Άρθρο 12

1. Στο Πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ 4170 ΕΞ 2015 15-12-2015 Κ.Υ.Α. Η λέξη << μεταφορικά >> διαγράφεται .
2 . Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ 4170 ΕΞ 2015 15-12-2015 Κ.Υ.Α., τροποποιείται ως εξής:
Όλα τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, υποχρεούνται να εγκαταστήσουν εντός (12) μηνών ή στον πρώτο κατά το νόμο δεξαμενισμό, από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις προδιαγραφές, ηλεκτρονικό σύστημα έλεγχου εισροών-εκροών και ένα μήνα μετά την εγκατάσταση, να αποστέλλουν καθημερινά στοιχεία στην Γ.Γ.Π.Σ. Οι λεπτομέρειες για τα στοιχεία αποστολής καθορίζονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας αποφάσεως.

  • 25 Απριλίου 2016, 10:31 | Γεωργιος Ν Αθανασιου

    ΑΡΘΡΟ 12
    Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν η τοποθέτηση του συστήματος θα πρέπει να γίνει εντός 12 μηνών απο την δημοσίευση του Νόμου ή στον πρώτο δεξαμενισμό του πλοίου μετά την υπογραφή του σχετικού άρθρου; Το σύνηθες σε κανονισμούς που εφαρμόζονται στα πλοία από τον ΙΜΟ και Διεθνείς Συμβάσεις είναι να μην υπάρχει υποχρεωτική εφαρμογή στον πρώτο προγραμματισμένο δεξαμενισμό μετά την ημερομηνία υιοθέτησης ενός νέου κανονισμού. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος θα απαιτήσει κατ ελάχιστον 2-3 εβδομάδες με το πλοίο εκτός λειτουργίας, συνεπώς πρέπει να συνδυαστεί με δεξαμενισμό.

  • 20 Απριλίου 2016, 13:54 | ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    Στο άρθρο 12 (2), γίνεται αναφορά στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής – εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών και GPS, δηλαδή εντός (12) μηνών ή στον πρώτο κατά το νόμο δεξαμενισμό, από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ των προδιαγραφών. Το χρονικό αυτό περιθώριο κρίνεται ως ιδιαίτερα μικρό και αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των πλωτών εφοδιαστικών μέσων, δεδομένου ότι σύμφωνα με σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών το πρόσφατο παρελθόν (Σεπτέμβριος 2014), το κόστος εγκατάστασης συναφών συστημάτων κυμαίνεται από 600.000 € έως 1.200.000 € ανά πλοίο. Το κόστος αυτό υπερπληρεί την υφιστάμενη αξία του πλοίου. Προτείνεται, λοιπόν, η επέκταση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής στους (24) μήνες από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ των προδιαγραφών, όμοιο άλλωστε χρονικό περιθώριο έχει δοθεί και για την εφαρμογή παρόμοιου συστήματος στις φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1156/Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει