‘Αρθρο 7 – Τελικές διατάξεις

Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και  ιδίως η διαδικασία και οι τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις για την εγγραφή και ταυτοποίηση ιατρών και φαρμακοποιών στην εφαρμογή ΗΚΕΣ, οι προδιαγραφές της υποδομής που πρέπει να διαθέτουν οι ιατροί και φαρμακοποιοί προκειμένου να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών, η διαδικασία ταυτοποίησης ασθενών κατά την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών, η διαδικασία και οι τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις για την ηλεκτρονική καταχώριση και την καταχώριση της εκτέλεσης συνταγών, τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’-Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, ο τύπος και η διάρθρωση της ηλεκτρονικής συνταγής, η οργάνωση της βάσης δεδομένων που ιδρύεται και λειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής  ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών κατά τον παρόντα νόμο, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που απαιτείται να λαμβάνονται για την προστασία των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων που καταχωρίζονται και τηρούνται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών.

 • Το παρόν Σχέδιο Νόμου θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σε όλα τα ταμεία της χώρας. Μπορεί το σύστημα αυτό να μην είναι το πιο άρτιο που θα υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε να πάμε από το μηδέν, που είμαστε σήμερα, στο τέλειο αμέσως. Για λόγους ομαλής μετάβασης, αποδοχής του συστήματος και ελαχιστοποίησης του κινδύνου απόρριψης ή καθυστέρησής του θα πρέπει η υλοποίηση του να γίνει ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ, ξεκινώντας από ένα απλό σύστημα και προσθέτωντας σιγά σιγά λειτουργίες και δυνατότητες, ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να γίνει άρτιο.

  Για το λόγο αυτό, το Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να προβλέψει ότι το σύστημα που θα δημιουργηθεί, τόσο η εφαρμογή ΗΚΕΣ όσο και η Βάση Δεδομένων, θα έχουν τη δυνατότητα ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ επέκτασης και βελτίωσης διατηρώντας ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ. Δηλαδή, θα μπορεί για παράδειγμα το σύστημα αρχικά να δέχεται διαγνώσεις που πληκτρολογεί ο ιατρός στην ηλεκτρονική συνταγή αυθαίρετα, αλλά όταν στο μέλλον δημιουργηθεί ηλεκτρονική λίστα διαγνώσεων θα μπορεί το σύστημα να τις δεχθεί, ώστε ο ιατρός να επιλέγει τη διάγνωση από λίστα και όχι αυθαίρετα, χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις της εφαρμογής και παράλληλα το σύστημα θα είναι σε θέση να διαχειριστεί και τις παλαιές συνταγές χωρίς πρόβλημα.

  Όλα τα ανωτέρω τεχνικά είναι εφικτά, εφόσον προβλεφθούν στο Σχέδιο Νόμου και εφόσον γίνει μία πολύ καλή σχεδίαση της εφαρμογής και της Βάσης Δεδομένων ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.

  Θεωρούμε πως ορθολογιστικά η Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) θα ήταν σκόπιμο να προκηρύξει τον διαγωνισμό που αφορά την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ) αφού ψηφιστεί το παρόν Σχέδιο Νόμου, καθόσον είναι αμφίβολο κατά πόσον οι προδιαγραφές του διαγωνισμού αυτού εναρμονίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου, τη στιγμή που ακόμη αυτό είναι υπό διαβούλευση. Το σίγουρο δε, είναι ότι ο διαγωνισμός αυτός ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τις εισηγήσεις των προηγούμενων δύο παραγράφων, οι οποίες εάν γίνουν αποδεκτές από την μια μεριά διασφαλίζουν ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΔΗΛΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ» προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος ενώ ταυτόχρονα όμως καθιστούν την εφαρμογή ΗΚΕΣ που θα δημιουργηθεί από το διαγωνισμό της ΚτΠ άχρηστη.

  Είναι πολύ σημαντικό να τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα (dead lines)για την υλοποίηση του όλου συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ακόμα και μέχρι πότε πρέπει ο Υπουργός να ορίσει ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος Νόμου για τον εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση να μην υλοποιηθεί ΠΟΤΕ ακολουθώντας την αδράνεια του συστήματος.

  Θεωρούμε πως η κλιμακωτή υλοποίηση του συστήματος ναι μεν διαρκεί χρονικά πιο πολύ από ότι να δημιουργηθεί ένα πλήρες σύστημα από την αρχή, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παρακάτω παράμετροι:

  α. Στην κλιμακωτή υλοποίηση το σύστημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί πιο γρήγορα και συνεπώς θα υπάρχει εξοικονόμηση χρημάτων για το κράτος από τη μείωση της σπατάλης πιο σύντομα.

  β. Ο συνολικός χρόνος και κόστος που μπορεί να απαιτηθούν έτσι ώστε ένα σύστημα που δημιουργήθηκε από την αρχή πλήρες, αλλά στην πορεία φάνηκε ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις διαδικασίες και κανόνες όλων των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και χρειάζεται τροποποίηση, να είναι τελικά μεγαλύτερος από ένα σύστημα που δημιουργείται και εξελίσσεται σταδιακά (κλιμακωτά). Ιδίως στην περίπτωση της Ελληνικής πραγματικότητας, όπου κάθε ασφαλιστικός φορέας και ταμείο έχει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες, η παράμετρος αυτή θα πρέπε ι να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

  Οι εισηγήσεις μας έχουν ως σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και εύκολη υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η οποία περιλαμβάνει αρκετά ενδιάμεσα στάδια και συντονισμό πολλών φορέων. Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω δεν αλλοιώνουν την απλότητα του παρόντος Σχεδίου Νόμου, αλλά αντίθετα τον καθιστούν πιο ευέλικτο και υλοποιήσιμο.

  Θεωρήσαμε σκόπιμο να μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες για το πως μπορεί να υλοποιηθεί η ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ανάπτυξη του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, καθόσον κάτι τέτοιο εκφεύγει της λογικής του παρόντος Σχεδίου Νόμου.

  Με εκτίμηση

  ONEX HELLENIC S.A.
  Τομέας Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας

 • 15 Σεπτεμβρίου 2010, 22:31 | Κουτέπας Γεώργιος – Φαρμακοποιός

  Οι κανόνες συνταγογράφησης που προβλέπουν οι νόμοι και οι συμβάσεις με τους ασφαλιστικούς φορείς θα πρέπει να αποτελούν τμήμα του λογισμικού της εφαρμογής μη επιδεχόμενου παράκαμψης από τον χρήστη (ιατρό ή φαρμακοποιό).

  Το λογισμικό να δημιουργεί συνταγή φαρμάκων που υποχρεωτικά ακολουθεί τους εκάστοτε κανόνες συνταγογράφησης του ασφαλιστικού συστήματος (π.χ λίστα φαρμάκων, μέγιστος αριθμός φαρμάκων ανά συνταγή, θεραπευτικές ομάδες, στόχοι εξοικονόμησης δαπανών μέσω generics κλπ).

  Τέλος θα χρειαστεί κάποια ρύθμιση που να προβλέπει τη διαδικασίας της συνταγογράφησης από τους ιατρούς στις επισκέψεις κατ’ οίκον, όπως και το τι θα γίνεται σε περιπτώσεις βλάβης της γραμμής ADSL. Παράλληλα ρυθμίσεις θα χρειαστούν για τη συνταγογράφηση στα αγροτικά ιατρεία κλπ

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 22:51 | Ντάβος Παναγιώτης

  είναι σημαντικό να δείτε στο Ωνάσσειο τι κάνουν!

  είναι πολύ μπροστά στην οργάνωση τους!

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 00:15 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΙΟΣ

  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  ΑΠΑΙΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ,ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ  ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥΑΣΘΕΝΟΥΣ,ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ,ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΛΠ.
  ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ  2003 ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ,  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ κος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ)
  ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2004
  ΟΙ  ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΞΑΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ  7  ΧΡΟΝΙΑ  Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.
  Η  ΧΡΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΟΛΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΙ.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ  ΤΟ ΙΚΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΒΟΛΕΥΣΕΙΣ
  ΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ .ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝΕ  ΤΟ 2003 ΝΑ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΑ.
  ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΗΣ.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΙΟΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΙΚΑ