Άρθρο 03 – Περιγραφή – Γενικές Απαιτήσεις

1. Ως μετρητικό σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών, νοείται σύστημα το οποίο απαρτίζεται από:
α) υποσύστημα μέτρησης της ποσότητας που φορτώνεται στις δεξαμενές μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων των πλωτών εφοδιαστικών μέσων,
β) υποσύστημα μέτρησης της ποσότητας που εκφορτώνεται από τις δεξαμενές μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων των πλωτών εφοδιαστικών μέσων και
γ) μονάδα καταγραφής, απεικόνισης, αποθήκευσης, εκτύπωσης και ηλεκτρονικής διασφάλισης δεδομένων μετρήσεων για κάθε ένα από τα ως άνω α) και β) υποσυστήματα.
2. Κάθε σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών που εγκαθίσταται στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα υποχρεούται να πληροί τις εξής προδιαγραφές:
i) Να είναι συνδεδεμένο υποχρεωτικά με όλα τα προβλεπόμενα σημεία (οδεύσεις) δια των οποίων δύναται να διενεργείται η φόρτωση και η εκφόρτωση ναυτιλιακών καυσίμων στο πλωτό εφοδιαστικό μέσο, όπως αυτά καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5 της παρούσας.
ii) Να μετρά τη συνολική ποσότητα ανά είδος ναυτιλιακού καυσίμου που φορτώνεται στις προβλεπόμενες για μεταφορά υγρών καυσίμων δεξαμενές, στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις μονάδες μέτρησης, ήτοι κυβικά μέτρα (όγκος) στη φυσική θερμοκρασία και κυβικά μέτρα σε θερμοκρασία αναγωγής (150 C), ή/και μετρικοί τόνοι (μάζα).
iii) Να μετρά τη συνολική ποσότητα ανά είδος ναυτιλιακού καυσίμου που εκφορτώνεται από τις προβλεπόμενες για μεταφορά υγρών καυσίμων δεξαμενές, στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις μονάδες μέτρησης, ήτοι κυβικά μέτρα (όγκος) στη φυσική θερμοκρασία και κυβικά μέτρα σε θερμοκρασία αναγωγής (150 C), ή/και μετρικοί τόνοι (μάζα).
iv) Να μετρά τις ποσότητες των μεγεθών που αφορούν τις ιδιότητες ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ποσότητας ναυτιλιακού καυσίμου κατά τη μέτρησή της (πυκνότητα, θερμοκρασία κ.λ.π.), με σκοπό τις προβλεπόμενες διορθώσεις ή αναγωγές.
v) Να απεικονίζει, να αποθηκεύει, να εκτυπώνει και να διασφαλίζει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα μέτρησης των ποσοτήτων εισροών και εκροών προς και από τις δεξαμενές μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς επίσης και τον αριθμό ΔΙΠΕΝΑΚ του πλοίου, το είδος του καυσίμου και την ημερομηνία και ώρα μέτρησης.
vi) Να παράγει δεδομένα σε μορφή με την οποία θα είναι δυνατή η αποστολή τους σε κεντρική βάση δεδομένων που θα τηρείται στη ΓΓΠΣΔΥ, μέσω του συστήματος τηλεμετάδοσης του άρθρου 7 της παρούσας.
vii) Να πληροί εν γένει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.

 • 25 Απριλίου 2016, 10:27 | Γεωργιος Ν Αθανασιου

  Παρ.2 (ii)
  Κυβικά μέτρα σε θερμοκρασία αναγωγής 15Co και όχι 150Co
  Παρ.2 (iii)
  Ομοίως
  Παρ.2 (vi)
  Θα πρέπει να καθοριστεί η μορφή και οι τρόποι αποστολής των δεδομένων

 • 20 Απριλίου 2016, 13:12 | ΒΟΥΤΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Στις παραγράφους 2(ii) και 2(iii) η θερμοκρασία αναγωγής είναι δεκαπέντε βαθμοί Κελσίου (15 οC)