Άρθρο 33 – Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία δύναται να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από τo δικαστήριο.».

 • 10 Ιουνίου 2017, 18:12 | Χριστίνα

  Ένσταση Αντισυνταγματικότητας- Παραβίαση του άρθρου 74 παρ. 5 του Συντάγματος. Ο τίτλος του Νομοσχεδίου είναι «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» και λοιπές διατάξεις. Η διάταξη λοιπόν αυτή, όπως και άλλες στο παρόν έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται σε ξεχωριστό νομοσχέδιο με τίτλο που θα παραπέμπει στο περιεχόμενο τους. Πρέπει να αιτιολογήσετε ειδικώς γιατί πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο παρόν. Η ρύθμιση αυτή είναι κανονιστική μείζονος σημασίας.
  Ως προς το περιεχόμενο, κακή χρήση του όρου «τυπική παράλειψη»

 • 6 Ιουνίου 2017, 21:08 | Θαν Π

  Η διάταξη είναι προβληματική ως έχει. θα αρκούσε να δινόταν η δυνατότητα προσκόμισης του μη εγκαίρως κατατεθέντος παραβόλου, μετά την συζήτηση, εντός όμως συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που θα τεθεί από το δικαστήριο, μετά από σχετική ειδοποίηση της Γραμματείας προς τον Δικηγόρο, χωρίς την πρόβλεψη για κατάργηση του απαραδέκτου, που δημιουργεί προβλήματα στα δικονομικώς ισχύοντα και τα προβλεπόμενα από τον ΚωΔΔικ.

 • 2 Ιουνίου 2017, 16:54 | Σ.Α.

  Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Μόνο ο Δικαστής μπορεί να αποφανθεί για το αν κάτι αποτελεί τυπική παράλειψη ή όχι. Η διάταξη, όπως έχει διατυπωθεί, παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και αντικαθιστά την κρίση του δικαστηρίου για την ύπαρξη ή όχι τυπικής παράλειψης.

  Είμαι σίγουρος οτι θα κριθει αντισυνταγματική η τροποποιήση που κάνετε.

 • 2 Ιουνίου 2017, 15:01 | Νίκος Φ.

  Είτε πρέπει να καταργηθεί το απαράδεκτο, σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το γραμματιο, είτε να θεωρείται οτι η μη προσκόμιση είναι τυπική παράλειψη. Δεν μπορεί για το γραμμάτιο προκαταβολής να ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις και εξηγώ:

  1) Αν καταθέτω αγωγή και δεν προσκομίζω γραμμάτιο προκαταβολής, το άρθρο 61 αναφέρει οτι υφίσταται απαράδεκτο (αυτό δε το τροποποιείται).

  2) Αν καταθέτω αγωγή και προσκομίζω γραμμάτιο προκαταβολής για την κατάθεση αλλά ξεχάσω το γραμμάτιο της παράστασης κατά τη συζήτηση, το υπο διαβούλευση άρθρο αναφέρει οτι δεν υφίσταται απαράδεκτο αλλά τυπική παράλειψη.

  3) Στη νέα τακτική διαδικασία, που ΔΕΝ γίνεται παράσταση κατα την συζητηση, τι θα συμβεί εαν ξεχασω το γραμματιο των προτάσεων. Αφου το 61 δεν τροποποιείται το Δικαστήριο θα κηρύξει απαράδεκτο.

  3) Ποιο είναι το νόημα να κηρύσσεται απαράδεκτη η κατάθεση του δικογράφου, λόγω έλλειψης Καταθέσης γραμματιου κατα την καταθεση του δικογραφου και να να θεωρείται τυπικη παράλειψη μονο το γραμματιο της παραστασης.

  4) Γιατι ένας δικηγόρος που θα ξεχάσει το γραμμάτιο προκαταβολής κατά την κατάθεση αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το δικηγόρο που θα ξεχάσει το γραμμάτιο προκαταβολής της παράστασης κατα τη συζήτηση.

 • 2 Ιουνίου 2017, 01:44 | Α.Π.

  Εσείς έχετε σκοπό να μας τρελάνετε.

  Γράφετε:
  Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη ΣΥΖΗΤΗΣΗ…θεωρείται τυπική παράλειψη.

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
  1. Η υποχρέωση προκαταβολής κατά τη ΚΑΤΑΘΕΣΗ δικογράφου…ΔΕΝ θεωρείται τυπική παράλειψη ??????

  2. Δηλ. άλλο πράγμα θα εφαρμόζεται στην ΚΑΤΑΘΕΣΗ και άλλο πράγμα κατα τη ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

  3. Στο Πανεπιστήμιο μου είχαν μάθει οτι αρμόδιος να κρίνει πότε υφίσταται ΤΥΠΙΚΗ παράλειψη είναι ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ. Απο πότε ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ αποφαίνεται πότε υπάρχει ή δεν υπάρχει ΤΥΠΙΚΗ παράλειψει. Μάλλον έχετε μπερδέψει τους ρόλους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.