Άρθρο 40 – Αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε.

1. H παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη στελέχωση της Α.Δ.Α.Ε. συνιστώνται συνολικά πενήντα (50) θέσεις, από τις οποίες οι είκοσι τέσσερις (24) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι είκοσι τρεις (23) θέσεις τακτικού προσωπικού, οι δύο (2) θέσεις δικηγόρων, που έχουν προαχθεί σε παρ΄ εφέταις, με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου.».
2. Από την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.
3. Οι περίπτ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3115/2003 (Α΄ 47), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΠΕ πληροφορικής, θέση μία (1)
Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις πέντε (5), Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση μία (1)
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις τέσσερις (4), Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις δύο (2), Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέση μία (1)
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, θέση μία (1)
β. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού κατανέμονται ως εξής:
Δέκα επτά (17) θέσεις διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών Η/Υ ή ηλεκτρονικών μηχανικών ή τηλεπικοινωνιακών μηχανικών ή μηχανικών πληροφορικής ή πληροφορικής ή φυσικών.
Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών αλλοδαπής, Διεθνών ή Ευρωπαϊκών σπουδών ή Πολιτικών ή Οικονομικών σπουδών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων νομικής, οι οποίες συνεπάγονται την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.».

  • 10 Ιουνίου 2017, 18:55 | Χριστίνα

    Ο τίτλος του Νομοσχεδίου είναι «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» και λοιπές διατάξεις. Η διάταξη για αύξηση οργανικών θέσεων στην Α.Δ.Α.Ε. είναι άσχετη με το νομοθέτημα. Παραβιάζεται το άρθρο 74 παρ. 5 του Συντάγματος. Είναι αντισυνταγματικο να εμπεριέχεται η ρύθμιση στο παρόν νομοσχέδιο!!!!!