Άρθρο 14 – Παράρτημα

Το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού, συλλογής και αποστολής δεδομένων θα πρέπει να ικανοποιεί κυρίως τις ακόλουθες απαιτήσεις:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1

 

·      Δορυφορικός Δέκτης Εντοπισμού Θέσης (Global Navigation Satellite System − GNSS)
2·      Ασύρματη Μετάδοση Γεωγραφικού Στίγματος, ταχύτητας, πραγματικού χρόνου, κατάστασης ηλεκτρικής/ ηλεκτρονικής   σφράγισης δεξαμενών, βανών καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται από το μετρητικό σύστημα εισροών-εκροών σύμφωνα με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του Άρθρου Α.
3

 

·      Συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2004/108/ΕΚ (ΕΜC), 2006/95/ΕΚ (LVD), 1999/5/ΕΚ
4

 

·       Σήμανση CE όπως προβλέπεται από τις Οδηγίες στις οποίες υπόκειται το σύστημα
5

 

 

·      Δήλωση Συμμόρφωσης CE, με τις απαιτήσεις των Οδηγιών με τις οποίες συμμορφώνεται το σύστημα και σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης 768/2008/ΕΚ

 

6·      Πλήρης Τεχνικός Φάκελος ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει:

·      Γενική περιγραφή της συσκευής

·      Αποδεικτικά στοιχεία (Εκθέσεις δοκιμών) όσον αφορά τη συμμόρφωση με τυχόν εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν εφαρμοστεί.

·      Εάν δεν έχουν εφαρμοστεί εναρμονισμένα πρότυπα ή έχουν εφαρμοστεί εν μέρει, περιγραφή των ληφθέντων μέτρων για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων εκπομπής και ατρωσίας της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης της συσκευής

·      Δήλωση του Κοινοποιημένου Οργανισμού στην περίπτωση που αυτό απαιτείται.

7·      Αναγνώριση με αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς
8·      Πληροφορίες/Οδηγίες στα Ελληνικά και Πληροφορίες/Οδηγίες συντήρησης στα ελληνικά ή αγγλικά
9·      Υδατοστεγές κουτί προδιαγραφών IP66 ή καλύτερο
10

 

·      Ηλεκτρονικά/πλακέτες/sim κάρτα σε κουτί που να σφραγίζεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκαταστάτη-συντηρητή με ιχνηλάσιμες σφραγίδες μιας χρήσης που φέρουν μοναδικό αριθμό σειρά την επωνυμία του κατασκευαστή ή του εγκαταστάτη-συντηρητή, προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
11·      Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα συνεχούς τροφοδότησής της απευθείας από την κύρια πηγή ισχύος του σκάφους

·      Η συσκευή πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις της τάσης

·      Η συσκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 10 ημερών

·      Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας πρέπει να δηλώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστή.

12·      Εσωτερική Μνήμη αποθήκευσης ιστορικού για   30 ημέρες
13·      Δυνατότητα αποστολής στίγματος τουλάχιστον ανά 10 δευτερόλεπτα.
14·      Είσοδος κατάλληλη για την διασύνδεση και επικοινωνία με το μετρητικό σύστημα εισροών – εκροών
15·      Είσοδος κατάλληλη για την διασύνδεση και επικοινωνία με το ηλεκτρικό/ ηλεκτρονικό σύστημα σφράγισης Δεξαμενών, Βανών
16·      Δυνατότητα καταγραφής του κωδικού ΔΙΠΕΝΑΚ του πλοίου και συσχετισμό με το ΙΜΕΙ της επικοινωνιακής μονάδας GSM/GPRS/3G.
17·      Σύστημα ασφάλειας το οποίο θα εξασφαλίζει ότι ανιχνεύεται κάθε δυνατή αφαίρεση της συσκευής από το σημείο τοποθέτησής της
18·      Να διαθέτει σύστημα αυτοπροστασίας από εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
19·      Να μην υπάρχει φυσική πρόσβαση σε interface για τον προγραμματισμό της πλακέτας, πχ.( jtag)
20·      Κλείδωμα του interface για τον προγραμματισμό της πλακέτας, πχ.( jtag)
 

21

·      Απαγορεύεται η υλοποίηση επί της πλακέτας της συσκευής οποιασδήποτε ασύρματης τεχνολογίας πέραν του συστήματος αποστολής δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικής επικοινωνίας
22·      Μέθοδος ανίχνευσης παραβίασης του κουτιού της συσκευής καθ οιονδήποτε τρόπο (δεν αρκεί μόνο η ανίχνευση ανοίγματος του καπακιού)
23·    Alarm όταν τo κουτί της συσκευής παραβιαστεί θα αποστέλλεται στο Κέντρο.

·    Alarm όταν χαθεί το σήμα των δορυφόρων και σε περίπτωση αποσύνδεσης ή παρεμπόδισης της κεραίας, ή θραύση ή αποσύνδεση του καλωδίου από τη συσκευή και την κεραία (δορυφορική ή/και GPRS/GSM), το οποίο θα καταγράφεται τοπικά και θα αποστέλλεται στο Κέντρο όταν επαναλειτουργήσει η επικοινωνία

24·    Αποστολή στο Κέντρο, μηνύματος Alarm στο κέντρο όταν αποσυνδεθεί (ή επανασυνδεθεί) ή υπάρξει απώλεια κύριας τροφοδοσίας.

·    Όταν η κύρια ισχύς επανακτάται, η συσκευή πρέπει να επανέρχεται στην κανονική λειτουργία της με τις ρυθμίσεις που υπήρχαν κατά τη στιγμή απώλειας της ισχύος και όχι με την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

25·    Αποθήκευση ενός Alarm όταν χαθεί το σήμα GPRS και αποστολή του στο Κέντρο όταν αυτό καταστεί δυνατό.

  • 24 Απριλίου 2016, 18:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΖΙΔΗΣ

    Η Κ.Υ.Α. κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όμως η ιδιωτικοποίηση των λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και η προαναγγελθείσα (ΤΑΙΠΕΔ) ιδιωτικοποίηση και δέκα (10) περιφερειακών λιμένων θέτει το ζήτημα του φορέα που θα ελέγχει την τήρηση της Κ.Υ.Α. (διότι αυτός ο έλεγχος δεν μπορεί να ασκηθεί από τον ιδιώτη πάροχο των λιμενικών υπηρεσιών). Είναι ένας πρόσθετος λόγος για τη θεσμοθέτηση τοπικών Δημόσιων Αρχών στους λιμένες που ιδιωτικοποιούνται που επιβάλλεται να έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες.