Άρθρο 34 – Τροποποιήσεις Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

1. Η παρ. 5Α του άρθρου 4 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), καταργείται από 16 Σεπτεμβρίου 2017.
2. Η παρ. 1 του στοιχείου «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«Σε όσα Πρωτοδικεία και Εφετεία καθώς και στις αντίστοιχες εισαγγελίες, προβλέπεται οργανικός αριθμός δεκαπέντε (15) τουλάχιστον δικαστών, οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται με κλήρωση. Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης προκειμένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δίκης ορίζονται από την Ολομέλεια των Δικαστηρίων αυτών, δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια. Στο Εφετείο Αθηνών οι πιο πάνω δικαστές ορίζονται για μια τριετία με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους για ένα (1) ακόμα έτος. Η Ολομέλεια μπορεί να ανανεώσει τη θητεία των δικαστών για ένα (1) επιπλέον έτος εφ΄ όσον υπάρχει προς τούτο συναίνεση των τελευταίων. Για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται στους δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια από οποιεσδήποτε υπηρεσιακές μεταβολές, η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί και συμπληρώνει τις ως άνω αποφάσεις της. Στα Εφετεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οι δικαστές που θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια ορίζονται από την Ολομέλεια για μια διετία με δυνατότητα παράτασης της θητείας τους για δύο ακόμα έτη. Στους πίνακες που καταρτίζονται από την Ολομέλεια περιλαμβάνεται ο ανάλογος με τις ανάγκες του δικαστηρίου αριθμός δικαστών, μεταξύ των οποίων γίνεται η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών κατά τις επόμενες παραγράφους.».
3. Οι παρ. 9, 10, 11 και 12 του στοιχείου «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 (A΄ 35), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147), αναριθμούνται σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.
4. Μετά την παρ. 11 του στοιχείου «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 (A΄ 35) προστίθεται νέα παρ. 12 ως εξής:
«12. α. Στο Εφετείο Αθηνών λειτουργεί Τμήμα Βουλευμάτων για τη συγκρότηση του οποίου ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών ο αριθμός των δικαστών που είναι αναγκαίοι προς τούτο. Οι δικαστές (Πρόεδροι Εφετών και Εφέτες), που μετέχουν στο Τμήμα Βουλευμάτων με ισάριθμους αναπληρωματικούς, ορίζονται για δύο δικαστικά έτη με κλήρωση μεταξύ των Προέδρων Εφετών που έχουν οριστεί για να προεδρεύουν αποκλειστικά στα Ποινικά δικαστήρια και όλων των Εφετών που υπηρετούν στο Δικαστήριο αυτό. Σε περίπτωση κλήρωσης των δικαστών για μια διετία αυτοί δεν περιλαμβάνονται στην κλήρωση για τα επόμενα δύο (2) δικαστικά έτη. Η κλήρωση γίνεται από το Α΄ Τριμελές Εφετείο κατά την τελευταία δικάσιμο του Ιουνίου σε δημόσια συνεδρίαση και με δύο κληρωτίδες. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά το άρθρο 50 του ν. 1756/1988, η κλήρωση μπορεί να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου. Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αμέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το ως άνω δικαστήριο συνέρχεται σε συμβούλιο προκειμένου να τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού προηγουμένως επιδειχτούν σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, τα ονόματα όλων των Προέδρων Εφετών και των Εφετών. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα σφαιρίδια σε χωριστές κληρωτίδες για τους Προέδρους Εφετών και Εφέτες. Κατά τη δημόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος εξάγει από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια με τα ονόματα όλων των Προέδρων Εφετών, τον ορισθέντα από την Ολομέλεια αριθμό προέδρων εφετών, μετά των αναπληρωματικών τους. Ακολούθως, εξάγει από τη δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια με τα ονόματα όλων των Εφετών, αριθμό κλήρων ίσο προς το διπλάσιο αριθμό των Εφετών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο Τμήμα Βουλευμάτων. Από τους κληρωθέντες οι πρώτοι κατά σειρά της κλήρωσης μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος του όλου αριθμού αποτελούν τα τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά μέλη του Τμήματος. Για τα δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσονται πρόχειρα πρακτικά, σε δύο όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται στην έδρα. Το ένα από αυτά αναρτάται αμέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά κλήρωσης τους τα τακτικά, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
β. Η θητεία των μελών του Τμήματος Βουλευμάτων αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου του έτους της κλήρωσης και είναι διετής.».
5. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. τρεις θέσεις αντεπιτρόπων.».
6. Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η απομάκρυνση του δικαστικού λειτουργού από την έδρα του κατά τις ημέρες στις οποίες δεν έχει υπηρεσιακή απασχόληση, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας, τις πράξεις των οργάνων που διευθύνουν τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες και τις γενικές οδηγίες που εκδίδονται από τα όργανα των περίπτ. β, γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος.».
7. Η παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 101 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«4. Δεν μπορούν να ορισθούν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου Επιθεώρησης ή επιθεωρητές όσοι άσκησαν καθήκοντα στις ίδιες θέσεις κατά τα αμέσως δύο προηγούμενα χρόνια.».

 • 11 Ιουνίου 2017, 13:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Έχω την άποψη ότι θα πρέπει να προβλέπεται, σχετικώς, η ύπαρξη κάποιου χρονικού διαστήματος υπηρεσίας στο βαθμό του Εφέτη γι’ αυτούς που θα ορίζονται να Προεδρεύουν στα Ποινικά Δικαστήρια (τριών ή τουλάχιστον δύο ετών), προκειμένου οι αντίστοιχοι Δικαστικοί Λειτουργοί να διαθέτουν την προσήκουσα εμπειρία, ιδίως, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Επίσης, θα πρέπει να ορίζεται, με μεγαλύτερη σαφήνεια, ο αποκλειστικός χαρακτήρας της σχετικής απασχόλησης για τους ορισθέντες να Προεδρεύουν στα Ποινικά Δικαστήρια, δηλαδή ότι δεν μπορεί να ανατίθεται σ’ αυτούς οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία (όπως συμμετοχή σε άλλα Δικαστήρια, Συμβούλια, Επιτροπές κλπ), προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της σχετικής ρύθμισης (επιτάχυνση της Ποινικής Δίκης). Τέλος, θεωρώ ότι τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος θέσπισης της σχετικής ρύθμισης (δηλαδή πριν την αναμόρφωση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων στον οποίον θα ενταχθεί), γιατί μεσολαβεί το χρονικό διάστημα των Δικαστικών διακοπών και ευχερώς θα γίνει η αντίστοιχη προσαρμογή στη λειτουργία των Δικαστηρίων, ενώ σε διαφορετική περίπτωση είναι πιθανόν να εμφανιστούν δυσλειτουργίες.

 • 8 Ιουνίου 2017, 19:42 | GIAN NIKOS

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ.
  ΔΕΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ,ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ η ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.
  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ,Η ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ,Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΣ,ΠΟΣΕΣ ΔΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ,ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ,ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΚΩΛΥΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ,ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ,ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΕΝΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ η ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΝΑΓΟΝΤΑ ΝΑ ΖΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ κλπ

 • 2 Ιουνίου 2017, 16:57 | Σ.Α.

  Να μη τροποποιηθεί μεμονομένα καμιά διάταξη του κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων. Οφείλετε να περιμένετε να ολοκλήρωσει η ήδη συσταθείσα επιτροπή την Αναμόρφωση Του κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων.

  Κάθε μεμονωμένη τροποποίηση του κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων αποτελεί εκτροπή και απαξίωση της ήδη συσταθείσας και λειτουργούσας επιτροπής.

 • 2 Ιουνίου 2017, 16:44 | Νίκος Φ.

  Το γεγονός ότι τροποποιείτε τον κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, μια ανάσα πριν η επιτροπή παραδώσει το πόρισμά για ένα ολοκληρωμένο κώδικα, πρέπει να μας προβληματίσει όλους.

  Αυτά βλέπει ο λαός και δεν εμπιστεύεται ούτε τους πολιτικούς ούτε τους δικαστές.

  Για εμένα είναι φανερό ότι η δικαιοσύνη χειραγωγείται δια της καλοκαιρινής τροποποίησης του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων.

  Η ένωση δικαστών για ακόμα μια φορά απούσα.

  Μόνο θλίψη μου προκαλείτε….

 • 2 Ιουνίου 2017, 02:41 | Α.Π.

  Ιδού και το σχετικό δημοσίευμα:

  protothema.gr

  https://www.google.gr/amp/www.protothema.gr/greece/article/660733/anamorfonetai-o-kodikas-organismou-dikastirion/%3Famp%3D1

  Η πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να παραδώσει το σχετικό νομοσχέδιο μέχρι 31 Ιουλίου 2017

  Αναμορφώνεται ο Κώδικας Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, καθώς ήδη ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής συγκρότησε πολυμελή νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία οφείλει να παραδώσει το σχετικό νομοσχέδιο μέχρι 31 Ιουλίου 2017.

  Φυσικά, τον τελικό λόγο επί των νομοσχεδίων που ολοκληρώνονται από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές έχει ο υπουργός Δικαιοσύνης.

  Ειδικότερα, στην εν λόγω 28μελή νομοπαρασκευαστική επιτροπή συμμετέχουν:

  1. Μαρία Καραμανώφ αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ιδιότητα της προέδρου και μέλη οι:
  2. Ιωάννης Γιαννακόπουλος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,
  3. Μιχαήλ Πικραμμένος σύμβουλος της Επικρατείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Αργυρό πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας,
  4. Δημήτριος Τσακανίκας σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παππίδα πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γενικό γραμματέα της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  5. Ευάγγελος Ζαχαρής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Νικολάου αντεισαγγελέα Εφετών, αποσπασμένο στο υπουργείο Δικαιοσύνης,
  6. Ιωάννης Συμεωνίδης αντεπίτροπος Επικρατείας των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κωστάκη αντεπίτροπο Επικρατείας των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
  7. Γεώργιος Γεράκης εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Θεολογίτου εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,
  8. Δημήτριος Ασπρογεράκας εισαγγελέας Εφετών, πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Παππά εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,
  9. Φραντζέσκα Γιαννακού πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπληρώτρια την Σοφία Τσέκου-Πλιάτσικα εφέτη Δ.Δ., αποσπασμένη στο υπουργείο Δικαιοσύνης,
  10. Παναγιώτης Δανιάς εφέτης Δ.Δ., ταμίας της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Φαϊτά πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., γενικό γραμματέα της ίδιας ως άνω Ένωσης,
  11. Χαράλαμπος Σεβαστίδης πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με αναπληρώτρια την Ακριβή Ερμίδου Ειρηνοδίκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια ταμία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,
  12. Ευάγγελος Χατζίκος Πρωτοδίκης, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Φούρκα Ειρηνοδίκη,
  13. Μιχαήλ Μιχαλόπουλος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ως εκπρόσωπος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παπανότη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, επίσης ως εκπρόσωπο της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και
  14. Χρήστος Καϋμενάκης ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Δήμου ως εκπρόσωπο της ίδιας ως άνω Ένωσης.

 • 2 Ιουνίου 2017, 01:31 | Α.Π.

  Η επιτροπή που έχετε συστήσει για την πλήρη ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, αποτελούμενη από 28 μέλη, θα παράδώσει έναν ολοκληρωμένο Κώδικα στις 31-07-2017.

  Αντί να περιμένετε τον Κώδικα της Επιτροπής, προβαίνετε σε επιλεκτικές και κατ’ εμέ ύποπτες τροποποιήσεις του Κώδικα.

  Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με τη συμπεριφορά του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λίγο πριν το καλοκαίρι, δηλ. σε μια περίοδο που σχεδόν τα Δικαστήρια κατεβάζουν ρολά, εσείς τροποποιείται βιαστικά τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και μάλιστα το άρθρο που αφορά τον τρόπο κληρώσεων των Δικαστών στις ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ των ΠΟΙΝΙΚΩΝ Δικαστηρίων.

  Αλήθεια ποιά ποινική υπόθεση σας ενδιαφέρει και θέλετε να αλλάξει το άρθρο που αφορά τον τρόπο κληρώσεων των Δικαστών στις ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ των ΠΟΙΝΙΚΩΝ Δικαστηρίων.