Άρθρο 42 – Θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης

1. Οι προθεσμίες που παρατάθηκαν με το άρθρο 89 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και με την με αριθμό 72831/9-10-2014 (Β΄ 3242) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, παρατείνονται από τη λήξη τους για ακόμη δύο (2) έτη. Με απόφαση των παραπάνω Υπουργών οι προθεσμίες του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί οποτεδήποτε από αστυνομικές ή λιμενικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπορευμάτων ή παράνομων μεταναστών ή ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων ή αρχαιοτήτων, μπορεί να διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που ενήργησαν την κατάσχεση ή σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Σώματος, ή στις υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους. Για τη διάθεση των ως άνω μέσων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Σώματος στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση, ή του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά περίπτωση.».

  • 9 Ιουνίου 2017, 16:00 | Παναγιωτης

    Ο τίτλος του εν λόγω άρθρου δηλαδή θέματα εξωτερικής φρουράς καταστημάτων κράτησης , δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την παράγραφο 2 και τα σοβαρότατο ζήτημα της διάθεσης κατασχεμένων μέσων( οχημάτων ). Προτείνεται η παράγραφος 2 να ειναι ανεξάρτητο και να διαχωριστεί απο τον τίτλο του εν θέματι άρθρου, αλλιώς θα δημιουργήσει προβλήματα κατς την εφαρμογή του.
    Τα μεταφορικά μέσα ειναι απαραίτητα για την λειτουργία μια φυλακής, ιδίως της επαρχίας, όπου οι δημόσιες υπηρεσίες και οι προμηθευτές ειναι απομακρυσμένοι.