (μετά από καιρό) και δημιουργεί φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τον «μορφότυπο», που πρέπει να τα στέλνει και σε ποιον;
  Σε πάροχο; Πιστοποιημένο πάροχο; Πόσο θα κοστίζουν οι υπηρεσίες του πάροχου; Δεν θα αποστέλλονται στην ΓΓΠΣ; Γιατί;
  Πως διασφαλίζετε η επιχείρηση μας, που εξέδωσε κάποιο παραστατικό από κακόβουλες ενέργειες που εύκολα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο;
  Πολλά ερωτήματα σε κάτι που φαίνεται εξ αρχής ότι δεν έχει εφαρμογή ούτε στο άμεσο ούτε στο προσεχές μέλλον.

 • 9 Ιουλίου 2013, 17:37 | Άρης Παπαθάνος

  Δυστυχώς για άλλη μια φορά στην Ελλάδα δείχνουμε πόσο μη-αποτελεσματικοί είμαστε… Εκεί που πιστεύεις ότι βάζουμε σωστούς στόχους και χαράσσουμε τον δρόμο να επιτευχθούν, έχουμε το μοναδικό χάρισμα να ανατρέπουμε τα πάντα και να πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Αυτό συμβαίνει και σε αυτό το σχέδιο υπουργικής απόφασης. Πιο συγκεκριμένα:

  Οι σωστές βάσεις:
  • Ορίζονται συγκεκριμένοι τρόποι ώστε να παταχθεί μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής που είναι και ο βασικός στόχος
  • Δίνεται η δυνατότητα σήμανσης και μέσω παρόχου και όχι μόνο μέσω φορολογικών μηχανισμών. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντικό το ότι ζητιούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές για να είναι κάποιος πάροχος σήμανσης ανεβάζοντας τον πήχη για την ποιότητα και ασφάλεια της υπηρεσίας αυτής
  • Προωθείται η ηλεκτρονική τιμολόγηση που θα βοηθήσει να μειωθούν κατά πολύ τα κόστη σε διαφορετικό βαθμό για κάθε επιχείρηση ανάλογα με την δυνατότητα υλοποίησής της (εάν προσφέρει υπηρεσίες μόνο μπορεί να τιμολογεί ηλεκτρονικά και μόνο εφόσον το επιθυμεί, εάν έχει και εμπορεύματα μπορεί να έχει υβριδικό μοντέλο, κλπ)
  • Σε συνδυασμό με το παραπάνω, ορίζει συγκεκριμένη δομή (μορφότυπο) για τα φορολογικά στοιχεία που διακινούνται ηλεκτρονικά (υπάρχει και η αρνητική όψη εδώ που αναφέρεται παρακάτω και έχει να κάνει με αυτή καθαυτή την δομή)

  Η πλήρης ανατροπή και ο παραλογισμός που φέρνουν τα αρνητικά (και τα ερωτηματικά σχετικά με το πώς και από ποιους γράφονται οι ΠΟΛ):
  • Η πρόταση στηρίζεται σε κατηργημένες ΠΟΛ (ΠΟΛ 1135/2005). Εάν είναι τόσο σημαντικό το θέμα πως γίνεται να βγαίνει κάτι τόσο πρόχειρο?
  • Η πρόταση λαμβάνει υπ’ όψιν το πόρισμα επιτροπής του 2007(!!) και όχι το πόρισμα της επιτροπής που συστάθηκε το 2011 (Μάιος 2011) και που κατέληξε μετά από 1 ½ χρόνο (Δεκέμβριος 2012) στις ΠΟΛ 1220 & 1221 /2012 αφού πρώτα αποστάλθηκαν & εγκρίθηκαν από την ΕΕ. Είναι δυνατόν πάλι να συζητάμε για προτάσεις που έρχονται 6 χρόνια πριν όταν έχουμε πολύ πιο πρόσφατες και βάσει των σημερινών δεδομένων και όχι της προ-κρίσης εποχής?
  • Η πρόταση αλλάζει τις προδιαγραφές των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) και καταργεί τις ΠΟΛ 1220 (το κεφάλαιο 3) & ΠΟΛ 1221 (εξολοκλήρου) οι οποίες για να καταλήξουν να περάσουν μέσα από την γραφειοκρατία και τις υπογραφές υπουργών, διευθυντών κλπ χρειάστηκαν 1,5 – 2 χρόνια. Πόσο πιστεύετε ότι θα πάρει ο νέος αυτός ο κύκλος? Η εκτίμησή μου είναι πάλι 2 χρόνια. Έχουμε άλλα 2 χρόνια να χάσουμε?
  • Βάσει των παραπάνω ΠΟΛ (1220&1221) και των προδιαγραφών που είχαν οριστεί είχε δοθεί αρχική προθεσμία έως τις 30/4/2013 για την συμμόρφωση όλων των υπόχρεων (αργότερα δόθηκε παράταση έως 31/12/2013). Για να συμβεί αυτό έχουν γίνει επενδύσεις από όλο το supply chain:
  o Επενδύσεις από τους κατασκευαστές φορολογικών μηχανισμών αλλά και λογισμικών τους (drivers) ώστε να είναι έτοιμοι στις 30/4/2013
  o Επενδύσεις από τα software house ώστε να αναπτύξουν upgrades που να δημιουργούν τα αρχεία που ορίζονται ότι πρέπει να στέλνονται στην ΓΓΠΣ
  o Επενδύσεις από το IT κανάλι μεταπωλητών για να υλοποιήσουν αυτήν την αλλαγή που οριζόταν για τον driver (εκπαιδεύσεις, data collection από τους πελάτες, εγκαταστάσεις, συμβόλαια υποστήριξης software house κ.α.)
  o Επενδύσεις από τους υπόχρεους. Ήδη υπολογίζεται ότι ~10-15% των επιχειρήσεων έχουν υλοποιήσει αυτή την αλλαγή και κυρίως έχουν πληρώσει ήδη μέρος όλων των παραπάνω και έχει φυσικά εισπραχτεί και ο αναλογούν ΦΠΑ!
  Ποιος θα πληρώσει για αυτές τις επενδύσεις που πετιούνται στα σκουπίδια για μια ακόμη φορά? Ποιος θα πει στις επιχειρήσεις πως τα λεφτά που επένδυσαν για να είναι σύννομες, κακώς το έκαναν, καθώς τα δεδομένα άλλαξαν εκ νέου? Και κυρίως ας μας πει κάποιος, ποιο είναι ο ουσιώδης λόγος αυτής της αλλαγής?
  • Προτείνεται ένα υπερβολικά μη λειτουργικό μορφότυπο με πάνω από 260 πεδία!!! Αυτό καθιστά χρονοβόρα και κοστοβόρα την υλοποίησή του για την πλειοψηφία των software houses που πουλάνε ERP αλλά και για τις επιχειρήσεις για να το αγοράσουν, να το εγκαταστήσουν και να το συντηρήσουν. Ο ίδιος μορφότυπος προτείνεται να αφορά στο σύνολο των μηχανογραφικά εκδιδόμενων παραστατικών αντί να αφορά μόνο στα ηλεκτρονικά ανταλλασσόμενα τιμολόγια όπως είχε προτείνει η σχετική ομάδα εργασίας. Για να πάμε στην ουσία τους θέματος, το πλεονέκτημα του συνόλου των πεδίων για την πάταξη της φοροδιαφυγής ποιο ακριβώς είναι?
  Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω φοβάμαι ότι για μια ακόμη φορά θα είναι να καθυστερήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε οτιδήποτε μπορεί να σώσει αυτή την χώρα. Για να μην μένουμε όμως μόνο στα θετικά και στα αρνητικά παρακάτω είναι και οι προτάσεις:
  1. Να μην καταργηθούν οι ΠΟΛ 1220&1221 αλλά να υλοποιηθούν όπως έχουν προγραμματιστεί ώστε να αποστέλλονται τα κατάλληλα στοιχεία στην ΓΓΠΣ
  2. Να οριστεί λεπτομερώς διαδικασία πιστοποίησης των παρόχων ηλεκτρονικής σήμανσης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει η παρούσα
  3. Να γίνει υποχρεωτική η ανταλλαγή των ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ των επιχειρήσεων και του Δημοσίου (B2G) και οικιοθελής η ανταλλαγή των ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), ΜΟΝΟ για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και όχι για το σύνολο των μηχανογραφικά εκδιδομένων παραστατικών
  4. Ο μορφότυπος που θα διακινούνται τα φορολογικά στοιχεία να απλοποιηθεί και να παραμείνουν μόνο τα απαραίτητα πεδία ώστε να είναι λειτουργικός και υλοποιήσιμος
  5. Να δοθούν κίνητρα από την πολιτεία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση ώστε να αυξηθεί η διείσδυσή της στην αγορά
  Με εκτίμηση,

  Άρης Παπαθάνος
  Επιχειρησιακός Διευθυντής
  CPI AE

 • 9 Ιουλίου 2013, 15:20 | vasilis

  Κύριοι,
  Τα σχόλιά μας αφορούν στο μέρος των νέων προδιαγραφών των ΕΑΦΔΣΣ και μόνο:
  Δεν θα έπρεπε να εξηγήσετε σε εισηγητικό σημείωμα ποιοι είναι οι λόγοι που θέλετε να αντικαταστήσετε τις ΠΟΛ 1221 και εν μέρει την 1220, οι οποίες υπεγράφησαν 31/12/2012 και θα τεθούν σε εφαρμογή την 01/01/2014?
  Με ποια λογική ανατρέπετε αποφάσεις που ελήφθησαν προ εξαμήνου, από τα ίδια άτομα του Υπουργείου Οικονομικών μετά από ειδικές επιτροπές εμπείρων μελών και έγκριση της Ε.Ε?
  Δεν αντιλαμβάνεστε ότι η βελτίωση ενός συστήματος το οποίο λειτουργεί για πολλά χρόνια και έχει περάσει στη συνείδηση των χρηστών είναι η καλύτερη προσέγγιση? Αυτό κάνουν οι νέες ΠΟΛ σε σχέση με την ΠΟΛ 1135/2005.
  Μήπως τελικά επιδιώκετε την αναβολή εφαρμογής των ΠΟΛ 1221 & 1220 (ΚΕΦ3) και σε δεύτερο χρόνο την κατάργησή τους?
  Και μετά τι? Πιστεύετε ότι οι προτάσεις σας απλοποιούν τα προβλεπόμενα των ανωτέρω ΠΟΛ και μπορούν να υλοποιηθούν έγκαιρα?
  Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μάθουμε ποια σημεία των ανωτέρω ΠΟΛ δεν είναι λειτουργικά ή δεν εξυπηρετούν τους στόχους του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη γνώμη σας.
  Πιστεύουμε ότι το κείμενο πρέπει να αποσυρθεί οριστικά και να προχωρήσουν οι διαδικασίες όπως έχουν αποφασισθεί. Δείτε τη σοβαρότητα και την συνέχεια που απαιτούν οι περιστάσεις. Μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο τον επιχειρηματικό κόσμο.

 • 9 Ιουλίου 2013, 11:20 | Γιάννης

  Κύριε Μαυραγάνη, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής, υπογράψατε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου αποφάσεις(ΠΟΛ 1220 & 1221), οι οποίες είχαν πιεστικά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους (αρχικά έως 1/5/2013 και μετά από παράταση, έως 1/1/2014) και βάλατε τις ενδιαφερόμενες εταιρείες (software & hardware) να τρέχουν για να προλάβουν έγκαιρα να ανταποκριθούν.

  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε μεγάλα έξοδα, είτε λόγω παραγγελίας προϊόντων-υλικών & σύναψης συμβολαίων με εργοστάσια παραγωγής (εταιρείες hardware), είτε λόγω άπειρων εργατοωρών του εξειδικευμένου προσωπικού τους στα τμήματα ανάπτυξης (εταιρείες software).

  Και ενώ όλη η αγορά κινείται και προετοιμάζεται με γνώμονα τις κατευθύνσεις από τις ΠΟΛ που είχαν υπογραφεί, ξαφνικά όλα ανατρέπονται…
  Πολλά θα μπορούσε να γράψει κανείς για τα μειονεκτήματα των νέων προδιαγραφών που θέλετε να ορίσετε.
  Θα αρκεστώ μόνο στα σχόλια των κ.κ. Χ. Καψάλη και Χ. Νικολόπουλου (του Ε.Μ. Πολυτεχνείου) τα οποία είναι καταλυτικά και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

 • 9 Ιουλίου 2013, 06:54 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Οι ΕΑΦΔΣΣ χρησιμοποιούνται στην αγορά από το 2003 και εξασφαλίζουν την σήμανση των τιμολογίων. Πιο συγκεκριμένα, όταν πρόκειται να εκτυπωθεί ένα τιμολόγιο, η ΕΑΦΔΣΣ υπολογίζει μια ΠΑΗΨΣ (40 HEX χαρακτήρες) επί των δεδομένων εκτύπωσης και δημιουργεί 2 αρχεία: a.txt που είναι ένα κείμενο με τα στοιχεία του παραστατικού, και ένα αρχείο b.txt που κλειδώνει το a.txt. Υπήρχε έξ αρχής ένας λάθος σχεδιασμός: το αρχείο a.txt δεν είναι γραμμογραφημένο, άρα δεν είναι αξιοποιήσιμο. Κάθε επιχείρηση παρήγαγε διαφορετικά a.txt από την άλλη, άρα δεν μπορούσε να γίνει κάποια επεξεργασία, ούτε επιτόπια, ούτε στην ΓΓΠΣ. Αυτός ο λάθος σχεδιασμός οδήγησε τον επιτόπιο έλεγχο να είναι μια επίμονη διαδικασία.
  Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται επιτυχώς με τις ΠΟΛ 1220/12 και 1221/12.

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛ 1220/12, 1221/12.
  Α. Κατά την ώρα εκτύπωσης των τιμολογίων να ανακτούνται όλα τα δεδομένα ενδιαφέροντος (ποσά ΦΠΑ, ποσά καθ. Αξίας, ΑΦΜ , είδος παραστατικού, ημερομηνία και ώρα) και αποθηκεύονται σε αρχείο με συγκεκριμένη γραμμογράφηση ανεξάρτητη του ΕΑΦΔΣΣ, ανεξάρτητη της επιχείρησης ή του προγράμματος εμπορικής διαχείρισης (ERP). Τα αρχεία αυτά είναι απαραβίαστα, πλήρως αξιοποιήσιμα τόσο για επιτόπιο, όσο και για απομακρυσμένο έλεγχο.
  Β. Ο επιτόπιος έλεγχος γίνεται πολύ εύκολα με την χρήση του πιστοποιημένου από το υπουργείο driver.
  Γ. Δεν απαιτείται καμία αλλαγή στα υπάρχοντα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης – ERP. Απαιτείται η αγορά νέας ΕΑΦΔΣΣ ή αναβάθμιση του driver της παλιάς ΕΑΦΔΣΣ. Ο έλεγχος των αναβαθμίσεων των λογισμικών των ΕΑΦΔΣΣ έχει ολοκληρωθεί στο ΕΜΠ, σύμφωνα με διαδικασίες του ν. 1809/88. Για την αγορά νέας ΕΑΦΔΣΣ ,το κόστος είναι περίπου 500 ευρώ, ενώ η αναβάθμιση υπάρχουσας ΕΑΦΔΣΣ το κόστος είναι μεταξύ 50 – 200 ευρώ.
  Δ. Τα αρχεία κρυπτογραφούνται με απαραβίαστο για τους ενδιάμεσους τρόπο, και μόνο η ΓΓΠΣ έχει την δυνατότητα αποκρυπτογράφησης.
  Ε. Οι ΠΟΛ 1220-1221/12 δεν επεμβαίνουν στην κωδικοποίηση ειδών στα καταστήματα.
  ΣΤ. Η ΠΟΛ 1220/12 καθιερώνει οι νέες ταμειακές μηχανές να δουλεύουν με τρόπο ανάλογο των φορολογικών μηχανισμών και να είναι εξοπλισμένες είτε με GPRS , είτε με WiFi, είτε με Ethernet , ώστε την ώρα που βγαίνει Ζ να στέλνουν τις πωλήσεις στην ΓΓΠΣ.
  Ζ. Οι ΠΟΛ 1220-1221/12 προσφέρουν οικονομία διαχείρισης: Εκτίμηση 10 Τbyte συνολικού χώρου το χρόνο για αποδείξεις λιανικής και τιμολόγια .
  Η. Το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων από τις ΕΑΦΔΣΣ και τις ταμειακές μηχανές λειτουργεί ήδη επιτυχώς στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με δεδηλωμένη την πρόθεση δωρεάν παραχώρησής του στο υπουργείο οικονομικών.
  Θ. Οι ΠΟΛ 1220- 1221/12 έχουν περάσει επιτυχώς την διαδικασία 98/34/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς καμία τεχνική παρατήρηση. Η διαδικασία αυτή απαιτείται να εφαρμόζεται για κάθε τεχνικό κανόνα που πρόκειται να εφαρμοστεί σε μια χώρα της Ε.Ε.
  Ι. Οι ΠΟΛ 1220- 1221/12 αποτελούν προϊόν ευρείας συνεργασίας της ΓΓΠΣ, της Διεύθυνσης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όλων των εταιρειών κατασκευής ταμειακών μηχανών και μεγάλων εταιρειών παραγωγής λογισμικού. Για τις ρυθμίσεις κρυπτογράφησης αμέριστη ήταν η συμπαράσταση του Γραφείου Ασφαλείας της ΓΓΠΣ.
  Κ. Τυχούσα ανάκληση των ΠΟΛ 1220 – 1221/12 θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, καθώς οι κατασκευάστριες εταιρείες των ΕΑΦΔΣΣ και software houses έχουν προσλάβει ή απασχολήσει προσωπικό για την αναβάθμιση, έχουν πληρώσει παράβολα για την πιστοποίηση των driver των ΕΑΦΔΣΣ, έχουν ήδη πληρωθεί από επιχειρήσεις για την τοποθέτηση του αναβαθμισμένου driver, έχουν ήδη επενδύσει για την παραγωγή νέου τύπου ταμειακών μηχανών. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αναβαθμίσει τους drivers των ΕΑΦΔΣΣ, και είναι έτοιμες να αποστείλουν τα δεδομένα στην ΓΓΠΣ.

  ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ :
  Α. Απαιτεί την αναβάθμιση όλων των προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης (ERP) ή την αντικατάστασή τους με νέα , ώστε το κάθε εκδιδόμενο παραστατικό να είναι σε συγκεκριμένη μορφή xml αποτελούμενη από 288 πεδία και από 62 πεδία για κάθε είδος. Η σήμανση γίνεται είτε τοπικά από ΕΑΦΔΣΣ όπως αυτός ήταν το 2003 είτε μέσω web ΕΑΦΔΣΣ. Για τον έλεγχο της αναβάθμισης, δεν υπάρχει θεσμοθετημένη από την πολιτεία διαδικασία ελέγχου του λογισμικού ERP. Επιπλέον, υπάρχουν χιλιάδες λογισμικά ERP σε λειτουργία.
  Β. Ο επιτόπιος έλεγχος θα εξακολουθήσει να είναι αδύνατος, καθώς ο driver των ΕΑΦΔΣΣ δεν θα έχει τις έξυπνες δυνατότητες που καθιερώθηκαν με τις ΠΟΛ 1220-1221/12 , αλλά θα είναι όπως ήταν το 2003.
  Γ. Η αναβάθμιση των ERP μπορεί να κοστίσει στην κάθε επιχείρηση χιλιάδες ευρώ. Η τυχούσα αδυναμία αναβάθμισης μικρών εταιρειών παραγωγής λογισμικού, θα εξαναγκάσει χιλιάδες επιχειρήσεις να αλλάξουν εντελώς το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης ERP, προσφεύγοντας στις μεγάλες εταιρείες. Επιπρόσθετα οι απαιτήσεις περί του μορφοτύπου που θέτει, δημιουργούν πρόβλημα στην ελεύθερη διάθεση λογισμικών εμπορικής διαχείρισης ERP που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. να διατίθενται στην Ελλάδα.
  Δ. Δεν προβλέπει τίποτε για την κρυπτογράφηση, και γιαυτό έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
  Ε. Επιβάλλει συγκεκριμένη κωδικοποίηση ειδών στα καταστήματα, δημιουργώντας επιπλέον κόστη διαχείρισης.
  ΣΤ. Καταργεί τις νέου τύπου ταμειακές μηχανές που μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα στην ΓΓΠΣ, επαναφέροντας τις απαρχαιωμένες μηχανές του 2005.
  Ζ. Απαιτεί μεγάλους όγκους αποθήκευσης: 500 TByte το χρόνο μόνο για τα τιμολόγια.
  Θ. Η παρούσα διαβούλευση δεν απαλείφει την απαίτηση τήρησης της διαδικασίας 98/34/ΕΚ της Ε.Ε.
  Ι. Το υπό διαβούλευση σχέδιο δεν αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τους ανωτέρω φορείς. Αγνοεί επιδεικτικά το πόρισμα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας του 2011. Δεν λύνει το αρχικό πρόβλημα, αντίθετα περιπλέκει επιπρόσθετα τον έλεγχο.

  Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνω την παραμονή σε ισχύ των ΠΟΛ 1220/12, 1221/12, και την απόρριψη του υπό διαβούλευση σχεδίου.
  Παναγιώτης Μαυρίδης

 • • Απαιτείται κανονισμός για τον Πάροχο Άυλης Φορολογικής Σήμανσης. Δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμο, επισημαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση της εφαρμογής διότι απαιτείται έκδοση κανονισμού από την εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών για την ΠΑΦΣ.
  • Ως προς την επεξεργασία – αποθήκευση του μορφότυπου από τον ΠΑΦΣ απαιτείται συμμόρφωση – έγκριση από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Πολλοί ορισμοί του παρόντος (εννοιολογικά) ταυτίζονται με τους αντίστοιχους των ΠΟΛ 1220 (της οποίας καταργείται το κεφάλαιο 3) και τις ΠΟΛ 1135/2005 που επαναφέρεται σε ισχύ, χρησιμοποιούνται διαφορετικά αρκτικόλεξα γεγονός το οποίο προκαλεί σύγχυση.

 • 1. Στα έχοντας υπόψη θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι ΠΟΛ 1220-1221/2012 αν και αναφέρονται στο παρόν κείμενο ενώ αντιθέτως λαμβάνεται υπόψη η ΠΟΛ 1135/2005 η οποία έχει καταργηθεί.
  2. Προκαλεί προβληματισμό ως προς την αξιοπιστία των διαδικασιών το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση καταργεί τις προσφάτως εκδοθείσες ΠΟΛ. 1221 και 1220 (μερικώς) ενώ η εφαρμογή τους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν πιστοποιηθεί τόσο μηχανισμοί – σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1220 – όσο και λογισμικά υποστήριξης σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1221. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των ΠΟΛ προβλέπεται από να ξεκινήσει από 01/01/2014. Άρα είναι αδιανόητο να καταργούνται ΠΟΛ. που έχουν τύχει προσεκτικής επεξεργασίας από επιτροπές του ΥΠΟΙΚ ενώ έχουν επίσης τύχει της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε.
  3. Επιπλέον, με την παρούσα ξανατίθεται σε ισχύ η ΠΟΛ. 1135/2005 η οποία έχει καταργηθεί πρόσφατα. Λόγω των 8 ετών που έχουν παρέλθει από την δημοσίευση της ΠΟΛ. 1135/2005 η επαναφορά της σε ισχύ θέτει ζητήματα παρωχημένων προδιαγραφών.
  4. Οι ΠΟΛ. 1221 και 1220 έχουν τύχει ευρείας αποδοχής από τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένων και των ελεγκτικών μηχανισμών. Σημειώνεται ότι το έργο του ελέγχου της φοροδιαφυγής διευκολύνεται σε υπερθετικό βαθμό με την άμεση εφαρμογή τους.
  5. Ο όγκος δεδομένων θέτει θέματα διαχείρισής του.
  6. Η καθυστέρηση εφαρμογής της παρούσας με βάση και τον απαιτούμενο κανονισμό για τον πάροχο Άυλης Φορολογικής Σήμανσης ναρκοθετεί την έγκαιρη εφαρμογή των ΠΟΛ. 1220 και 1221 που διευκολύνουν τον έλεγχο της φοροδιαφυγής.
  7. Θα πρέπει να προβλεφθούν ιδιαίτεροι κανονισμοί ασφαλείας και αποθηκεύσεως των δεδομένων προς επεξεργασία λόγω του ισχυρού βαθμού συγκεντρώσεώς τους που προβλέπεται από την παρούσα.
  8. Με το μορφότυπο που προτείνεται η διαδικασία ελέγχου ορθότητας από τους χρήστες των ΦΔΣ καθίσταται προβληματική και συνεπώς είναι δύσκολη η απόδοση ευθυνών στους χρήστες από τον ελεγκτικό μηχανισμό.
  9. Πριν την υιοθέτηση της υπό διαβούλευση απόφασης θα πρέπει να προηγηθεί οικονομικοτεχνική μελέτη σχετικά με το κόστος υλοποίησης και εφαρμογής της, διότι εκ πρώτης όψεως το αναμενόμενο κόστος ανά παραστατικό είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

 • 8 Ιουλίου 2013, 08:55 | CostasVas

  Ναι πολύ όμορφο πολύ αναλυτικό ναι είναι αυτό που ζητάμε όλοι οι σκεπτόμενοι πολίτες αυτής της χώρας να υπάρχει μια υποδομή που θα συλλέγει όλα τα στοιχειά και ότι διακινείται και όλα θα καταγράφονται αναλυτικά σε κάποιες βάσεις δεδομένων και το κράτος θα μπορεί πολύ εύκολα να κάνει τους ελέγχους όπου αυτό κρίνει και επιθυμεί

  Ναι ονειρικό

  Και καλημέρα ξυπνήσαμε .

  Πόσα νομοσχέδια έχουν κατατεθεί ποιο είναι το κόστος για κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι σύννομη όλα αυτά τα χρόνια ?
  Από 1/1/13 δεν ισχύουν η 1220 – 1221 ΠΟΛ η το ονειρευτήκαμε ;;; έξι μήνες μετά καταθέτουμε κάτι καινούργιο ?
  Το κόστος για αυτές τις επιχειρήσεις που πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν για να είναι σύννομες τους λέμε σήμερα ένα συγγνώμη και κάνουμε κάτι Άλο… ..

  Και να σκεφτεί κάποιος ότι δεν άλλαξε κυβέρνηση ούτε ο αρμόδιος υπουργός Δεν χρειάζεται να σκεφτούμε τι θα γίνει αν αλλάξουν και αυτοί εεεε.

  Κατά τα άλλα ανάπτυξη και επενδύσεις σε τι ;;;

  Για να υπάρχει ανάπτυξη και επένδυση χωρίς κερδοσκοπία θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον σταθερό σε αλλαγές για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα βλέπε εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια αλήθεια το ξέρει κανένας αυτό ;

  Μάλλον αυτό ισχύει μόνο στο δικό μου όνειρο……

  Όλα πάνε καλά εε

  Ας κοιμηθούμε λίγο κουράστηκα

 • 7 Ιουλίου 2013, 20:48 | ORAMATISTHS

  Είχα ένα όραμα : Με τον ΚΦΕ απαξιώθηκαν οι αποδείξεις και ο σκοπός των Ταμειακών Μηχανών. Με τον Μορφότυπο απαξιώθηκαν οι Φορολογικοί Μηχανισμοί και μπήκαν στο παιχνίδι οι Πάροχοι Άυλης Σήμανσης. Οι ΔΟΥ δεν λειτουργούν πια. Ο Φοροεισπρακτικός Μηχανισμός έχει απαξιωθεί πλήρως. Και τότε σκέφτηκα : Αυτοί οι καλοί συνεργάτες που μου παρέχουν την Άυλη Σήμανση μήπως να μου συλλέγουν και τα Φορολογικά Δεδομένα ? (Εννοείται με ένα μικρό κόστος ανά συναλλαγή). Πιό φθηνά θα μου’ ρθει από το να πληρώνω τους χαραμοφάηδες του Δημοσίου. (Μιλάμε για δουλειές ΔΙΣ εδώ). Α και με την ευκαιρία μια και με τον Μορφότυπο έχω συλλέξει κάθε λογής προσωπικά δεδομένα μήπως μια και το κέρδος δεν είναι αρκετό να τα πουλήσω στον πλειοδότη ; Και ανατριχιάζω συμπολίτες μου, και ξυπνώ. Η μήπως να φύγω μετανάστης όσο προλαβαίνω ;

 • 6 Ιουλίου 2013, 22:20 | Θανάσης

  Τα προβλήματα μηχανοργάνωσης που λύνονται με πολύπλοκους τρόπους σημαίνει ότι η λύση δεν είναι εφαρμόσιμη . Κύριοι συνήθως οι λύση ενός προβλήματος είναι απλή .
  1.Για να πατάξετε την φοροδιαφυγή θέλετε συλλογή πρωτόγεννων δεδομένων. Σωστό
  2. Χρειάζεστε διασταύρωση. Σωστό
  3. ΑΜΕΣΑ και σε χρόνο που πιέζεστε για να έχετε αποτελέσματα
  Έχετε μια κατάσταση που ισχύει με λάθος ή σωστή προσέγγιση φορολογικός μηχανισμός κτλ.
  Γιατί υποθετικά μέσα από το ίδιο σύστημα που ισχύει δεν ξεκινάτε αυτή την διαδικασία με το πιο απλό τρόπο!!
  Η βάση σας απλή θέλετε να είναι μεταβατική μπορεί να είναι και έτσι αλλά ξεκινήστε.
  Το παρόν είναι πολύπλοκο και δυστυχώς μη εφαρμόσιμο άμεσα. Ακόμα δεν εκμεταλλεύεστε καθόλου την παρούσα υποδομή. Πότε θα είναι έτοιμοι οι αυλές υπόγραφες τα software houses και οι παραγωγοί φορολογικών μηχανισμών;
  Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω εάν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε αυτό το καθεστώς η απλά το καθυστερείτε. Προτείνω άμεση εφαρμογή του υπάρχων νομοσχεδίου για την άμεση συλλογή στοιχείων . Επιτέλους φτιάξτε μια βάση δεδομένων με στοιχεία τα οποία θα διασταυρώνετε άμεσα . Ξεκινήστε με τα βασικά οι γεωγραφικές συντεταγμένες δεν χρειάζονται για την πάταξη της φοροδιαφυγής!!

 • Όλη η αγορά (ΣΕΚΤ & ΣΕΠΕ) είναι έτοιμη για εφαρμογή της ΠΟΛ1221 και της ΠΟΛ1220,
  και αντί να κοιτάξει το Υπουργείο πως θα ξεκινήσει το μέτρο βλέπουμε νέα πράγματα.

  Όσοι έχουν διαβάσει το νεό σχέδιο αντιλαμβάνονται οτι απαιτεί:

  Εκ νέου αγορά του νέου τύπου ΕΑΦΔΣΣ για όλες τις επιχειρήσεις.
  Αναγκαστική αναβάθμιση όλων των εμπορικών λογισμικών και ERP.
  Τουλάχιστον 2 χρόνια για εφαρμογή.
  Ρώτησε κανείς τις επιχειρήσεις αν μπορούν να πληρώσουν μερικές χιλιάδες ευρώ;

  Γιατί η εφαρμογή της ΠΟΛ1221 μετατέθηκε για το τέλος του έτους;
  Οι ΠΟΛ1220 & ΠΟΛ1221 είναι άρτιες και συλλέγουν όλα τα φορολογικά δεδομένα ενδιαφέροντος.
  Επίσης είναι αποδεδειγμένα και εφαρμόσιμες.
  Δεν καταλαβαίνω την σκοπιμότητα του νέου σχεδίου. Από ποια ανάγκη προέκυψε;
  Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή άμεσα ή θέλουμε να καθυστέρησουμε;
  Πάμε σε δοκιμασμένες λύσεις ή σε πιθανά μή εφικτές μελλοντικές λύσεις;

  Και μια γεύση των απωλειών σε έσοδα του Υπουργείου λόγω μη εφαρμογής του online συστήματος.
  Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωνη του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας:

  To πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του online συστήματος υπήρξε αύξηση της φορολογητέας ύλης κατά 4,3 δις.λέβα,
  δηλαδή περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
  Για το έτος 2011 το Α.Ε.Π. της Βουλγαρίας ήταν 101 δις. δολάρια, ενώ της Ελλάδας ήταν 294 δις. δολάρια.
  Με απλή αναγωγή στη χώρα μας, το αντίστοιχο τρίμηνο ισοδυναμεί με 6,4 δις.ευρώ.
  Δηλαδη μπορούμε να αυξήσουμε στην φορολογητέα ύλη και το Α.Ε.Π. κατά 25,6 δις.ευρώ ανά έτος.
  Ο δείκτης του δημοσίου χρέους βασίζεται στο Α.Ε.Π.
  Αύξηση του Α.Ε.Π. σημαίνει βελτίωση του δείκτη χρέους.

  Η πολιτική ηγεσία έχει γνώση του θέματος;

  Γιώργος Βουλγαρέλης
  SOLIDUS FISCAL SYSTEMS

 • 5 Ιουλίου 2013, 15:58 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Με τη νέα διαβούλευση του ΥΠΟΙΚ εισάγεται ο περίφημος «ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ» των παραστατικών Χονδρικής και Λιανικής. Ο μορφότυπος περιλαμβάνει ανάλυση ανα είδος και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως συντεταγμένες τόπου έκδοσης. Το κορυφαίο είναι πως η συλλογή των δεδομένων προβλέπεται να ανατεθεί σε παρόχους -εργολάβους. Πρακτικά λοιπόν στοιχεία όπως καταναλωτικές συνήθειες ή ακόμη και η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει κάποιος θα είναι πληροφορία ¨εμπόρευμα» στην διάθεση του κάθε παρόχου.
  Πέρα όμως από τα παραπάνω ένα τέτοιο μέτρο για να εφαρμοστεί απαιτεί άπειρο βάθος χρόνου. Ισως να έχουμε και χρόνο εκτός από χρήμα . . .

  Σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή ενδιαφέρονται να πιάσουν την φοροδιαφυγή, με τον νέο ΚΦΕ απαξιώνουν τις αποδείξεις. Εχουν δηλαδή με τις ΠΟΛ 1220 και 1221 έτοιμο το online να δουλέψει τόσο στην λιανική όσο και στην χονδρική και λανσάρουν μορφότυπους και συγκεντρωτικές καταστάσεις.
  Πολύ λογική προσέγγιση αν κάποιος πιστεύει πως όλη η λιανική θα γίνεται από υπολογιστές και όλοι θα πληρώνουν με πιστωτικές και πως η χονδρική θα γίνεται μέσα από το «γύψινο καλούπι» που προτείνεται.
  Αναρωτιέμαι :
  Η Διαβούλευση εκπορεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών ή των Τραπεζών και Δημοσίων Σχέσεων ;

 • 5 Ιουλίου 2013, 15:35 | Kostas

  Παρακαλώ ρωτήστε τους ομολόγους σας σε χώρες του εξωτερικού ποιος είναι ο ρόλος και πως γίνεται η τιμολόγηση από τις επιχειρήσεις. Στην πλειοψηφία των ανεπτυγμένων κρατών και ειδικά σε αυτά που υπάρχει μικρή φοροδιαφυγή και διαφθορά το κράτος δεν ελέγχει τιμολόγια αλλά τις ίδιες τις συναλλαγές.

  Παρακαλώ μην αναγκάζετε τις επιχειρήσεις στην αγορά λογισμικών και μηχανών για έκδοση τιμολογίων με συγκεκριμένο τρόπο στην ηλεκρονική φορολόγηση.

  Τα τιμολόγια σε όλο τον κόσμο λειτουργούν ως απαίτηση μιας επιχείρησης σε μια άλλη για την πληρωμή τους όχι ως κάτι που πρέπει να είναι κωδικοποιημένο για χρήση στην εφορία. Η όποια κωδικοποίηση ευχαριστεί μόνο τις εταιρείες παροχής λογισμικών και φορολογικών μηχανισμών και όχι το σύνολο κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τους προσθέτει και οικονομικό κόστος και γραφειοκρατία και εντέλει συμβάλει στην φοροδιαφυγή αφού αντί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ασχολούνται με αυτές καθ’αυτές τις συναλλαγές μιας επιχείρησης ασχολούνται με τα παραστατικά τους.

  Θα πρέπει να δίνεται την επιλογή στις επιχειρήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν αποδείξεις από τράπεζες ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών (πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες , paypal , υπηρεσίες πληρωμής στο διαδίκτυο, κ.α) ως παραστατικά απόδειξης μιας συναλλαγής με τρίτους.

  Επαναλαμβάνω αυτό συμβαίνει στην πλειοψηφία των ανεπτυγμένων κρατών πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου συγκεκριμένα συμφέροντα (εταιρείες μηχανοργάνωσης, λογιστικών λογισμικών και φορολογικών μηχανισμών) δεν αφήνουν το κράτος και τις επιχειρήσεις να κάνουν το αυτονόητο και να ελέγχουν τις ίδιες τις συναλλαγές αντί των παραστατικών ενισχύοντας έτσι την φοροδιαφυγή και την διαφθορά!

 • 5 Ιουλίου 2013, 13:24 | ΤΕΧΝΟ Ε.Π.Ε.

  Κύριοι,
  Η ΤΕΧΝΟ Ε.Π.Ε. είναι κατασκευάστρια και εισαγωγική εταιρία φορολογικών ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ) και μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ).
  Θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ και ειδικά για το θέμα των ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΑΦΔΣΣ:
  Το σχέδιο απόφασης προτείνει να καταργηθούν οι δύο ΠΟΛ. 1221 & 1220 (μερικώς), έξι μήνες μετά την ψήφισή τους και επίσημη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ κι ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από όλους εμάς τους κατασκευαστές και εισαγωγείς που:
  – Έχουμε επενδύσει χρονικά και οικονομικά στην ανάπτυξη κι εφαρμογή των όσων αλλαγών επιφέρουν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές.
  – Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο περισσότερο συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα που έθεταν οι ΠΟΛ.1220 & 1221 προς τους τελικούς χρήστες κι έχουμε παραγγείλει μεγάλες ποσότητες υλικών και ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να ανταπεξέλθουμε στη ζήτηση που προκύπτει εκ των αλλαγών.
  – Βασιστήκαμε στη βεβαιότητα ότι ουδέποτε στο παρελθόν από τη θέσπιση ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ δεν έγινε αλλαγή αυτών μετά από μόλις 6 μήνες κι επικεντρώσαμε όλες μας τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση ανάπτυξής τους.
  Αυτοί είναι μερικοί, βασικοί λόγοι που είμαστε ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ κι ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ με τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛ. 1221 & 1220.
  Πραγματικά, με τέτοιες κινήσεις πως θα περίμενε κανείς να προσελκύσει το Ελληνικό κράτος επενδυτές για σοβαρές επενδύσεις, όταν έτσι απλά μπορεί να καταστρέψει επενδυτές που επένδυσαν με πίστη στους Νόμους του Κράτους ΠΟΛ.1220 & 1221 και μετά από μόλις 6 μήνες προσπαθεί να τους ανατρέψει εμμέσως ή αμέσως;

 • 4 Ιουλίου 2013, 08:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΡΑΔΗΣ (Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.Τ.)

  Σε συνέχεια της πρώτης παρέμβασης που κάναμε στην Διαβούλευση για το Σχέδιο περί ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ, καταθέτουμε ως Σ.Ε.Κ.Τ. (Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων) τις απόψεις μας και για αυτό το Σχέδιο.

  Για να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι στον σχολιασμό του Σχεδίου αυτού, θα πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο μέρη.
  1. Αυτό που ασχολείται με τις ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΑΦΔΣΣ.
  2. Αυτό που ασχολείται με την λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν στην ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ στην Ελλάδα και την μεγαλύτερη και ταχύτερη διείσδυση της, στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.

  Όσον φορά την θέση μας στο πρώτο μέρος που διατυπώνει ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΑΦΔΣΣ και ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛ.1221 και 1220 ( Κεφ. 3 ), που ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΜΟΛΙΣ ΠΡΙΝ 6 ΜΗΝΕΣ (31.12.2012) από την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών (κ. Μαυραγάνης και κ. Θεοχάρης), είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ από όποια πλευρά και να προσεγγίσουμε το Σχέδιο.
  Είναι άνευ λόγου και αιτίας, η πρόθεση ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΑΦΔΣΣ, όταν αυτές επικαιροποιήθηκαν στις 31.12.2012.

  Πέρα από το παράλογο που αναφέρουμε, μόνο ερωτηματικά προκαλεί αυτή η κίνηση. Επειδή όμως δεν είμαστε δογματικοί και αρνητικοί από θέση, καταγράφουμε τους λόγους που μας οδηγούν σε αυτή τη θέση.
  • Το σχέδιο αναφέρει και λαμβάνει υπόψη του, την ΠΟΛ.1135 του 2005 που δεν είναι σε ισχύ. Έχει καταργηθεί από 31.12.2012 με την νέα ΠΟΛ.1220/2012.
  • Αντίθετα δεν λαμβάνει υπόψη του, τις θέσεις του ΣΕΚΤ, μοναδικού φορέα και άμεσα εμπλεκόμενου για την υλοποίηση του σχεδίου, όσον αφορά τις ΕΑΦΔΣΣ.
  • Λαμβάνει υπόψη του, το πόρισμα μιας επιτροπής του 2007 (6 χρόνια πριν) και δεν λαμβάνει υπόψη το πόρισμα της επιτροπής του 2011 (κατάθεση πορίσματος τον Οκτώβρη 2011) το οποίο όταν έγινε ΠΟΛ υπογράφηκε από 9 διαφορετικούς διευθυντές, υπηρεσιακούς παράγοντες, Γεν. Γραμματέα και Υπουργό.
  • Για την ιστορική καταγραφή των γεγονότων που καταδεικνύουν την αναίτια πρόθεση αλλαγής των Τεχνικών Προδιαγραφών των ΕΑΦΔΣΣ, σημειώστε ότι για να υπογραφούν στις 31.12.2012 οι ΠΟΛ.1220 και 1221 (6 μόλις μήνες πριν) από τον σημερινό υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη και τον σημερινό Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη, που στο σχέδιο προτείνεται η κατάργηση τους, είχαν προηγηθεί :
  – Μάιος 2011  Σύσταση επιτροπής από τον υπουργό Οικονομικών με την συμμετοχή εκπροσώπων της 15ης Δ/νσης ΚΒΣ, της 30ης Δ/νσης ΚΕΠΥΟ, της Δ/νσης Ελέγχων, συμβούλου του υπουργού, συμβούλου του Γ.Γ. της ΓΓΠΣ (κ. Θεοχάρης), εκπροσώπων του ΕΜΠ και του ΣΕΚΤ.
  – Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2011  9 συνεδριάσεις της επιτροπής, επαφές με εταιρείες πληροφορικής (Singular Logic κ.α.), εταιρείες ft-pos (Mellon κ.α.), Γ.Γ.Π.Σ., Γενικό Διευθυντή Φορολογίας (κ. Σταματόπουλο), ομάδα εργασίας για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (δύο φορές με κ. Ζαφειρόπουλο) και λοιπούς φορείς.
  – Οκτώβριος 2011  κατάθεση πορίσματος για την αναθεώρηση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των ΦΗΜ και των ΕΑΦΔΣΣ και την ηλεκτρονική αποστολή των χρήσιμων δεδομένων των τιμολογίων στην ΓΓΠΣ.
  – Ιανουάριος 2012  μελέτη και συγγραφή των δύο σχεδίων Υπουργικών αποφάσεων (μετέπειτα ΠΟΛ.1220 και 1221) με την συνεργασία της 15ης Δ/νσης ΚΒΣ, της 30ης Δ/νσης ΚΕΠΥΟ, του ΕΜΠ και του ΣΕΚΤ.
  – Μάιος 2012  Αποστολή των δύο σχεδίων στο αρμόδιο γραφείο της Ε.Ε. για διαβούλευση και «αποδοχή» (μέσω ΕΛΟΤ).
  – Ιούλιος 2012  αποδοχή από την Ε.Ε. με μικρές παρατηρήσεις επί των δύο σχεδίων.
  – Ιούλιος 2012  υιοθέτηση των παρατηρήσεων της Ε.Ε. και υπογραφή των δύο ΠΟΛ. από 8 στελέχη του Υπ. Οικονομικών και εν συνεχεία αποστολή στον Υπουργό για την τελική υπογραφή.
  – Δεκέμβριος 2012  εκ νέου υπογραφή των δύο ΠΟΛ. από τους διευθυντές των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, τον Γ.Γ. κ. Θεοχάρη και τον Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη, γιατί εν τω μεταξύ είχαν αλλάξει κάποιοι διευθυντές που είχαν προηγούμενα υπογράψει.
  • Ο μορφότυπος που προτείνεται στο σχέδιο, επεξεργάστηκε από την ομάδα εργασίας για την Ηλεκτρονική τιμολόγηση και θα αφορούσε την (υποχρεωτική) ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ την επιχειρήσεων και Δημοσίου (Β2G) και την (οικειοθελή) ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Σε αυτό είμαστε σύμφωνοι, αλλά ως δια μαγείας ο μορφότυπος προτείνεται να ισχύει για το σύνολο των μηχανογραφικών εκδιδόμενων παραστατικών. Ένας μορφότυπος που από το σύνολο της αγοράς, κρίνεται ανεδαφικός και πρακτικά ανεφάρμοστος στα μηχανογραφικά εκδιδόμενα «χάρτινα» παραστατικά.
  • Το σχέδιο απόφασης προτείνει να καταργηθούν οι δύο προσφάτως (Δεκέμβριος 2012) εκδοθείσες ΠΟΛ. 1221 και 1220 (μερικώς) ενώ η εφαρμογή τους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη οι κατασκευαστές των ΕΑΦΔΣΣ :
  – έχουν αναπτύξει και πιστοποιήσει (με πολύ μεγάλο κόστος) τα νέα Λογισμικά Υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, βάσει των νέων τεχνικών προδιαγραφών που ορίζει η ΠΟΛ.1221.
  – έχουν αναβαθμίσει σε μεγάλο ποσοστό της αγοράς τα εγκατεστημένα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, βάσει της ΠΟΛ.1221 (με κόστος των υπόχρεων επιχειρήσεων).
  – Έχουν συνάψει Συμβάσεις (με υψηλές ρήτρες υπαναχώρησης ) με τα συνεργαζόμενα εργοστάσια κατασκευής ΕΑΦΔΣΣ (εξωτερικού και εγχώρια), τα οποία έχουν σχεδιάσει, αναπτύξει και προσκομίσει για πιστοποίηση στο Υπουργείο νέα προϊόντα ΕΑΦΔΣΣ, βάσει της ΠΟΛ.1220.
  – Έχουν προμηθεύσει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων με ΕΑΦΔΣΣ και Λογισμικά Υποστήριξης νέων προδιαγραφών που ορίζει η ΠΟΛ. 1221.
  • Τέλος, με νέα ΠΟΛ. (Απρίλιος 2013), επειδή ο καταληκτικός χρόνος (30 Απριλίου) δεν ήταν επαρκής για την έγκαιρη αναβάθμιση των λογισμικών των ΕΑΦΔΣΣ στο σύνολο της αγοράς, δόθηκε παράταση για την αναβάθμιση των εγκατεστημένων λογισμικών έως τις 31.12.2013, γεγονός που καταδεικνύει την έως πριν δύο μήνες πρόθεση του Υπουργείου, να μην καταργήσει την ΠΟΛ.1221.

  Για αυτούς και για πολλούς ακόμη λόγους, είμαστε ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ και ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛ.1221 & 1220 (ΚΕΦ.3).

  Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΠΟΛ.1221 & 1220 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΜΟΛΙΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ. ΣΕ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ.

  Όσον αφορά το δεύτερο μέρος του Σχεδίου που ασχολείται με την ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, έχουμε να σχολιάσουμε ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΑ τις διατάξεις του.

  Αφού επιστήσουμε ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στις έννοιες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (απλοϊκά αλλά ορθά, είναι η επιλογή δύο συναλλασσόμενων επιχειρήσεων να ανταλλάσουν ηλεκτρονικά τα μεταξύ τους παραστατικά) και ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ Η/Υ (απλοϊκά αλλά ορθά, είναι η μηχανογραφική έκδοση χάρτινων παραστατικών από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων), που είναι δύο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί είναι θετική η θέση μας.

  • Ορίζει συγκεκριμένη δομή (μορφότυπο) για τα φορολογικά στοιχεία που διακινούνται ηλεκτρονικά. Σε καμία περίπτωση και για πολλούς λόγους, δεν μπορεί να συμπεριλάβει και την μηχανογραφική έκδοση των χάρτινων παραστατικών στην υποχρέωση του μορφοτύπου αυτού.
  • Ορίζει και άλλο (εναλλακτικό) τρόπο σήμανσης των φορολογικών στοιχείων πέρα των ΕΦΑΔΣΣ, με άυλη φορολογική σήμανση.
  • Ορίζει κανόνες για να γίνει κάποιος ενδιαφερόμενος φορέας, ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΫΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η ΕΕΤΤ δεν είναι ενημερωμένη και δεν έχει κανένα κανονισμό, που αναφέρεται στο Σχέδιο, για να γίνει η Εποπτική Αρχή των Παρόχων Άυλης Σήμανσης και άρα είναι άγνωστο το πότε θα είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο.
  • Ορίζει κανόνες για την αποθήκευση των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους εκδότες και από τους παραλήπτες και άρα διευκολύνει και τους υπόχρεους και τον ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους, στην βεβαίωση της νομιμότητα ή της παραβατικότητας.
  • Ορίζει κανόνες για τον τρόπο αποστολής των Ηλεκτρονικών Παραστατικών από τους εκδότες στους παραλήπτες.
  • Επιβάλλει την υποχρεωτική σήμανση όλων των φορολογικών στοιχείων, είτε μέσω ΕΑΦΔΣΣ είτε μέσω Παρόχων Άυλης Φορολογικής Σήμανσης. Η μη σήμανση και μη θεώρηση κάποιων φορολογικών στοιχείων που επιτρέπει τώρα ο ΚΦΑΣ, ανοίγει διάπλατα τον δρόμο σε επίδοξους φοροδιαφεύγοντες.

  Αυτά γενικά, γιατί σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω εξειδικευμένη διαβούλευση του Υπουργείου με την ΕΕΤΤ, την ΑΔΑΕ, τον ΣΕΒ – ΣΕΠΕ και ΣΕΚΤ, ώστε να είναι πρακτικά υλοποιήσιμα αυτά τα οποία θα θεσμοθετηθούν.

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.

  Κλείνοντας την παρέμβαση μας, δηλώνουμε την πρόθεση μας να συνεισφέρουμε σε περαιτέρω διάλογο, με προτάσεις που προκύπτουν από την πολύχρονη ενασχόληση μας με την αγορά.

  Είμαστε στην διάθεση του Υπουργείου.

  Με εκτίμηση

  Κατράδης Δημήτρης
  Πρόεδρος ΣΕΚΤ

 • 3 Ιουλίου 2013, 07:14 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  οι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι άνθρωποι που πρέπει να εκφέρουν άποψη και γνώμη είναι οι λογιστές φοροτεχνικοί και οι σύλλογοι τους.Συζητήστε το μαζί τους.Οτιδήποτε άλλο είναι περιττό.

 • 1 Ιουλίου 2013, 09:39 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Μπορεί να μην έχει ειδική σχέση με την συγκεκριμένη, αλλά είναι γενική παρατήρηση που έχει καθολική ισχύ:

  Καλή η «ηλεκτρονικοποίηση» των πάντων, αλλά στην πράξη λόγω ελλιπούς και ατελούς εφαρμογής κινδυνεύει να εξελιχθεί σε τεράστια ταλαιπωρία
  για όλους ( δημόσιους υπαλλήλους, φορολογουμένους, ασφαλισμένους, λογιστές κλπ) όπως η εμπειρία δείχνει.

  Ένα παράδειγμα: Πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε πως εκτός από τον ΦΜΥ και την έκτακτη εισφορά αλληλεγύης επί μισθών κλπ σε λίγους μήνες θα αποδίδονται πλέον μηνιαίως και οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων όλων των μορφών.

  Έχουν σκεφτεί οι ειδικοί τις διάφορες περιπτώσεις που καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή και τον τρόπο που θα πρέπει αυτές να καλυφθούν ηλεκτρονικά ; Μήπως έχουν στο μυαλό τους μόνο το ΙΚΑ όπου τα πράγματα είναι απλά ? Υπάρχουν όμως χιλιάδες χιλιάδων μισθοί και εισφορές που δεν αφορούν ιδιωτικούς υπαλλήλους υπαγόμενους στο ΙΚΑ, αλλά υπαγόμενους σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Κάθε ταμείο έχει δικό του λογαριασμό, ενώ άλλα ταμεία έχουν διαφορετικούς λογαριασμούς για την σύνταξη και διαφορετικούς για την πρόνοια όπου πρέπει να γίνεται η απόδοση. Επίσης υπάρχουν ταμεία όπου δεν μπορεί να γίνει καταβολή-απόδοση μηνιαίων εισφορών.Επί πλέον υπάρχουν ταμεία όπου οι καταβολές των εισφορών ασφαλισμένων είναι υποχρεωτικές, οπότε οι παρακρατήσεις και αποδόσεις είναι νόμιμες- αλλά οι παρακρατήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, υπό την έννοια πως οι εισφορές μπορούν να γίνουν συνολικά στο τέλος του χρόνου. Αυτό σημαίνει πως άλλοι «εργοδότες» τέτοιων ασφαλισμένων μπορούν-νόμιμα- να παρακρατούν και να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές από τις αποδοχές των ασφαλισμένων τους ενώ άλλοι -επίσης νόμιμα- όχι.
  Είναι δυνατόν τέτοιες λεπτομέρειες και περιπτώσεις να μπορέσει να τις καλύψει ηλεκτρονικά το σύστημα ; Το πιθανότερο είναι πως ΟΧΙ. Συνεπώς εκείνος πουε είναι μισθωτός και δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ καθώς και ο εργοδότης του θα έχουν άνευ υπαιτιότητας τους πρόβλημα, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να καλύψει αυτές τις περιπτώσεις, που επαναλαμβάνω είναι πάρα πολλές.

 • 25 Ιουνίου 2013, 15:29 | Κωστας

  Τι ασυναρτησίες είναι αυτές, τελικά τί ακριβώς θέλετε να αλλάξετε?
  Σε όλες τις χώρες του πλανήτη πλην ελαχίστων εξαιρέσεων οι επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις με την χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή χειρόγραφα ενώ οι αποδείξεις και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις από υπηρεσίες όπως το PayPal ή τραπεζών είναι αρκετές για την δήλωση των εσόδων και των εξόδων τους και σίγουρα πιστοποιούν καλύτερα την οικονομική θέση μιας επιχείρησης από ότι τα παραστατικά που αναγκάζεται να εκδίδει μια ελληνική επιχείρηση αφού το κράτος μπορεί να ελέγξει άμεσα όλες τις συναλλαγές της και όχι ‘’χαρτάκια’’ και ΛΥΣΦΣΥΦΣ ΧΣ ΦΔΣ ΔΗΦΑΣΣ (είστε πραγματικά επικίνδυνοι)

  Περιμένω μια σοβαρή απάντηση για την δικαιολόγηση της ανικανότητας σας