Άρθρο 39 – Τροποποίηση ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Η περίπτ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:
««4. α. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 85% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 15%.»

  • 10 Ιουνίου 2017, 18:13 | Χριστίνα

    Σωστό να δίνεται βαρύτητα περισσότερο στη γραπτή εξέταση. Ίσως επιπλέον θα έπρεπε να ποσδιορίζεται πως κατανέμεται η βαρύτητα/το ποσοστό της βαθμολογίας στα επιμέρους μαθήματα προς αποφυγή παρανοήσεων. Παράλληλα όμως, αφού η κατεύθυνση της ρύθμισης είναι το αδιάβλητο των εξετάσεων, θα πρέπει να προστεθεί και το εξής εδάφιο: Η ατομική τελική βαθμολογία θα συνοδεύεται με έκθεση επεξήγησης-σχολίων, στα οποία θα έχει πρόσβαση ο εξεταζόμενος και δικαίωμα ένστασης. Η ατομική επεξήγηση θα παραπέμπει σε γενική έκθεση απαντήσεων που θα δημοσιεύεται από την Επιτροπή αμέσως μετά το πέρας και του δευτέρου σταδίου εξέτασης και θα αιτιολογεί βάσει αύτης.

  • 6 Ιουνίου 2017, 10:37 | Κυριάκος

    Ίσως θα ήταν αποτελεσματικότερη η πλήρης κατάργηση των προφορικών εξετάσεων αντί της μείωσης της βαρύτητάς τους.
    Με την ευκαιρία, νομίζω πως είναι καιρός να απασχολήσει το Υπουργείο και η κατάργηση του ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στο δικαστικό σώμα και στο ΝΣΚ. Δεν εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, αντιθέτως αποτελεί δυσμενή διάκριση που αποκλείει ανθρώπους με εμπειρία και ικανότητες απλώς και μόνο λόγω της ηλικίας τους. Είναι δε πλήρως αδικαιολόγητη η διαφοροποίηση μεταξύ ειρηνοδικών, εσδι και ΝΣΚ.