Άρθρο 10:Ειδικές ασφαλείς φορολογικές διατάξεις σήμανσης στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους

Οι επόμενοι παράγραφοι του άρθρου αυτού, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών του Κεφαλαίου 2, για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων – (ΕΑΦΔΣΣ), ως ειδική κατηγορία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 – ΦΕΚ Β’ 3517/31-12-2013. Όπου στις παραγράφους του παρόντος άρθρου αναφέρεται «Επιτροπή», νοείται η Επιτροπή του Άρθρου 7 του ν. 1809.1988 όπως ισχύει.

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
Ως Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ορίζεται η αυτόνομη λειτουργικά και φυσικά ηλεκτρονική υπολογιστική συσκευή (φορολογικός μηχανισμός), η οποία συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Επικοινωνίας Δεδομένων (ΕΘΕΔ) με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα για την ασφαλή σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων,
1. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και επικοινωνίας για τη σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων, εκτός από την Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων,
2. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης – απόσπασης από διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας – λήψης δεδομένων, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας και εκτύπωσης των δελτίων :
i. α. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – Ζ (ΔΗΦΑΣΣ- Ζ)
ii. β. Δελτίο Συνόψεων – Υπογραφών Ημέρας – (ΔΣΥΜ) και
iii. γ. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων – (ΔΑΠΦΜΗΣ).
3. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και αποτελείται από :
i. επεξεργαστή που εκτελεί ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία και τη σήμανση των στοιχείων (φορολογικό μικροκώδικα),
ii. μνήμη προγραμμάτων ειδικού λογισμικού (φορολογικού μικροκώδικα), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΑΣ,
iii. μνήμη εργασίας,
iv. ρολόι,
v. φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων,

Η ΕΑΦΔΣΣ είναι δυνατόν είτε να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτικό μηχανισμό για την έκδοση – εκτύπωση δελτίων, είτε να μην διαθέτει εφ’ όσον όμως έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής δημιουργίας και ανάκτησης των δελτίων αυτών από την ΕΘΕΔ, στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ και η ΕΘΕΔ της, πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π4.

Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Λογισμικό Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ
Ως Λογισμικό Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ ορίζεται το Λογισμικό Υποστήριξης Σήμανσης Φορολογικών Στοιχείων Υπόχρεου σε Φορολογική Σήμανση (ΛΥΣΦΣΥΦΣ) που επιπλέον επικοινωνεί με την ΕΑΦΔΣΣ κατά τρόπο ασφαλή και αποκλειστικά μέσω ΕΘΕΔ καιέχει δυνατότητα :
• επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ ΦΔΣ και δημιουργίας ΠΑΗΨΣ και ΣΦΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (“CMOS” Error) της ΕΑΦΔΣΣ,
• ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.
Η πιστοποίηση των δυνατοτήτων του Λογισμικό Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ γίνεται από το κατασκευαστή αυτού με την αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση αυτών στα εγχειρίδια χρήσης του λογισμικού αυτού και στο συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης & Επισκευών (ΒΣΕ). Ο προμηθευτής του λογισμικού αυτού υποχρεούται στην διεξοδική επίδειξη των δυνατοτήτων αυτών στον Υπόχρεο σε Φορολογική Σήμανση (ΥΦΣ).

Λειτουργικές απαιτήσεις και Χαρακτηριστικά

Τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ προσδιορίζονται από τις δυνατότητές της να :
• Επικοινωνεί κατά τρόπο ασφαλή με διασυνδεόμενο Η/Υ για λήψη δημοσιονομικών δεδομένων για κάθε έκδοση στοιχείου που χειρίζεται ο Η/Υ.
• Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και δημιουργεί μέσω ενσωματωμένου ΕΑΑΣ μια ΠΑΗΨΣ, για κάθε σύνολο ΦΔΣ φορολογικού στοιχείου.
• Αριθμεί και διαφυλάσσει στη μνήμη εργασίας κάθε δημιουργούμενη ΠΑΗΨΣ.
• Αποστέλλει για κάθε δημιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, την ίδια την ΠΑΗΨΣ, την αντίστοιχη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ), τον Ημερήσιο Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) Σήμανσης, τον Γενικό Αύξοντα Αριθμό (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου τον αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
• Με την Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ) έκδοσης του ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ», δημιουργεί, μέσω του ενσωματωμένου ΕΑΑΣ, Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ όλων των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει μόνιμα στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία (ημερήσιος αριθμός ΠΑΗΨΣ, κλπ).
• Αποστέλλει την δημιουργηθείσα Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
• Δημιουργεί και μπορεί να εκτυπώνει όλα τα απαραίτητα δελτία, όπως ΔΦΣΣ, τα ΕΦΔ και τα λοιπά διαγνωστικά ή πληροφοριακά δελτία χειρισμών και προγραμματισμού.
• Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της μνήμης εργασίας καθώς και κάθε περίπτωση αποσύνδεσης του διασυνδεόμενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της με αυτόν.

Ηλεκτρική Τροφοδοσία

Οι ΕΑΦΔΣΣ κατασκευάζονται σύμφωνα με ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ( European Norms), όπως είναι οι οδηγίες οδηγία 73/23/ΕΟΚ (LVD) και 89/336/ΕΟΚ (EMC) και διαθέτουν αυτόνομη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομένου (Τάσεως 230V ± 10%.συχνότητος 50Hz ± 5%.), είτε συνεχούς (12 ή 24 V DC).

Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τα μεγέθη της καταναλισκομένης ισχύος από την ΕΑΦΔΣΣ σε κατάσταση ηρεμίας (θέση «ON»), κατά την διάρκεια επιτέλεσης υπολογισμών και επεξεργασίας, καθώς και κατά την διάρκεια εκτυπώσεων (στη περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ έχει ενσωματωμένο εκτυπωτικό μηχανισμό)

Τα χαρακτηριστικά ενδεχόμενης εξωτερικής ηλεκτρικής τροφοδοτικής διάταξης (ανορθωτής – μετασχηματιστής κλπ), προσδιορίζονται επακριβώς από τον κατασκευαστή της ΕΑΦΔΣΣ. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση με διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ΕΑΦΔΣΣ, είναι δυνατόν να λαμβάνεται από τον διασυνδεόμενο Η/Υ.

Μνήμη εργασίας – ασφάλεια δεδομένων

Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα, ο ΕΑΑΣ, οι ΠΑΗΨΣ για κάθε σημαινόμενο στοιχείο και τα ενδιάμεσα δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο ημερήσιος μετρητής εκδοθεισών δελτίων σήμανσης, τυχόν άλλοι απαραίτητοι αθροιστές π.χ. αριθμός βλαβών (“CMOS” Error), επεμβάσεις εξουσιοδοτημένων τεχνικών κ.λ.π.

Το ενσωματωμένο λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ προστατεύει με ειδικό σύστημα ασφάλειας το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας και δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την ακύρωση / διαγραφή, η αφαίρεση αριθμών από τους ημερήσιους σωρευτές / αθροιστές της μνήμης εργασίας. Δεν είναι δυνατή σε καμιά περίπτωση η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη εργασίας, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

Ο μηδενισμός της μνήμης εργασίας γίνεται μόνον μετά την επιτυχή μεταφορά και εγγραφή των απαραίτητων στοιχείων στη φορολογική μνήμη. Τα δεδομένα που εγγράφονται στην φορολογική μνήμη με την ΟΗΦΕΣΗ και εκτυπώνονται στο δελτίο ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ», προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από αυτά που έχουν διαμορφωθεί και συσσωρευτεί στη μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ. Το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την έκδοση του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ» κατευθείαν, από δεδομένα που έχουν προσχηματισθεί σε διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ και προέρχονται κατ’ ευθείαν απ’ αυτό.

Βλάβη Μνήμης Εργασίας

Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα ή και λογισμικό, για την ανίχνευση, αρίθμηση και καταγραφή οποιασδήποτε βλάβης της μνήμης εργασίας (“CMOS” Error). Η διαπίστωση της βλάβης της μνήμης εργασίας σηματοδοτείται από την ΕΑΦΔΣΣ, με σχετικό προειδοποιητικό ηχητικό σήμα, ή και την εκτύπωση αντίστοιχου ενδεικτικού μηνύματος. Πέραν αυτού, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ, δεν επιτρέπουν καμία λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ, πριν από την αποκατάσταση της βλάβης. Η βλάβη της μνήμης εργασίας γίνεται αντιληπτή από το λογισμικό υποστήριξης του διασυνδεόμενου Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την ΕΑΦΔΣΣ, και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό.

Μετά από κάθε ανίχνευση βλάβης της μνήμης εργασίας :
• Η βλάβη, αφού ανιχνευθεί από τα κυκλώματα της ΕΑΦΔΣΣ, αποκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και καταγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης.
• Ενεργοποιείται με ευθύνη του κατόχου – χειριστή της ΕΑΦΔΣΣ, το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, που ευρίσκεται στο διασυνδεόμενο Η/Υ.
• Αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων, ένα – ένα, με την σειρά που εκδόθηκαν – «σημάνθηκαν» προ της εμφανίσεως της βλάβης της μνήμης εργασίας για την εκ νέου δημιουργία των απαραίτητων συνόψεων (ΠΑΗΨΣ) και λοιπών δημοσιονομικών δεδομένων (αθροιστών κλπ), τα οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας «σύνοψης – υπογραφής».
• Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εκ νέου σημαινόμενο στοιχείο, επιστρέφεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, η νέα ΠΑΗΨΣ και τα δεδομένα της Συμβολοσειράς Σήμανσης. Το λογισμικό του Η/Υ προσθέτει τη νέα Συμβολοσειρά Σήμανσης, ως νέα γραμμή στο τέλος του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ – Συμβολοσειράς Σήμανσης, του συγκεκριμένου στοιχείου.
• Στα εκ νέου δημιουργούμενα ή και εκτυπούμενα ΔΦΣΣ, υποχρεωτικά αναγράφεται η χαρακτηριστική ένδειξη «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»
• Λαμβάνει χώρα υποχρεωτική η διαδικασία Ολοκλήρωσης Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας και εκδίδεται υποχρεωτικά το αντίστοιχο Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου – (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ».

Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη

Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:
α) Σταθερά στοιχεία
i. Αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ. Παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΕΑΦΔΣΣ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια (λόγω βλάβης ή πλήρωσης αυτής με δεδομένα).
ii. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη – κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ
iii. Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη – κατόχου
iv. Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη – κατόχου
v. ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη – κατόχου
β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση
Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δεδομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας στη φορολογική μνήμη με τη διαδικασία της Ολοκλήρωσης Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με την Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ), ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Το πλήθος των ΣΦΣ ημέρας, δηλαδή ο τελικός Ημερήσιος Αύξων Αριθμός (ΗΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου της ημέρας
2. Το πλήθος των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου – (ΔΦΣΣ) από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ, δηλαδή ο Γενικός Αύξων Αριθμός (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικών στοιχείου όπως διαμορφώθηκε μέχρι την ΟΗΦΕΣΗ
3. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (“CMOS” Error) από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.
4. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών χρήστη – κατόχου από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.
5. Το πλήθος αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.
6. Το πλήθος «επεμβάσεων» εξουσιοδοτημένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.
7. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη.
Με την Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ) και την ενταμίευση των ανωτέρω δεδομένων στη φορολογική μνήμη, δημιουργείται και εκτυπώνεται Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) – Ζ.

Ρολόι ΕΑΦΔΣΣ και Ώρα έκδοσης δελτίων

Οι ΕΑΦΔΣΣ διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής του ρολογιού στη θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα. Το εσωτερικό ρολόι των ΕΑΦΔΣΣ είναι συμβατό με την Οδηγία 2004/22/EC που ισχύει για τις συσκευές μέτρησης χρόνου, σύμφωνα με την οποία παρέχεται δυνατότητα στο χρήστη ρύθμισης της ώρας κατά μέγιστο +/- 2 λεπτά εβδομαδιαίως.
Το ενσωματωμένο λογισμικό των ΕΑΦΔΣΣ δεν επιτρέπει διόρθωση της ημερομηνίας και ώρας του ρολογιού, με ημερομηνία και ώρα προγενέστερη εκείνης με την οποία έλαβε χώρα ΟΗΦΕΣΗ και καταγράφηκε στην φορολογική μνήμη και εκδόθηκε το τελευταίο «Ζ».

Εκτυπωτικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.

Γενικά για την περίπτωση ενσωματωμένου εκτυπωτικό μηχανισμό σε ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 – ΦΕΚ Β’ 3517/31-12-2013 για τον Εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων.
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, που περιγράφονται στις παραγράφους 3.4, 4 και 5 του Κεφαλαίου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 – ΦΕΚ Β’ 3517/31-12-2013.

Διασύνδεση ΕΑΦΔΣΣ με Η/Υ – Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων – (ΕΘΕΔ)

Οι ΕΑΦΔΣΣ, διαθέτουν ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων – (ΕΘΕΔ), για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ. Η θύρα ΕΘΕΔ με την οποία συνδέεται η ΕΑΦΔΣΣ είναι συγκεκριμένη και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα της ΕΑΦΔΣΣ ως Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων – ΕΘΕΔ, με αντίστοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής. Η ΕΑΦΔΣΣ επικοινωνεί με διασυνδεόμενο Η/Υ και το ΛΥΣΦΣΥΦΣ κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή μέσω κατάλληλου ενσωματωμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

Η ΕΑΦΔΣΣ δεν επικοινωνεί με τον διασυνδεόμενο Η/Υ – δεν δέχεται ούτε αποστέλλει δεδομένα για σήμανση – από άλλη θύρα εκτός της ΕΘΕΔ. Εάν η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει κανονικό ή περιορισμένων δυνατοτήτων πληκτρολόγιο – χειριστήριο (ενσωματωμένο ή αποσπώμενο), τότε αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χειρισμούς προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΕΑΦΔΣΣ. Το ενσωματωμένο ειδικό λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ δεν επιτρέπει την εκτύπωση δελτίων ΔΦΣΣ κατευθείαν από πληκτρολόγια – χειριστήρια, ή την εισαγωγή δεδομένων για σήμανση στοιχείων και έκδοση δελτίων ΔΦΣΣ από άλλη θύρα ή με άλλο τρόπο πέραν της ΕΘΕΔ.

Η διασύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ με σύστημα διασυνδεόμενου Η/Υ, μέσω της ΕΘΕΔ, δύναται να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
Η Ενσύρματη Διασύνδεση μπορεί να γίνεται μέσω αγώγιμων μεταλλικών επαφών, είτε απευθείας χωρίς την παρεμβολή καλωδίων (βύσμα με βύσμα), είτε καλωδιακά. Στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ είναι κατ’ ευθείαν ενσύρματα συνδεδεμένη σε θύρα Η/Υ, η οποία δεν αποτελεί θύρα δικτύου, τότε :
• Στην ΕΘΕΔ συνδέεται μόνον ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόμενο, μη διακοπτόμενο και μη συνδεόμενο καλωδιακά ή αλλιώς με άλλες παρεμβαλλόμενες συσκευές.
• Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή το είδος του καλωδίου σύνδεσης καθώς και το μήκος της απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ – της ΕΑΦΔΣΣ.
• Η κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (EMC). Ο κατασκευαστής της ΕΑΦΔΣΣ προσδιορίζει ειδικότερα τον τύπο και την ηλεκτρομαγνητική θωράκιση του καλωδίου, το οποίο συνοδεύει πάντα την ΕΑΦΔΣΣ.
Στην περίπτωση ασύρματης διασύνδεσης, όπου ορίζεται από άλλες διατάξεις, απαιτείται άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην Επιτροπή.

Αποσύνδεση

Ως αποσύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ, θεωρείται κάθε αδυναμία αποστολής και λήψης δεδομένων μεταξύ αυτής και του λογισμικού συνεργασίας του διασυνδεόμενου Η/Υ. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε λειτουργία σήμανσης, αποθήκευσης σύνοψης και έκδοσης δελτίων από την ΕΑΦΔΣΣ είναι αδύνατη.

Η αποσύνδεση γίνεται αντιληπτή από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ στον διασυνδεόμενο Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την ΕΑΦΔΣΣ, και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση που η αποσύνδεση έγινε μετά την έναρξη της διαδικασίας αποστολής δεδομένων για την δημιουργία ΠΑΗΨΣ και προ της λήψης της, τότε η διαδικασία αυτή ακυρώνεται, ως μη γενομένη, και επαναλαμβάνεται μετά την ανίχνευση της επανασύνδεσης. Ο μέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδεσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης (ΘΑΦΜ)

Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει ιδιαίτερη θύρα για την ανάγνωση των δεδομένων της φορολογικής μνήμης (ΘΑΦΜ), η οποία μπορεί να είναι είτε σειριακή, είτε USB, είτε δικτυακή (Ethernet). Επιπλέον η θύρα αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται και για διασύνδεση με συσκευές και χειριστήρια προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΕΑΦΔΣΣ.

Το καλώδιο σύνδεσης της ΘΑΦΜ με προσωπικό Η/Υ και το λογισμικό προσωπικού Η/Υ ανάγνωσης των δεδομένων της φορολογικής μνήμης μέσω της θύρας αυτής, κατατίθενται στην Επιτροπή, κατά τη διαδικασία έγκρισης. Η λεπτομερής περιγραφή των απαιτούμενων χειρισμών ανάγνωσης αναγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών. Το λογισμικό αυτό έχει τη δυνατότητα δημιουργίας στον προσωπικό Η/Υ που εγκαθίσταται, ηλεκτρονικού αρχείου μορφής απλού ελληνικού κειμένου (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928), το περιεχόμενο του οποίου είναι όμοιο με αυτό του αντίστοιχου εκτυπούμενου Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων –(ΔΑΠΦΜΗΣ). Το καλώδιο σύνδεσης της θύρας με προσωπικό Η/Υ και αντίγραφο του λογισμικού αυτού, σε κατάλληλο μέσο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εξοπλισμού της ΕΑΦΔΣΣ και παραδίδεται σε κάθε νέο κάτοχο – χρήστη από τον πωλητή αυτής, ο οποίος έχει και την υποχρέωση στη διαφύλαξη του καλωδίου και του λογισμικού αυτού και το θέτει στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί.

Στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δικτυακή ΕΘΕΔ και πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π4, τότε η ΕΘΕΔ και η ΘΑΦΜ μπορούν να υλοποιούνται φυσικά σε μια μόνο δικτυακή θύρα ΕΘΕΔ, εφ’ όσον οι λειτουργίες τις ΘΑΦΜ γίνονται μέσω της δικτυακής ΕΘΕΔ.

Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια

Στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτικό μηχανισμό και η ΕΘΕΔ και τα χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π4, τότε :
H ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυνατότητα εξωτερικών χειρισμών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων, σε αυτόνομη λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από το διασυνδεδεμένο σύστημα Η/Υ. Τέτοια απαραίτητα στοιχεία είναι:
α) η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου – (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ»,
β) η έκδοση Δελτίου Συνόψεων – Υπογραφών Ημέρας – (ΔΣΥΜ).
γ) η έκδοση του Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων – (ΔΑΠΦΜΗΣ), με δυνατότητα επιλογής ημερολογιακής περιόδου και περιόδου από α/α «Ζ» έως α/α «Ζ».

Οι ανωτέρω χειρισμοί είναι δυνατόν να γίνονται μέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή συνδυασμού αυτών. Ενδεχόμενο αποσπώμενο χειριστήριο για την έκδοση των παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της. Το χειριστήριο αυτό ή το σημείο σύνδεσής του, στην περίπτωση που αυτό είναι αποσπώμενο, είναι δυνατόν να προστατεύεται, από τυχόν βανδαλισμούς ή άσκοπη χρήση.

Η ΕΑΦΔΣΣ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες επιπλέον θύρες, οι οποίες όμως είναι αποκλειστικά για την προσθήκη χειριστηρίων όπως πληκτρολογίων και οθονών χειρισμού περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραμματισμού, δηλώσεων, ρυθμίσεων, τεχνικού ελέγχου και άλλων απαιτούμενων χειρισμών.

Ειδικά Φορολογικά Δελτία τα οποία εκδίδονται από την ΕΑΦΔΣΣ.
Τα δελτία :
• Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ),
• Δελτίο Συνόψεων – Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ),
• Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ» και
• Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων –(ΔΑΠΦΜΗΣ),
που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, ονομάζονται «Ειδικά Φορολογικά Δελτία» (ΕΦΔ) και η έκδοσή τους υποχρεωτικά περιλαμβάνει στην αρχή και στο τέλος της εκτύπωσης κάθε τέτοιου δελτίου, τις χαρακτηριστικές ενδείξεις «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο – Έναρξη» και «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο – Λήξη», αντίστοιχα.

Μετά την χαρακτηριστική ένδειξη «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο – Έναρξη» αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κατόχου – χρήστη της ΕΑΦΔΣΣ, ως εξής :
• Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία
• Διεύθυνση εγκατάστασης στην οποία λειτουργεί η ΕΑΦΔΣΣ
• Επάγγελμα – Δραστηριότητα
• ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ

Πριν ακριβώς από την χαρακτηριστική ένδειξη «Ειδικό Φορολογικό Δελτίο – Λήξη» αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, ο οποίος αποτελείται από τα 3 χαρακτηριστικά γράμματα της άδειας καταλληλότητας, έναν κενό χαρακτήρα (διάστημα) και μια αλληλουχία 8 αριθμητικών ψηφίων, εκ των οποίων τα 2 πρώτα προσδιορίζουν τα 2 τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, το επόμενο την πιθανή αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης (0 εάν δεν έχει γίνει αντικατάσταση, 9 για την πρώτη αντικατάσταση, 8 για την δεύτερη, κλπ) και τα 5 τελευταία αποτελούν τον σειριακό εργοστασιακό αριθμό παραγωγής της ΕΑΦΔΣΣ.

Τα Ειδικά Φορολογικά Δελτία (ΕΦΔ) είτε εκτυπώνονται από τον ενσωματωμένο εκτυπωτή της ΕΑΦΔΣΣ στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή, είτε εκδίδονται ηλεκτρονικά εντός της ΕΑΦΔΣΣ και αποστέλλονται από την δικτυακή ΕΘΕΔ της ΕΑΦΔΣΣ σε διασυνδεόμενο Η/Υ για εκτύπωση από άλλο εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη – ΥΦΣ στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ δεν διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτικό μηχανισμό, αλλά διαθέτει δικτυακή ΕΘΕΔ και πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Π4.

Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ).

Είναι το Ειδικό Φορολογικό Δελτίο που περιέχει :
• Την ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου που αντιστοιχεί στη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) στοιχείου
• ο Ημερήσιος Αύξοντα Αριθμό (ΗΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου.
• Τον Γενικό Αύξοντα Αριθμό (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ)
• Την ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου
και εκδίδεται με κάθε ΠΑΗΨΣ και ΣΦΣ που δημιουργείται από την ΕΑΦΔΣΣ για κάθε φορολογικό στοιχείο.

Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – «Ζ» που αφορά την αντίστοιχη ημέρα εκδόσεώς τους.

Στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (“CMOS” Error) της ΕΑΦΔΣΣ, τα δελτία αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – «Ζ», επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, ως αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων στοιχείων.

Δελτίο Συνόψεων – Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ)

Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων χειρισμών, έκδοσης ενός δελτίου αναφοράς όλων των, μέχρι τη στιγμή της έκδοσης του δελτίου αυτού, συνόψεων – υπογραφών ημέρας.

Το δελτίο αυτό ονομάζεται Δελτίο Συνόψεων – Υπογραφών Ημέρας – (ΔΣΥΜ) και σ’ αυτό αναγράφονται όλες οι ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν στοιχείο, που έχουν γίνει εντός της ημέρας (από την έκδοση του προηγούμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – «Ζ»), ως εξής:
• ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου που αντιστοιχεί στη Χρονοσφραγίδα Σήμανσης (ΧΣ) στοιχείου
• ο Ημερήσιος Αύξων Αριθμός (ΗΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου.
• Γενικός Αύξων Αριθμός (ΓΑΑ) σήμανσης φορολογικού στοιχείου (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ)
• Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

Για τον χειρισμό της έκδοσης του δελτίου Συνόψεων – Υπογραφών Ημέρας – (ΔΣΥΜ), είναι δυνατόν το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ να έχει επιπλέον δυνατότητα επιλογής από .. έως του α/α ημερήσιου αριθμού σήμανσης στοιχείου.

Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ».

Η ΕΑΦΔΣΣ με την Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Φορολογικής Έκδοσης Στοιχείων Ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ), και τη δημιουργία της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, εκδίδει σχετικό δελτίο «Ζ» το οποίο ονομάζεται Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – (ΔΗΦΑΣΣ) – Ζ. Με την έκδοση του δελτίου αυτού μηδενίζονται τα δεδομένα της μνήμης εργασίας. Στο Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου – (ΔΗΦΑΣΣ) αναγράφονται :
• ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
• ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – «Ζ»
• Η Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ – «σύνοψη – υπογραφή» των ΠΑΗΨΣ της ημέρας.
• Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ.
• Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας (“CMOS”-Error).
• Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου.
• Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός προσβάσεων – επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου Τεχνικού .

Είναι επιτρεπτή η αναλυτική αναγραφή όλων των εκδοθέντων ΠΑΗΨΣ της ημέρας, πριν από την αναγραφή της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ. Σ’ αυτή την περίπτωση για κάθε ΠΑΗΨΣ εκδοθέντος στοιχείου αναγράφονται τα εξής:
• ο ημερήσιος α/α του εκδοθέντος Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.
• ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδοθέντος Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου
• Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

Γενικά για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ» από τις ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.8 του Κεφαλαίου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 – ΦΕΚ Β’ 3517/31-12-2013.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμματος «Ζ», εμφανώς σε τίτλο ή επικεφαλίδα κανενός άλλου εκδιδόμενου δελτίου, πλην του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ», με το οποίο γίνεται η εγγραφή της γενικής σύνοψης των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και λοιπών ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη φορολογική μνήμη.

Μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ», η ΕΑΦΔΣΣ αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ, τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ημέρας, για την μόνιμη και ασφαλή αποθήκευσή της.

Είναι υποχρεωτική η τήρηση και διαφύλαξη όλων των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) – «Ζ», για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων.

Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων– (ΔΑΠΦΜΗΣ)

Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων χειρισμών, έκδοσης δελτίου αναφοράς όλων των Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου «Ζ» – (ΔΗΦΑΣΣ), το οποίο ονομάζεται Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων – (ΔΑΠΦΜΗΣ). Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται ημερολογιακά από ημερομηνία έως ημερομηνία ή εναλλακτικά από α/α δελτίου ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ» έως α/α δελτίου ΔΗΦΑΣΣ – «Ζ». Στο δελτίο αυτό αναγράφονται :
• ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
• τα στοιχεία από όλες τις Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – «Ζ», της συγκεκριμένης περιόδου, ως εξής:
o ο α/α του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – «Ζ».
o ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων και «υπογραφέντων» στοιχείων της ημέρας.
o η Γενική Ημερήσια «σύνοψη – υπογραφή» του αντίστοιχου ΔΗΦΑΣΣ-«Ζ».
• ο α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ της συγκεκριμένης περιόδου.
• ο α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας (“CMOS” Error) της συγκεκριμένης περιόδου.
• ο α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου της συγκεκριμένης περιόδου.
• ο α/α αριθμός προσβάσεων – επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου Τεχνικού της συγκεκριμένης περιόδου.

Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών

Για το Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.20.5. του Κεφαλαίου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1220 – ΦΕΚ Β’ 3517/31-12-2013. Ειδικότερα όμως για το Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ ισχύουν και τα εξής :

Όπου αναφέρεται η φράση «δελτίο ημερήσιας κίνησης Ζ» νοείται αντίστοιχα η φράση «Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – (ΔΗΦΑΣΣ) – Ζ.»

Όπου αναφέρονται οι φράσεις «απόδειξη εσόδου» ή «απόδειξη πληρωμής», «ΑΛΠ – απόδειξη Λιανικής Πώλησης» ή «ΑΠΥ – Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών» νοείται η φράση «Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου – (ΔΦΣΣ)»

Επειδή στη φορολογική μνήμη των ΕΑΦΔΣΣ δεν απαιτείται η αποθήκευση ποσών, ΦΠΑ κλπ, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τις αντίστοιχες αναφορές, όπου αυτές αναφέρονται, στο Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ. Αντ’ αυτών αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείων, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).

Δεν επιτρέπεται η σήμανση στοιχείων από ΕΑΦΔΣΣ, εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση έναρξης λειτουργίας στην αρμόδια ΔΟΥ και της οποίας το Βιβλιάριο συντήρησης – Επισκευών δεν έχει θεωρηθεί. Στη περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
Σε ειδικό τμήμα ικανού αριθμού σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης & Επισκευών (ΒΣΕ), για τις ΕΑΦΔΣΣ, συμπληρώνονται μετά την εγκατάστασή της και την παράδοσή της σε λειτουργία, από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό τα εξής :
• Η περιγραφή όλων των δυνατοτήτων του Λογισμικού Υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ
• Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, ότι το λογισμικό αυτό συνεργάζεται, διασυνδέεται και επικοινωνεί με το μοντέλο της ΕΑΦΔΣΣ κατά τρόπο ασφαλή.

Στο τέλος της Δεύτερης Ενότητας του Βιβλιαρίου Συντήρησης – Επισκευών υπάρχουν διαθέσιμες σελίδες, στις οποίες υπάρχει ικανός χώρος για τουλάχιστον 10 θέσεις θεώρησης – σφράγισης, από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ του κατόχου – χρήστη της ΕΑΦΔΣΣ, για ειδικές περιπτώσεις, που ορίζονται από σχετικές διατάξεις.

 • 10 Ιουλίου 2013, 13:23 | ΣΕΚΕΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Περί σήμανσης

  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για το σκοπό της αποτύπωσης και παρακολούθησης του οικονομικού σκέλους των φορολογικών στοιχείων (αξία & φόρος), η παραδοσιακή σήμανση, όπως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, καθίσταται περιττή.

  Σύμφωνα με το πνεύμα της διαβούλευσης (αλλά και της υφιστάμενης κατάστασης), φαίνεται να παραμένει ως ζητούμενο ένας μηχανισμός που να εξασφαλίζει ότι τα περιεχόμενα ενός φορολογικού στοιχείου δεν μπορούν εκ των υστέρων να αλλοιωθούν, ούτε να αμφισβητηθούν ακόμα κι αν το στοιχείο είναι σε ηλεκτρονική μορφή (για αποστολή ή αρχειοθέτηση).

  Η άποψη του ΣΕΚΚΕ είναι ότι η συγκεκριμένη ανάγκη αυξάνει την περιπλοκότητα των λύσεων και σε αρκετές περιπτώσεις, είναι περιττή (πχ ένα απλό τιμολόγιο υπηρεσιών ενός επιτηδευματία).

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι
  η συγκεκριμένη απαίτηση, ήδη καλύπτεται από το σημερινό μηχανισμό σήμανσης
  μπορεί να θεωρηθεί αδυναμία και σημείο τριβής η κατάργησή της
  συνδυάζεται με το μηχανισμό αποστολής δεδομένων στη ΓΓΠΣ προς έλεγχο
  αποτελεί τελικώς μια απόφαση της πολιτείας
  ο ΣΕΚΕΕ αποδέχεται το σκεπτικό της εξασφάλισης των αναλυτικών στοιχείων, με μια ελαφρώς διαφοροποιημένη προσέγγιση.

  Η παρέμβαση αφορά στον τρόπο εφαρμογής και αποσκοπεί στο να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τις συναλλαγές που θα πρέπει να μπορούν να γίνονται ακόμα κι αν δεν υπάρχει σύνδεση με τον πάροχο.

  Πιο συγκεκριμένα,
  Παραμένει ο μηχανισμός υπολογισμού σύνοψής (ΠΑΗΨΣ) με βάση τα αναλυτικά φορολογικά δεδομένα του στοιχείου (ΦΔΣ) και τον ειδικό αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης (ΕΑΑΣ)
  Ο υπολογισμός γίνεται από το ίδιο το λογισμικό ΛΥΣΦΣΥΦΣ κατά την έκδοση του στοιχείου (παραδοσιακή ή ηλεκτρονική)
  Οι ΠΑΗΨΣ αποθηκεύονται και «κλειδώνονται» σε δεύτερη φάση, είτε σε τοπικό φορολογικό μηχανισμό είτε στον ΠΑΦΣ, όταν υπάρχει επικοινωνία και σίγουρα πριν από τη διαδικασία κλεισίματος ημέρας ΟΗΦΕΣΗ (που θα πρέπει να γίνεται πάντα σε περιβάλλον online επικοινωνίας με τον ΠΑΦΣ).
  Η μέθοδος διαφύλαξης και αποθήκευσης πρέπει να εξασφαλίζει την αλληλουχία και την ακεραιότητα των στοιχείων με ελέγξιμο και μη αμφισβητήσιμο τρόπο (είτε πρόκειται για ΕΑΦΔΣΣ είτε για ΠΑΦΣ)

  Ο ακριβής τρόπος και οι λεπτομέρειες της προτεινόμενης προσέγγισης μπορούν να αναλυθούν σε χωριστό κείμενο.

  Για ιστορικούς λόγους η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εξακολουθεί να καλείται «σήμανση», αλλά επί της ουσίας πρόκειται για «επικύρωση».

  Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση μπορεί να βοηθήσει στην πρακτική εφαρμογή του μέτρου, καθώς η υφιστάμενη προσέγγιση, αποτελεί τροχοπέδη για την αξιοποίηση των υπηρεσιών μέσω ΠΑΦΣ.

  Λογικός & πρακτικός διαχωρισμός διαδικασιών
  Η προσέγγιση της διαβούλευσης ενοποιεί 3 διαφορετικά θέματα σε μια κοινή λύση:
  Ηλεκτρονική έκδοση & αρχειοθέτηση στοιχείων
  Ηλεκτρονική τιμολόγηση (με ανταλλαγή δεδομένων, πχ EDI)
  Συμμόρφωση ως προς τις φορολογικές αρχές
  Αναγνωρίζεται ότι ο μορφότυπος μπορεί να αποτελέσει κοινή βάση και για τα 3, αλλά πρέπει επίσης να υπάρχει λογικός διαχωρισμός και να προβλέπεται διακριτή αντιμετώπιση ως προς την υλοποίηση (για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονική έκδοση χωρίς ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.
  Αντίστοιχα, οι ακριβείς μηχανισμοί που θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης – αυθεντικότητα, ακεραιότητα, αναγνωσιμότητα («3 Α»), θα εξασφαλίζονται από τις διαδικασίες του παρόχου ανεξάρτητα από τη σήμανση.
  Για παράδειγμα ο πάροχος μπορεί κατά βούληση να αξιοποιεί εναλλακτικά ηλεκτρονικές υπογραφές ανεξάρτητα από τους αριθμούς μητρώου των ΥΦΣ που περιγράφει η διαβούλευση και συνδέουν μονοσήμαντα τα φορολογικά στοιχεία με τον εκδότη.

  Απλοποίηση

  Η διαδικασία που αποτυπώνεται στη διαβούλευση έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το πλήρες σενάριο της ηλεκτρονικής έκδοσης και ανταλλαγής στοιχείων (ακόμα και του ελέγχου αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και την αρχειοθέτηση).

  Σε αρκετές περιπτώσεις, ένας υπόχρεος μπορεί να θελήσει να λειτουργήσει στο νέο περιβάλλον χωρίς την υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων (ή την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση), εκδίδοντας ένα απλό παραστατικό (πχ PDF, που θα σταλεί με email)

  Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι υποστηρίζεται μια απλουστευμένη (light version) του μορφότυπου, με λιγότερα υποχρεωτικά πεδία (τα ελάχιστα δυνατά που ικανοποιούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός στοιχείου) και το οποίο θα καλύπτει τη φορολογική υποχρέωση (πχ χωρίς να χρειάζονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες του εκδότη)
  Επίσης πρέπει να εξασφαλισθεί ότι λεπτομέρειες όπως η εκτύπωση στοιχείων σε 2D barcode, θα έχει εφαρμογή μόνο εκεί που απαιτείται (πχ στοιχεία διακίνησης), ώστε να μην οδηγηθούμε σε υπερβολές.

  Διαφοροποίηση ΠΑΦΣ και φορολογικών μηχανισμών
  Το κείμενο της διαβούλευσης προσπαθεί να εξομοιώσει απόλυτα τις δύο εναλλακτικές λύσεις σήμανσης, με αποτέλεσμα να «κληρονομούνται» περιορισμοί όπως ο 4-ψήφιος ΗΑΑ που σχετίζονται με περιορισμούς των φορολογικών μηχανισμών.
  Η πρόταση του ΣΕΚΕΕ είναι να απεμπλακούν οι 2 μέθοδοι και να υποστηρίζονται διακριτές διαδικασίες, όπου αυτό χρειάζεται. Η σήμανση μέσω ΠΑΦΣ θα πρέπει να μπορεί να έχει διαφοροποιημένες προδιαγραφές, αρκεί να καλύπτεται η ορθή καταγραφή και εξασφάλιση των στοιχείων που επικυρώνει ο ΠΑΦΣ (ο ΠΑΦΣ έχει διαφορετική λειτουργικότητα και δυνατότητες σε σχέση με μια «ασφαλή μνήμη» που είναι ο φορολγικός μηχανισμός.
  Το θέμα σχετίζεται και με τις offline συναλλαγές που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και με άλλες διαδικασίες όπως το κλείσιμο ημέρας (ΟΗΦΕΣΗ) που προσπαθεί να παρακολουθήσει τι γίνεται στο φυσικό κόσμο σήμερα, ενώ στον περιβάλλον των ΠΑΦΣ μπορεί να βελτιστοποιηθούν σημαντικά οι εν λόγω διαδικασίες και να υποστηριχθεί το απαραίτητο scalability .

  Αποδείξεις λιανικής
  Δεν υπάρχει ειδική αναφορά στη διαβούλευση.
  Προτείνεται να υιοθετηθεί η λογική της φορολογικής μνήμης, είτε σε εξειδικευμένο μηχανισμό (όπως γίνεται με τις ταμειακές), είτε μέσω παρόχου που θα πρέπει να διατηρεί τα αντίστοιχα στοιχεία, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητά τους και διασφαλίζοντας ότι δεν επιδέχονται αλλοίωση εκ των υστέρων.

  Οι συναλλαγές, τα κλεισίματα ημέρας κλπ, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στις φορολογικές αρχές είτε αναλυτικά ως δομημένα στοιχεία, είτε με απευθείας επιγραμμική πρόσβαση για επιτόπιους ελέγχους, είτε με τη μορφή αρχείων κλπ.

 • • θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ισοδυναμία σήμανσης μεταξύ ΕΑΦΔΣΣ και ΠΑΦΣ.
  • θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν ο ΠΑΦΣ έχει δικαίωμα εγκαταστάσεων λογισμικού επικοινωνίας στους χρήστες και σε καταφατική περίπτωση να εξεταστούν ζητήματα ανταγωνισμού.
  • Θα πρέπει να προβλεφθεί στις προδιαγραφές η πιστοποίηση του λογισμικού επικοινωνίας τελικού χρήστη με τον ΠΑΦΣ.
  • Τέλος θα πρέπει να τεθούν προδιαγραφές απαιτήσεων των διεπαφών τόσο μεταξύ χρήστη και ΠΑΦΣ καθώς και μεταξύ ΠΑΦΣ -ΓΓΠΣ