Άρθρο 13 – Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.