Άρθρο 35 – Επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων

Το άρθρο 1 του π.δ. 37/1994 (Α΄ 30) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επεκτείνεται στους δικαστικούς υπαλλήλους η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 34 και 35 του ν. 1943/1991.».