Άρθρο 10 – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Το σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών ναυτιλιακών καυσίμων από πλωτά εφοδιαστικά μέσα και το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων εγκαθίστανται στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ΄αριθμ. 4170 ΕΞ 2015/15-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2722),όπως ισχύει.