Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου απόφασης της ΔΟΜΗ (ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

Με το παρόν σχέδιο, για όσες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες τηρούν μηχανογραφικά τα φορολογικά τους στοιχεία, εισάγεται υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικών φορολογικών στοιχείων βάσει μορφότυπου, ο οποίος έχει ήδη διαμορφωθεί και συμφωνηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και παρατίθεται για ευκολία αναφοράς στο παράρτημα. Σκοπός της τυποποίησης αυτής είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και η ευκολία ανάκτησης κατά τον τακτικό έλεγχο των αναλυτικά καταγεγραμμένων και αποθηκευμένων φορολογικών στοιχείων, η θέσπιση έμπιστων παρόχων υπηρεσιών μεταξύ αντισυμβαλλόμενων και φορολογικών αρχών, και η διευκόλυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις.

Ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων
Θεοχάρης Θεοχάρης