Άρθρο 19 – Θέσεις ανά κατηγορία – Τυπικά προσόντα – Καθήκοντα

1. Θέσεις της κατηγορίας ΔΕ είναι εκείνες, για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του π.δ. 50/2001 (A’ 39).

2. Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 50/2001.

3. Θέσεις κατηγορίας ΠΕ καλύπτονται, επίσης: α) από κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (Α’ 149), β) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), γ) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, δ) κατόχους τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α’ 178), ε) κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα π.δ. 40/1986 (Α’ 14), 84/1986 (Α’ 31), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986 (Α’ 35), 53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την υπό στοιχεία Α4/5226/1987 (Β’ 613) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ. 50/2001.

5. Ειδικώς για την κατηγορία ΠΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις παραπάνω γλώσσες.

6. Για την απόδειξη της απαιτούμενης στις παρ. 4 και 5 γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών εφαρμόζονται η παρ. 6 του άρθρου 26 και το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.

 • 17 Ιουλίου 2022, 00:55 | Θεόδωρος

  Το πλεον λογικό είναι ως βασικός τίτλος ΠΕ να είναι το πτυχιο νομικής. Αλίμονο αν δεν επικουρουν τους εισαγγελείς απόφοιτοι νομικής.
  Επίσης η εμπειρία να προσδιδει επιπλέον μόρια. Ένας έμπειρος νομικός είναι σαφέστατα έτοιμος να αναλάβει προανακριτικα καθήκοντα και να συνδράμει τον εισαγγελέα.
  Εκτός αν σκοπός δεν είναι να δημιουργηθεί όντως δικαστική αστυνομία, αλλά ένα φυτώριο νέων διορισμών.

 • 16 Ιουλίου 2022, 12:30 | Θανάσης

  Στα πτυχία αγγλικών Β1-Β2-C1-C2 καλά θα κάνουν τα πτυχία που εκδόθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια μέσω ιντερνετ απο το σπίτι θα πρέπει να ελεγχτούν γιατί πολύ κάτοχοι C2 δεν μπορούν να πουν ούτε τα βασικά

 • 13 Ιουλίου 2022, 22:39 | kon.ts

  Για την Ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας του ένστολου αστυνομικού προσωπικού (ΔΕ) που θα στελεχώσει την Δικαστική Αστυνομία πρέπει να οριστεί ως κύριο προσόν διορισμού, τίτλος σπουδών που έχει αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Συγκεκριμένα το πτυχίο/πιστοποίηση επιπέδου 5 του Δ.Ι.Ε.Κ Ειδικότητας ’’Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών’’.
  Η κατάρτιση της παραπάνω ειδικότητας για 2,5 έτη είναι συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στο σχέδιο νόμου. Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας, βάση του οδηγού σπουδών των Δ.ΙΕΚ είναι :
  ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ-
  ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ-ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ-ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΒΟΜΒΩΝ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  Αφενός για να υπάρχει αντικειμενικότητα και αφετέρου για την αναγνώριση τίτλων σπουδών από Ιδρύματα του Υ.ΠΑΙ.Θ τα οποία μέσω της εκπαίδευσης, έχουν αναπτύξει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε συναφές αντικείμενο της θέσεως που ζητείται, γίνεται και η ανωτέρω εισήγηση/πρόταση.
  Επίσης για τους υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) ή στην Προεδρική Φρουρά να υπάρξει ανάλογη μοριοδότηση.

 • 11 Ιουλίου 2022, 11:16 | ΓΚΑΝΙΑΝ

  Απαιραίτητη προϋπόθεση πιστεύω και για τους ΔΕ πρέπει να είναι τα Αγγλικά B2 ή η πιστοποίηση Η/Υ

 • 10 Ιουλίου 2022, 23:49 | ΓΚΑΝΙΑΝ

  Πρέπει να συμπεριληφθούν και τα πτυχία ΤΕ για ισονομία

 • 9 Ιουλίου 2022, 21:00 | politis

  Να μετράνε Πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ συγκεκριμένων ειδικοτήτων ,ώστε να μην καταντήσει η δικαστική αστυνομία ΟΠΠΙ με πτυχιούχους αισθητικής και κοσμετολογίας ή πτυχιούχους τεχνολογίας ενδυμάτων

 • 9 Ιουλίου 2022, 15:22 | Θανάσης Π

  Να προβλέπονται μόνο θέσεις ΠΕ ή ΤΕ λόγω καθηκόντων που απαιτούν ευρύτερη μόρφωση. Το πτυχίο Νομικής Σχολής να είναι παράγοντας επιπλέον μοριοδότησης. Να περιορισθεί η γκάμα των ειδικοτήτων των πτυχίων που θα γίνονται δεκτά, σε αναλογία και με τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του σώματος.

 • 9 Ιουλίου 2022, 15:33 | Πολίτης

  Στις θέσεις ΠΕ θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα πτυχία ΤΕ καθώς σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων τα πτυχία αυτά είναι επιπέδου 6