Άρθρο 38 – Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης μειώνεται κατά δώδεκα (12) και ο συνολικός αριθμός ορίζεται σε έξι (6). Οι δώδεκα (12) οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται αντιστοίχως και ορίζεται συνολικά σε σαράντα τέσσερις (44).