Άρθρο 05 – Παραλαβή – Παράδοση καυσίμου

1. Η φόρτωση και η εκφόρτωση των καυσίμων υπολογίζεται ανά είδος καυσίμου.
2. Κατά τη φόρτωση καυσίμου απαγορεύεται εισροή ή εκροή καυσίμου από σωληνώσεις εκτός μετρητικού συστήματος. Το ίδιο ισχύει και κατά την εκφόρτωση καυσίμου.
3. Η ποσότητα εισροής και εκροής μετράται με μετρητικά συστήματα επί του πλοίου, που πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.
4. Η φόρτωση (εισροή) και η εκφόρτωση (εκροή) του καυσίμου παρακολουθείται αδιάλειπτα για κάθε μεμονωμένη παραλαβή και παράδοση και καταγράφονται η εισροή, η εκροή και όλες οι κρίσιμες μετρολογικά παράμετροι της μέτρησης της παραγράφου 2(iv) του άρθρου 3.