Άρθρο 21 – Αιτήσεις συμμετοχής – Έλεγχος δικαιολογητικών

1. Ο υποψήφιος υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής του στον διαγωνισμό στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας, επισυνάπτοντας σε αυτή τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των προσόντων και την έλλειψη κωλυμάτων.

2. Οι γραμματείες των δικαστηρίων αποστέλλουν αμελλητί τις αιτήσεις συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην επιτροπή της περ. Α) της παρ. 1 του άρθρου 22. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης ορίζει τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επικουρούν την ως άνω επιτροπή κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η επιτροπή, που επικουρείται από τους ως άνω υπαλλήλους, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων, προβαίνει σε αναστημομέτρηση όπου απαιτείται και καταρτίζει για κάθε κατεύθυνση πίνακες τόσο των υποψηφίων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό όσο και εκείνων που αποκλείονται. Οι πίνακες αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην ιστοσελίδα αυτού.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών και σωματικών δεξιοτήτων του υποψηφίου που δεν τον καθιστούν ακατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης περιλαμβάνεται και η χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

  • 8 Ιουλίου 2022, 16:47 | Άννα Μπέη

    Ενώ αναγνωρίζω ότι είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για τους υποψηφίους να προσέρχονται στη Γραμματεία οποιουδήποτε Δικαστηρίου για να υποβάλουν την αίτησή τους, σημειώνω ότι αυτή είναι μία ακόμα αρμοδιότητα που ΔΕΝ μπορούν να υποστηρίξουν τα Δικαστήρια, δεδομένης της σοβαρής υποστελέχωσης που διέπει το σύνολό τους, στην Περιφέρεια αλλά και κεντρικά. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στην Επιτροπή, είτε ηλεκτρονικά, σε κάθε περίπτωση χωρίς να παρεμβάλλεται Γραμματεία Δικαστηρίου. Η Γραμματεία ενός Δικαστηρίου έχει πολύ πιο σημαντικό έργο να διεκπεραιώσει από το να κάνει τον μεσάζοντα για την αποστολή μιας αίτησης, που δεν απευθύνεται καν στο Δικαστήριο και ουδεμία σχέση έχει η επεξεργασία της με αυτό.