Άρθρο 36 – Επιλογή προϊστάμενων οργανικών μονάδων

1. Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας. Ως οργανικές μονάδες ορίζονται η Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας, οι Διευθύνσεις Αστυνομικού και Πολιτικού Τομέα Περιφερειακής Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας και τα Τμήματα Αστυνομικού και Πολιτικού Τομέα Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας και Περιφερειακής Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας.

2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, είναι ο Διευθυντής της Δικαστικής Αστυνομίας.

3. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης Πολιτικού και Αστυνομικού Τομέα σε περιφερειακές υπηρεσίες όπου υπάρχουν αντίστοιχες διευθύνσεις επιλέγονται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον επταετή υπηρεσία ως μόνιμοι υπάλληλοι:
α) όσον αφορά στον πολιτικό τομέα:
εφόσον αα) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης επί ένα τουλάχιστον (1) έτος ή αβ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτό ή αγ) κατέχουν βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος ή αδ) κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στον βαθμό αυτό,
β) όσον αφορά στον αστυνομικό τομέα, εφόσον κατέχουν το βαθμό του Αστυνόμου.

4. Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ ή ΔΕ του οικείου τομέα, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία ως υπάλληλοι, εφόσον: α) κατέχουν τον βαθμό Α΄ ή τον βαθμό Αστυνόμου ή β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος.

5. Η επιλογή προϊσταμένου οργανικής μονάδας γίνεται ύστερα από αίτηση υποψηφιότητας, δυνάμει προκήρυξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας, η οποία υποβάλλεται σε αυτόν που εποπτεύει τη περιφερειακή υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο αιτών ή στον Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας, όταν ο αιτών υπηρετεί στη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της προκήρυξης με επιμέλεια του οικείου εποπτεύοντος ή του Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας, αντιστοίχως. Ο οικείος εποπτεύων ή ο Διευθυντής Δικαστικής Αστυνομίας αντιστοίχως, αποστέλλει την αίτηση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 42 μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή της και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

6. Για την επιλογή προϊσταμένου διεύθυνσης ο αριθμός των κρινόμενων υπαλλήλων είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των κενών θέσεων στις οποίες αφορά η κρίση. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός από υπαλλήλους που έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται ανωτέρω και έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας, ο πίνακας των υπαλλήλων που κρίνονται συμπληρώνεται από προϊσταμένους τμημάτων, κλάδου ΠΕ που έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία, έχουν διατελέσει επί δύο (2) τουλάχιστον τριετίες προϊστάμενοι τμήματος και έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας.

7. Για την επιλογή προϊσταμένου τμήματος ο αριθμός των κρινόμενων υπαλλήλων είναι τουλάχιστον διπλάσιος του αριθμού των κενών θέσεων τις οποίες αφορά η κρίση. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός από υπαλλήλους που έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται ανωτέρω και έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο πίνακας των υπαλλήλων που κρίνονται για προϊστάμενοι τμήματος συμπληρώνεται από κατόχους βαθμού Α΄ ή Αστυνόμου με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον πέντε (5) έτη και έχουν υποβάλει αίτηση. Εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή Αστυνόμου ή ο αριθμός δεν επαρκεί, ο πίνακας των υπαλλήλων που κρίνονται για προϊστάμενοι τμήματος, συμπληρώνεται από κατόχους βαθμού Β΄ ή Αρχιφύλακα με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον πέντε (5) έτη και έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας. Εάν και τη φορά αυτή δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός, κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν τον βαθμό Α΄ ή Β΄, Αστυνόμοι ή Αρχιφύλακες, αντίστοιχα, και έχουν υποβάλει αίτηση. Εάν ούτε τότε συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 42, εκτιμώντας τις ανάγκες της υπηρεσίας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να επιλέξει ως προϊστάμενο και χωρίς αίτηση, υπάλληλο που έχει τα τυπικά προσόντα κατά την ανωτέρω σειρά.

8. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

9. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος ο οποίος τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου ύψους ίσου με τις αποδοχές τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής.

10. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

 • 15 Ιουλίου 2022, 10:35 | Λ.Β,

  Στο σημείο 4 πρέπει επίσης να αλλάξει το σημείο «β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος.»

  Πρέπει ο ένας χρόνος να γίνει 3. Ένας χρόνος είναι πολύ μικρό διάστημα για να μπορεί να γίνει κάποιος προϊστάμενος και αν παραμείνει ως έχει θα δημιουργήσει θέματα συνεχών εναλλαγών προϊσταμένων, έλλειψης συνεργασίας των υφισταμένων, αναξιοκρατία και γενικά πολύ ρευστές καταστάσεις διοίκησης.

 • 15 Ιουλίου 2022, 10:54 | Λ.Β,

  Απαράδεκτο το σημείο 4.
  Οι Προϊστάμενοι πρέπει να προέρχονται από την κατηγορία ΠΕ.
  Αν παραμείνει όπως είναι, θα οδηγήσει σε ευνοιοκρατία και αναξιοκρατία.