Άρθρο 44 – Ειδικός λογαριασμός «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων»

Από τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) εξαιρείται ο ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ιδρύθηκε με τον ν. 5793/1933 (Α’ 280) και λειτουργεί σύμφωνα με το ν.δ. 28-30/9/1935 (Α΄ 433) και τη με αριθ. οικ. 2/83143/Α0024/13-11-2008 (Β΄ 2444) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.