Άρθρο 35 – Διαδικασία προαγωγών

1. Οι προαγωγές διενεργούνται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου του άρθρου 42. Οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στον βαθμό που κατέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 και χαρακτηρίζονται τουλάχιστον καλοί ως προς τα ουσιαστικά προσόντα. Ειδικά για την προαγωγή στον βαθμό Α΄ των υπαλλήλων του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς και στους βαθμούς του Αστυνόμου και του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας, οι υπάλληλοι πρέπει να χαρακτηρίζονται τουλάχιστον πολύ καλοί ως προς τα ανωτέρω προσόντα.

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, για να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών στοιχείων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου από τα οποία προκύπτουν η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η επαγγελματική του επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσματικότητά του. Για τον σχηματισμό της κρίσης του, λαμβάνει υπόψη του, ιδίως, τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.

3. Τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 42 τα ερωτήματα για κρίση προς προαγωγή των υπαλλήλων που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή στον επόμενο βαθμό χρόνο υπηρεσίας έως τις 31 Μαρτίου ή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Με βάση τα ερωτήματα αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια επιλαμβάνονται, αντίστοιχα, έως τις 30 Απριλίου ή έως τις 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Ειδικά για την προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας, το σχετικό ερώτημα αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 42, αμέσως μετά την για οποιοδήποτε λόγο κένωση της θέσης του Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας, το οποίο αποφαίνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών το αργότερο.

4. Οι υπάλληλοι που κρίνονται προακτέοι κατά τις παρ. 1 έως 3 προάγονται υποχρεωτικά, με πράξη του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την περιέλευση της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η προαγωγή ανατρέχει υποχρεωτικά στον χρόνο, κατά τον οποίο ο υπάλληλος συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας.

5. Για τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την κρίση προς προαγωγή δεν υπολογίζονται: α) ο χρόνος της διαθεσιμότητας,
β) ο χρόνος της αργίας που επιβλήθηκε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,
γ) ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
δ) ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
ε) ο χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,
στ) ο χρόνος αναστολής άσκησης καθηκόντων, εφόσον το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε να θέσει τον υπάλληλο σε αργία σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

  • 10 Ιουλίου 2022, 22:11 | Παντελής

    Για τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την κρίση προς προαγωγή δεν υπολογίζοντα. εδώ κρίνετε ορθό να προστεθεί και η άδεια ανατροφής και η άδεια εγκυμοσύνης καθώς όταν μια γυναίκα λείπει απο την υπηρεσία 10 μήνες ή κρίση της προς προαγωγή θετική η αρνητική δεν μπορεί να είναι αντικειμενική το ίδιο να ισχύει φυσικά και για τους άνδρες που λαμβάνουν άδεια ανατροφής.

    Για την κρίση του αστυνομικού προσωπικού, πέρα από τις αξιολογήσεις της τελευταίας πενταετίας τα προσόντα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν είναι, η ετήσια υγειονομική αξιολόγηση με ειδική βαρύτητα στον ΔΜΣ , η έκτατη ετήσια γραπτή εξέταση και ετήσια αθλητική αξιολόγηση, και για όσους οπλοφορούν θα πρέπει ΕΚΤΑΤΑ να υποβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση σε ψυχιατρική αξιολόγηση , σε τοξικολογικές και σε σκοπευτική δοκιμασία