Άρθρο 23 – Διεξαγωγή του διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια: Α) τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, Β) τη γραπτή και προφορική εξέταση.

Α) Το στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών περιλαμβάνει:

α) Ψυχοτεχνική και υγειονομική εξέταση

αα) Οι υποψήφιοι υποβάλλονται από την επιτροπή της περ. Γ) της παρ. 1 του άρθρου 22 σε γενικό ιατρικό και ψυχομετρικό έλεγχο. Ειδικώς, ο γενικός ιατρικός έλεγχος των υποψηφίων του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας διενεργείται σύμφωνα με το π.δ. 584/1985 (Α’ 204) που διέπει την υγειονομική υπηρεσία της ΕΛ. ΑΣ. και τα άρθρα 1 έως 5 του π.δ. 11/2014 (Α΄17). Ο ψυχομετρικός έλεγχος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνώνται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψήφιου. Το ακριβές περιεχόμενο της ψυχοτεχνικής και υγειονομικής εξέτασης καθορίζεται με απόφαση της επιτροπής της περ. Γ) της παρ. 1 του άρθρου 22, η οποία εγκρίνεται με απόφαση της επιτροπής της περ. Α) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20 σε ημερομηνία που δεν απέχει λιγότερο από ένα (1) μήνα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
αβ) Όσοι υποψήφιοι του πολιτικού τομέα κριθούν ικανοί στην ψυχοτεχνική και υγειονομική εξέταση, συνεχίζουν στο στάδιο της γραπτής και προφορικής εξέτασης. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
αγ) Όσοι υποψήφιοι του αστυνομικού τομέα κριθούν ικανοί στην ψυχοτεχνική και υγειονομική εξέταση, συνεχίζουν στο στάδιο της αθλητικής δοκιμασίας. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

β) Αθλητική δοκιμασία

βα) Η επιτροπή της περ. Δ) της παρ. 1 του άρθρου 22 προβαίνει, πριν από την έναρξη των αθλητικών δοκιμασιών, σε εκ νέου αναστημομέτρηση των υποψηφίων και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα κρίνονται αμετάκλητα μη ικανοί.
ββ) Η επιτροπή της περ. Δ) ελέγχει την αθλητική επίδοση των λοιπών υποψηφίων στα εξής αγωνίσματα:
i. Δρόμος 100 μ.
ii. Δρόμος 1000 μ.
iii. Άλμα εις ύψος με φόρα.
iv. Άλμα εις μήκος με φόρα.
v. Ρίψη σφαίρας.
βγ) Το ακριβές περιεχόμενο της αθλητικής δοκιμασίας καθορίζεται με απόφαση της επιτροπής της περ. Δ) της παρ. 1 του άρθρου 22, η οποία εγκρίνεται με απόφαση της επιτροπής της περ. Α) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20 σε ημερομηνία που δεν απέχει λιγότερο από ένα (1) μήνα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
βδ) Όσοι υποψήφιοι του αστυνομικού τομέα κριθούν ικανοί στην αθλητική δοκιμασία, συνεχίζουν στο στάδιο της γραπτής και προφορικής εξέτασης. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Β) Το στάδιο της γραπτής και προφορικής εξέτασης περιλαμβάνει:

α) Γραπτή εξέταση

αα) Στο στάδιο της γραπτής εξέτασης οι υποψήφιοι υποβάλλονται ανά τομέα (πολιτικό – αστυνομικό), κλάδο (ΠΕ – ΔΕ) και ειδικότητα (ΠΕ αποφοίτων Νομικών Τμημάτων ή Νομικών Σχολών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Οικονομολόγων – Λογιστών, ΠΕ Διερμηνέων – Μεταφραστών, ΠΕ Υγείας – Πρόνοιας) σε δύο (2) γραπτές δοκιμασίες, η καθεμία από τις οποίες διαρκεί τρεις (3) ώρες. Η πρώτη έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασμού των ανωτέρω, ή πρακτικών θεμάτων και η δεύτερη συνίσταται στη σύνταξη ενός δοκιμίου γενικής παιδείας.
αβ) Το ακριβές περιεχόμενο της γραπτής εξέτασης καθορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής της περ. Β) της παρ. 1 του άρθρου 22, η οποία εγκρίνεται με απόφαση της επιτροπής της περ. Α) της παρ. 1 του άρθρου 22 και δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20 σε ημερομηνία που δεν απέχει λιγότερο από τρεις (3) μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
αγ) Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των διαγωνιζομένων στα γραπτά δοκίμια καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε κάθε στάδιο.

αδ) Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό είναι όσοι βαθμολογήθηκαν με πενήντα (50) και άνω στις εκατό (100) μονάδες σε καθεμία από τις δύο (2) δοκιμασίες, εκτός εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, επιτυχόντες θεωρούνται όσοι καταλαμβάνουν στη σειρά κατάταξης θέση εντός του αριθμού αυτού. Οι επιτυχόντες συνεχίζουν στο στάδιο της προφορικής εξέτασης. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
β) Προφορική εξέταση

βα) Στο στάδιο αυτό οι επιτυχόντες υποβάλλονται ανά τομέα (πολιτικό – αστυνομικό), κλάδο (ΠΕ – ΔΕ) και ειδικότητα (ΠΕ αποφοίτων Νομικών Τμημάτων ή Νομικών Σχολών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Οικονομολόγων – Λογιστών, ΠΕ Διερμηνέων – Μεταφραστών, ΠΕ Υγείας – Πρόνοιας) σε προφορική συνέντευξη από την επταμελή επιτροπή της περ. Α) της παρ. 1 του άρθρου 22.
ββ) Το ακριβές περιεχόμενο της προφορικής εξέτασης καθορίζεται με απόφαση της επιτροπής της περ. Α) της παρ. 1 του άρθρου 22 και δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20 σε ημερομηνία που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 • 18 Ιουλίου 2022, 11:17 | kon.ts

  Οι γραπτές εξετάσεις,όσο αφορά το αστυνομικό προσωπικό,πρέπει να ανταποκρίνονται στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης,που καλούνται να στελεχώσουν.
  Επίσης ο συντελεστής βαθμολόγησης στο δοκίμιο «γενικής παιδείας»,αν τελικά κριθεί ότι είναι απαραίτητο και ωφέλιμο ως μέσο αξιολόγησης,να μειωθεί από δύο (2) σε μηδέν κόμμα πέντε δέκατα (Ο,5), προκειμένου να αποφευχθούν αδικίες και ενστάσεις,τη στιγμή που και δεν ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο και επιπλέον όταν οι υποψήφιοι έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σε συναφές γνωστικό αντικείμενο γνώσεων,(Πιστοποίηση επιπέδου 5) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ)

 • 15 Ιουλίου 2022, 20:45 | Κώστας

  Οι υποψήφιοι του πολιτικού-αστυνομικού τομέα δεν πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο σε πτυχιούχους Νομικών Σχολών αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν και πτυχιούχους Διοικητικών Σχολών, οι οποίοι μπορούν επίσης να ανταπεξέλθουν σε προανακριτικά καθήκοντα.

 • 11 Ιουλίου 2022, 22:25 | ΟΡΕΣΤΗΣ

  Με βάση το άρθρο 4 οι υπάλληλοι του πολιτικού τομέα είναι αρμόδιοι για:
  α) τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή παραγγελίας του ανακριτή.
  β) την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων των οποίων η μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές γνώσεις.
  γ) την υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

  Ωστόσο,στο στάδιο της γραπτής εξέτασης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε δύο (2) γραπτές δοκιμασίες, η μία εκ των οποίων συνίσταται στη σύνταξη ενός δοκιμίου γενικής παιδείας. Η γραπτή εξέταση σε δοκίμιο ελάχιστα ανταποκρίνεται τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης, όπως αυτές συνάγονται από τις προαναφερόμενες αρμοδιότητές των υπαλλήλων του πολιτικού τομέα, από τη στιγμή που πρόκειται για θέση που για την πλήρωσή της απαιτείται η βαθιά θεωρητική και πρακτική γνώση εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, κατά βάση νομικών. Μάλιστα βαθμολογείται με συντελεστή δύο (2), γεγονός που θα έχει σημαντική επίδραση στην τελική βαθμολογία και κατάταξη των υποψηφίων.

  Είναι κρίμα να πληρωθούν αυτές οι νευραλγικές και λειτουργικές θέσεις με κριτήριο την επίδοση σε ένα μάθημα, το οποίο είναι γνωστό ότι βαθμολογείται από τους εξεταστές με τα πλέον »υποκειμενικά» κριτήρια, γεγονός που αδιαμφισβήτητα θα οδηγήσει σε αδικίες κατά την αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων. Επομένως, θα ήταν χρήσιμο να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα της καθιέρωσης της γραπτής εξέτασης σε δοκίμιο γενικής παιδείας ή τουλάχιστον να μειωθεί ο συντελεστής βαθμολόγησής της από δύο (2) σε μηδέν κόμμα πέντε δέκατα (0,5).

  Επιπλέον – για τους υπαλλήλους του πολιτικού τομέα – θα ήταν ωφέλιμο και λειτουργικό να προβλέπεται και η γραπτή εξέταση σε μία ξένη γλώσσα είτε ως υποχρεωτική είτε ως προαιρετική δοκιμασία.

 • 9 Ιουλίου 2022, 14:30 | Πολίτης

  Στην αθλητική δοκιμασία θα πρέπει το το τρέξιμο 1000 μέτρων να γίνει τρέξιμο 1 μιλίου. Η διαδικασία διεξαγωγής του δρόμου θα να γίνει με διαδικασίες αντίστοιχες της 6κ/2018 όπου υπήρχε ηλεκτρονική χρονομέτρηση ή να υπάρχει καμερα που να βιντεοσκοπεί την διαδικασία και να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής με δικηγόρο όταν υπάρχει υποψία παρατυπίας ώστε να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, σε περίπτωση που παρατηρηθεί παρατυπία θα πρέπει ο υποψήφιος να απολύετε και να υπάρχουν κιρρώσεις στην επιτροπή διεξαγωγής των αθλημάτων