Άρθρο 06 – Μέτρα προστασίας του συστήματος εισροών – εκροών

1. Τα κρίσιμα σημεία του συστήματος, όπως αυτά προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή και εξετάζονται από τον κοινοποιημένο οργανισμό, σφραγίζονται από την εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα με πλαστικές σφραγίδες μιας χρήσης, που φέρουν το όνομα ή το εμπορικό σήμα της εταιρείας που εγκαθιστά το σύστημα και οι οποίες είναι αριθμημένες με μοναδικό κωδικό.
2. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος και πριν την πρώτη χρήση συμπληρωματικά στα πιστοποιητικά της παρ. 2(i) του άρθρου 4, εκδίδεται, από την εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα, αριθμημένο δελτίο με τα πλήρη φορολογικά στοιχεία αυτής, που περιέχει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, υπογραφή τεχνικού και σφραγίδα εταιρείας, τα σημεία σφράγισης και τους σχετικούς αριθμούς των σφραγίδων ανά σημείο σφράγισης και το ότι έγινε ρύθμιση της ακρίβειας του συστήματος στο μηδέν.
3. Μετά από κάθε διενέργεια επισκευής και συντήρησης του συστήματος, εκδίδεται νέο δελτίο, από την εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα ή από άλλη εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία και αναλαμβάνει τη συντήρηση του συστήματος, στο οποίο και αποτυπώνονται, πέραν των ως άνω στοιχείων, τύπος και σειριακοί αριθμοί εξαρτημάτων που απομακρύνθηκαν και τα αντίστοιχα στοιχεία των εξαρτημάτων που αντικατέστησαν τα προηγούμενα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο σύστημα. Το δελτίο αυτό διατηρείται επί του πλωτού εφοδιαστικού μέσου με ευθύνη του πλοιάρχου. Διατηρούνται επί του πλωτού εφοδιαστικού μέσου και τίθενται στη διάθεση των αρχών δελτία των τελευταίων πέντε (5) ετών και οπωσδήποτε για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
4. Το σύστημα μέτρησης υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο ρύθμισης στο μηδέν ετησίως και επαλήθευσης της ορθής λειτουργίας του κάθε τρία (3) χρόνια. Η διενέργεια των δοκιμών επαλήθευσης γίνεται από κατάλληλα κοινοποιημένο οργανισμό ή εργαστήριο διαπιστευμένο, κατά ISO 17025 στο σχετικό πεδίο. Τα σχετικά προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, έγγραφα (π.χ. τεχνική αναφορά, δελτίο, πιστοποιητικό) φυλάσσονται επί του πλωτού εφοδιαστικού μέσου με ευθύνη του πλοιάρχου και τίθενται στη διάθεση των αρχών για δέκα (10) έτη και οπωσδήποτε για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών .
5. Για τη διασφάλιση των μετρήσεων της φορτωθείσας και εκφορτωθείσας ποσότητας του μεταφερόμενου ναυτιλιακού καυσίμου καταγράφονται σε κατάλληλο τεχνικό σχέδιο υποχρεωτικά, με ευθύνη του πλοιοκτήτη οι σωληνογραμμές/οδεύσεις που παρέχουν πρόσβαση σε κάθε δεξαμενή και σφραγίζονται, με ηλεκτρονικές και ιχνηλάσιμες σφραγίδες, όλες οι σωληνογραμμές/οδεύσεις που δεν είναι αναγκαίες για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των μεταφερόμενων καυσίμων. Επίσης με ηλεκτρονικές και ιχνηλάσιμες σφραγίδες σφραγίζονται όλες οι προσβάσεις στις δεξαμενές μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων (καπάκια, βάνες, βάνες αναρρόφησης και ανθρωποθυρίδες) σε βάνες ή και αντλίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη φόρτωση/εκφόρτωση και πρέπει να απομονωθούν καθώς και όλες οι προσβάσεις στις δεξαμενές αποβλήτων (slops) του πλωτού εφοδιαστικού μέσου.
Τα σημεία σφράγισης του προηγούμενου εδαφίου ελέγχονται από μικτό κλιμάκιο που εκδίδει πρακτικό καταλληλότητας, το οποίο κλιμάκιο δύναται να καθορίσει πρόσθετα σημεία σφράγισης που διενεργείται με ευθύνη του πλοιοκτήτη, προκειμένου να εκδοθεί το ανωτέρω πρακτικό. Η συγκρότηση, ο τρόπος λειτουργίας και οι λοιπές λεπτομέρειες σύστασης και λειτουργίας του μικτού κλιμακίου δέον όπως ορισθούν με μεταγενέστερη ΚΥΑ των αρμοδίων Υπουργών.

 • 25 Απριλίου 2016, 10:24 | Γεωργιος Ν Αθανασιου

  Σας ενημερώνουμε ότι στην Σιγκαπούρη δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Για την κατανόηση του συστήματος θα πρέπει να γνωρίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήματος.

 • 25 Απριλίου 2016, 10:16 | Γεωργιος Ν Αθανασιου

  ΑΡΘΡΟ 6
  Παρ.4
  Σε μια πρώτη έρευνα που πραγματοποιήσαμε στην Ελληνική αγορά, δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν οργανισμοί πιστοποιημένοι κατά ISO 17025
  Παρ.5
  Γιατί θα πρέπει να έχουμε ηλεκτρονικές και ιχνηλάσιμες σφραγίδες; Αυτό αυξάνει το κόστος και την πολυπλοκότητα του συστήματος. Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι οι αισθητήρες θα βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ακατάλληλο.