Αρθρο 1 – Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης να εγκριθεί η πρόσβαση στην εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών, η υποβολή τυχόν δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων και η παροχή των αντίστοιχων αναγνωριστικών.

β) Ταυτοποίηση: η διαδικασία δήλωσης ταυτότητας και ο έλεγχος και επιβεβαίωση των αναγνωριστικών από το σύστημα.

γ) Συνταγή: το γραπτό πλάνο που καταρτίζεται από ιατρό για τη διαχείριση ενός υγειονομικού προβλήματος ενός συγκεκριμένου ασθενή. Το πλάνο αυτό αποτελείται ιδίως από φάρμακα, τις οδηγίες λήψης τους και τη διάρκειά τους.

δ) Ηλεκτρονική συνταγή: η συνταγή σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Η/Υ) κατάλληλη για επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά με τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

ε) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση: η παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών για ιατρικές πράξεις, με τη χρήση τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με τρόπο που διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια των διακινούμενων πληροφοριών.

στ) Ηλεκτρονική καταχώριση συνταγής: η διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικής συνταγής με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  και η αποθήκευσή  της σε βάση δεδομένων.

ζ) Ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγής: η επισήμανση μιας αποθηκευμένης ηλεκτρονικής συνταγής ως εκτελεσμένης από το φαρμακοποιό που την εκτελεί με ταυτόχρονη επίδοση των φαρμάκων στον ασφαλισμένο.

  • Κάτι πραγματικά επαναστατικό (που μπορεί να γίνει και σε δεύτερο χρόνο) είναι η δυνατότητα του ασθενή να επιλέγει τον ιατρό του ακόμη και εκτός του ασφαλιστικού του ταμείου αλλά με την δυνατότητα ο ιατρός του να μπορεί να του συνταγογραφήσει τα φάρμακα μέσω αυτής της πλατφόρμας όπως και ο ιατρός του ταμείου. Σε αυτή την περίπτωση το ασφαλιστικό ταμείο δεν καλύπτει την αποζημείωση του ιατρού για την επίσκεψη αλλά ο ιατρός μπορεί να γράψει τα φάρμακα και ο ασθενής να πληρώσει την συμμετοχή του μόνο. Αυτό θα αποσυμφορήσει σημαντικά τις μονάδες του ΕΣΥ καθώς ένα σημαντικό πρόβλημα για πολλούς ασφαλισμένους είναι το κόστος αγοράς των φαρμάκων σε τυχόν επίσκεψη σε ιδιώτη ιατρό.

    Αυτό γίνεται ήδη για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ: Κάθε ιδιώτης ιατρός μπορεί να καταθέσει μια αίτηση στον ΟΓΑ και να πάρει αριθμό μητρώου με τον οποίο μπορεί να συνταγογραφεί φάρμακα και να παραπέμπει για εξετάσεις χωρίς όμως να πληρώνεται από τον ΟΓΑ για την επίσκεψη του ασθενή και τις όποιες διαγνωστικές/θεραπευτικές του ενέργειες.

    Αυτό εμμέσως προβλέπεται και στο παρόν σχέδιο νόμου στο άρθρο 4, παράγραφος 5 για ειδικές περιπτώσεις.

    Συνεπώς θα πρέπει να μπουν δυο εννοιολογικοί προσδιορισμοί που να διαχωρίζουν τους ιατρούς σε δύο κατηγορίες.