Άρθρο 01 – Ορισμοί

Ορίζουμε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 4170 ΕΞ 2015 /15-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2722), όπως εκάστοτε ισχύει.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης νοούνται ως :
1. «Πλωτά εφοδιαστικά μέσα»: όλα τα δεξαμενόπλοια-σλέπια αυτοκινούμενα ή μη, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και πλόων που μεταφέρουν ναυτιλιακό καύσιμο προκειμένου να το παραδώσουν ως εφόδιο σε δικαιούχα απαλλαγής πλοία, και τα οποία θα πρέπει:
(i) να έχουν απογραφεί στη Βάση Δεδομένων της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων που θα τηρείται στην Γ.Γ.Π.Σ.,
(ii) να έχουν αριθμό μητρώου Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων (ΔΙ.ΠΕ.ΝΑ.Κ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρίθμ. T4006/68/B0019/21-08-2008 ΑΥΟΟ (1764 Β΄) όπως εκάστοτε ισχύει.
(iii) Να έχουν εγκαταστήσει αυτόματο σύστημα προσδιορισμού ταυτότητας πλοίων AIS (Automatic Identification System)
(iv) Να έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης GPS (Global Positioning System) συλλογής και αποστολής δεδομένων.
(v) Να έχουν εγκαταστήσει ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών – εκροών.
2. «Ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων» η διάταξη η οποία ορίζεται από: α) Σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positioning System – GPS), β) ενσωματωμένη μονάδα συλλογής και αποστολής δεδομένων σε κέντρο παρακολούθησης και ελέγχου και δεν αποτελεί τον ναυτιλιακό εξοπλισμό του πλοίου.
3. «Κέντρο»: Το κέντρο συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣΔΥ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 4170 ΕΞ 2015/15-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2722)
4. Ναυτιλιακό Καύσιμο : Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Ντίζελ) ή πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ) που χρησιμοποιείται για εφοδιασμούς πλοίων, όπως ορίζεται στις Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) 96/2014 (ΦΕΚ Β΄2136) και 507/2000 (ΦΕΚ Β΄484/2001), όπως ισχύουν.

 • 25 Απριλίου 2016, 10:18 | Γεωργιος Ν Αθανασιου

  Παρ.2β
  Δεν καθορίζονται προδιαγραφές και περιγραφές του προτεινόμενου συστήματος. Πχ: στη Σιγκαπούρη που έχει τοποθετηθεί σύστημα εισροών – εκροών , δεν υπάρχει αποστολή δεδομένων σε κέντρο παρακολούθησης, αλλά αυτόματη καταγραφή των δεδομένων σε σκληρό δίσκο προσβάσιμο στις αρχές ανα πάσα στιγμή.

 • 20 Απριλίου 2016, 13:06 | ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Στο άρθρο 1, γίνεται σαφές ότι η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων εισροών – εκροών και GPS αφορά μόνον τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα. Χρειάζεται επιβεβαίωση ότι ένα πλωτό εφοδιαστικό μέσο, το οποίο θα πληροί τις προϋποθέσεις της εν λόγω ΚΥΑ , θα μπορεί να μεταφέρει ναυτιλιακό καύσιμο από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη.

 • 18 Απριλίου 2016, 11:00 | ekdd

  test/ekdda