Άρθρο 32 – Τροποποιήσεις Κώδικα Συμβολαιογράφων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο αναπληρωτής του συμβολαιογράφου δικαιούται μέχρι το ήμισυ των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο στον αναπληρούμενο. Δύναται όμως ο αναπληρωτής συμβολαιογράφος να μην λάβει αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση αν η αναπλήρωση γίνεται λόγω κωλύματος του άρθρου 7 και υπό την προϋπόθεση ότι η δικαιοπραξία αφορά τον αναπληρούμενο ή σύζυγό του ή συγγενή του μέχρι και τον δεύτερο (β΄) βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μπορεί να μην λάβει αμοιβή ούτε ο αναπληρούμενος ούτε ο αναπληρωτής.».
2. H περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Να ασκεί έλεγχο με τα ίδια τα μέλη του, τους εν ενεργεία ή συνταξιούχους υπαλλήλους του Συλλόγου, ή τους εν ενεργεία ή συνταξιούχους συμβολαιογράφους, για την ακριβή τήρηση των υποχρεώσεων των μελών για κρατικά συμβόλαια, να καθορίζει την ημερήσια αποζημίωση των ασκούντων τον έλεγχο αυτό και να καθορίζει τον χρόνο λειτουργίας των συμβολαιογράφων εντός του πλαισίου των υπουργικών αποφάσεων και».