Άρθρο 04 – Συμμόρφωση με ευρωπαϊκή νομοθεσία ή/και διεθνή πρότυπα

1. Κάθε υποσύστημα του ως άνω άρθρου 1 υποχρεούται να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με την Οδηγία 94/9/EΚ (ATEX), σε συμμόρφωση με κάθε σχετική Οδηγία, ή/και πρότυπο, όπως ενδεικτικά οι Οδηγίες 2004/108/EΚ (EMC), 2006/95/EΚ (LVD), 2004/22/ΕΚ (MID), να φέρει τη συμπληρωματική , για κάθε Οδηγία, σήμανση (όπως εx, Μ), όπου αυτή προβλέπεται, και να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή ως προς τα παραπάνω, η οποία αποτελεί και προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση του πλωτού εφοδιαστικού μέσου.
2. Ειδικότερα, ως προς τις μετρολογικές τους απαιτήσεις, τα συστήματα μέτρησης ποσότητας για τη φόρτωση και την εκφόρτωση δεξαμενών μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων των ως άνω παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 υποχρεούνται να πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2004/22/ΕΚ (ΜΙD), όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ Β’ 521) και εξασφαλίζονται για αυτά, τα παρακάτω:
i) Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης εκάστου συστήματος μέτρησης, μετά την εγκατάστασή του και πριν την πρώτη χρήση του, ως προς τις οικείες απαιτήσεις της Οδηγίας, από κατάλληλα κοινοποιημένο οργανισμό επιλογής του κατασκευαστή, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ως άνω ΚΥΑ. Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης καθ’ οιανδήποτε από τις διαδικασίες ή συνδυασμούς αυτών, όπως προβλέπονται από το τελευταίο εδάφιο του Παρατήματος ΜΙ005 της Οδηγίας, (B + F, ή B+D, ή H1, ή G). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης εκδίδονται από τον κοινοποιημένο οργανισμό τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά, τα οποία διατηρούνται επί του πλωτού εφοδιαστικού μέσου με ευθύνη του πλοιάρχου, είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής και αποτελεί προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση του πλωτού εφοδιαστικού μέσου.
ii) Η αδιάλειπτη μέτρηση της ποσότητας καυσίμου καθ’ όλη τη διαδικασία της παραλαβής στις προβλεπόμενες μονάδες μέτρησης.
iii) Η αδιάλειπτη μέτρηση της ποσότητας καυσίμου καθ’ όλη τη διαδικασία της παράδοσης στις προβλεπόμενες μονάδες μέτρησης.
iv) Το σύστημα μέτρησης υποχρεούται να φέρει μη μηδενιζόμενους ηλεκτρονικούς αθροιστές, για συνεχόμενη καταγραφή όλων των διαδοχικών μετρήσεων εκάστης κατεύθυνσης.
v) Το σύστημα μέτρησης υποχρεούται να φέρει μηδενιζόμενους ηλεκτρονικούς αθροιστές για την καταγραφή εκάστης μέτρησης φόρτωσης ή εκάστης μέτρησης εκφόρτωσης ναυτιλιακού καυσίμου.
vi) Ειδικά στην περίπτωση μετρητή διπλής κατεύθυνσης (bidirectional), οι ενδείξεις του αθροιστή για τις μετρήσεις κάθε μίας κατεύθυνσης είναι ανεξάρτητες, καταγράφονται δε και αποθηκεύονται ξεχωριστά στο υποσύστημα της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
vii) Η καταγραφή και αποθήκευση των ενδείξεων των μη μηδενιζόμενων ηλεκτρονικών αθροιστών, κατά την έναρξη και κατά τη λήξη εκάστης φόρτωσης και εκάστης εκφόρτωσης στο υποσύστημα της παραγράφου 1γ του άρθρου 3.
viii) Η καταγραφή και αποθήκευση των ενδείξεων των μηδενιζόμενων ηλεκτρονικών αθροιστών κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της φόρτωσης και της εκφόρτωσης στο υποσύστημα της παραγράφου 1γ του άρθρου 3.
ix) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κλάσης ακριβείας 0,5 της κατηγορίας «συστήματα μέτρησης για την (εκ)φόρτωση δεξαμενών πλοίων» των συστημάτων μέτρησης του Πίνακα 5 του Παραρτήματος ΜΙ005 της Οδηγίας.
x) Η μέτρηση και ψηφιακή καταγραφή, στο υποσύστημα της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όλων των μεγεθών που αφορούν τις ιδιότητες ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ποσότητας καυσίμου κατά τη μέτρησή της (πυκνότητα, θερμοκρασία κ.λ.π.), σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα του Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΜΙ005 της Οδηγίας για συστήματα κλάσης ακριβείας 0,5.
xi) Η εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής / παράδοσης με μοναδικό αριθμό μετά το πέρας της αντίστοιχης διαδικασίας, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις παραγράφους 2(iv) και 2(v) του άρθρου 3 και το οποίο θα συνοδεύει τα αντίστοιχα τελωνειακά έγγραφα.
xii) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της παραγράφου 5 «Καταλληλότητα» και ειδικότερα των περιπτώσεων 5.3 και 5.4.4 του Παραρτήματος ΜΙ005 της Οδηγίας, για τον περιορισμό τυχόν παρουσίας αέρα ή αερίου στο υγρό.
xiii) Η αδιάλειπτη και ασφαλής καταγραφή των στοιχείων της μέτρησης στη μονάδα της παραγράφου 1γ του άρθρου 3.
xiv) Η δυνατότητα παραγωγής ψηφιακού σήματος με όλα τα κρίσιμα δεδομένα της μέτρησης, προς μετάδοση σε βάση δεδομένων που τηρείται από δημόσια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 1.
xv) Η διατήρηση ψηφιακού αδιάβλητου αρχείου ιστορικού (logfile-event logger), με καταγραφή των συμβάντων επέμβασης στο σύστημα, συνοδευόμενα από ημερομηνία και ώρα καταγραφής για επαρκές χρονικό διάστημα σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 του Παραρτήματος Ι – Βασικές Απαιτήσεις της Οδηγίας.
xvi) Η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των τρεχόντων στοιχείων της μέτρησης, σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ισχύος στο σύστημα, καθώς και η δυνατότητα ανάκλησής τους μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής ισχύος, για την περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος, σε συμφωνία με την παράγραφο 6 «Βλάβη του τροφοδοτικού ισχύος» του Παραρτήματος ΜΙ005 της Οδηγίας.
xvii) Δεν επιτρέπεται η φόρτωση και η εκφόρτωση σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ισχύος στο σύστημα μέτρησης.

  • 25 Απριλίου 2016, 10:19 | Γεωργιος Ν Αθανασιου

    ΑΡΘΡΟ 4
    Θα πρέπει να γνωρίζετε οτi δεν υπάρχουν πολλά συστήματα τα οποία συμμορφώνονται με τις οδηγίες 2004/108/ΕΚ (ΕΜC), 2006/95/EK( LVD), 2004/22/EK (MID). Αυτό σημαίνει ότι η προμήθεια του συστήματος περιορίζεται σε 1-2 προμηθευτές.
    2