Άρθρο 5 – Βάση δεδομένων εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών

1.         Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιδρύει βάση δεδομένων εφαρμογής  ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών. Η βάση λειτουργεί ειδικότερα υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) και της Διεύθυνσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών. Σε αυτή καταχωρίζεται κάθε συνταγή με το περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος και στην περίπτωση που είναι εκτελεσμένη και με το περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος. Οι εκτελεσμένες συνταγές ταξινομούνται κατά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τηρεί και συντηρεί τη βάση της παραγράφου 1 για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συντηρεί Βάση Δεδομένων των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει του ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Μητρώο ΑΜΚΑ) και παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων ασφαλισμένων με χρήση του ΑΜΚΑ για τον σκοπό της ταυτοποίησης αυτών κατά την καταχώριση και εκτέλεση της συνταγής.

3.         Σκοποί της βάσης εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών είναι α) η υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για την εκκαθάριση των συνταγών και την κάλυψη των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης, β) η υποστήριξη του ελέγχου για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) η υποστήριξη της παρακολούθησης της συνταγογράφησης, της συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης, δ) η  υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισμού ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης.

4.         Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 3 έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της βάσης ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. Η πρόσβαση και επεξεργασία αφορά και περιορίζεται στα στοιχεία που είναι κάθε φορά αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας.

5.         Η δημιουργία και τήρηση της βάσης δεδομένων εφαρμογής  ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγών γίνεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών  Ασφαλίσεων και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2010, 22:35 | Κουτέπας Γεώργιος – Φαρμακοποιός

  Μαζί με αυτά θα είναι απαραίτητο να καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ τα barcode των φαρμάκων των παράλληλων εξαγωγών. Με αυτό τον τρόπο θα εξαλειφθεί το φαινόμενο φάρμακα που εξάγονται να παραμένουν τα κουπόνια τους εδώ και να εμφανίζονται σε συνταγές ταμείων.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 22:26 | Ντάβος Παναγιώτης

  Δεν αναφέρετε τίποτα για τις υποχρεώσεις των ανωτέρω υπηρεσιών. τι εκθέσεις πρέπει να συντάσουν, πότε θα πρέπει να αποστέλουν σε εισαγγελέα στοιχεία, πότε να αποστέλουν σε φορείς ασφάλισης διαβιβαστικά ακύρωσης γιατρού ή και ασφαλισμένου σε περίπτωση παρατυπιών, είναι πολύ γενικόλογες οι ευθύνες τους.

  Προτείνω να κάνετε συγκεκριμένες τις ευθύνες π.χ. να συντάσονται ανά μήνα, τρίμηνο και έτος αναλύσεις των 1000 μεγαλύτερων σε αξία συνταγογράφων ιατρών, συνταγογραφούμενων ασθενών, εκτελεστών φαρμακείων ανά φορέα και η αποστολή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ελέγχου προς έλεγχο και αποστολή σε εισαγγελικές αρχές.

  Η διαπίστωση βελτιώσεων βάσει των ελλείψεων διαγνώσεων, φαρμάκων κλπ

  Η σύνταξη εκθέσεων για τις ανα φορέα, ιατρούς και ασθενείς δαπανών (όχι απαραίτητα ονομαστικά).

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 20:16 | e.politis

  Συγχαρητήρια,πολυ καλή η προσπάθεια και ομολογώ πολυ γρηγορο το αποτέλεσμα απο την αρχική  Διαβούλευση του Μαρτίου, αλλά να  καταθέσω δυο σημαντικές  κατα την γνώμη μου παρατηρήσεις που πρέπει να απαντηθούν .
  Η βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε και τον ασθενή, άλλως θα  μπορούν πολλοί Ιατροί να  συνταγογραφούν  τον ιδιο ασθενή για την ιδια αιτία πολλές φορές.
  Καλά ,είσαστε σοβαροί,ένα τόσο  σημαντικό ενχείρημα  να το αφήσετε να δουλέψει  με την δεδομένη φιλοτιμία και εργατικότητα των Δημοσίων υπαλλήλών?. Το μόνο σίγουρο είναι  ότι έτσι θα πάει χαμένη κάθε προσπάθεια.
  Ευχαριστώ.
   
  Ε.Πολίτης