Άρθρο 37 – Αύξηση οργανικών θέσεων Παρέδρων ΣτΕ

Από 30.06.2017 οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας αυξάνονται κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα οκτώ (58).