Άρθρο 6 – Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

1.         Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη βάση εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών για τον σκοπό της εκκαθάρισης των συνταγών. Η πρόσβαση περιορίζεται στα στοιχεία της βάσης που αφορά τον εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση στη βάση γίνεται από πρόσωπα που ασχολούνται κατ΄ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεσμεύονται από ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας  ή πρόσωπα που είναι ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα και υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας.

2.         Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη βάση εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών επίσης για τους σκοπούς της παρακολούθησης της συνταγογράφησης και  της συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης.

3.         Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν πρόσβαση στη βάση λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και ανάλογα προς τους κινδύνους, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των υποδομών, των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας ή μη νόμιμης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης.

4.         Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εντάσσουν τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου στις συμβάσεις που συνάπτουν εφεξής, είτε ατομικά είτε συλλογικά, με ιατρούς και φαρμακοποιούς. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για τους ιατρούς και φαρμακοποιούς που έχουν ήδη συνάψει συμβάσεις με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι τη λήξη των συμβάσεων αυτών.

  • 15 Σεπτεμβρίου 2010, 14:30 | Konstantinos Papastergiou

    θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί ενα άρθρο ως εξης:

    5. Κάθε Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζει έναν τεχνικο υπεύθυνο και κατα νόμο αντιπρόσωπο που φέρει την ευθύνη για την νόμιμη χρήση των δεδομένων από τον Φορέα. Ο τεχνικός υπέυθυνος θα παρακολουθήσει το αρχικό ενημερωτικό σεμινάριο από την …Α.Ε και οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να μεριμνεί για την εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος του. Οφείλει να συγκεντρώνει και να διαθέτει στην …Α.Ε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία χρήσης του συστήματος όπως του ζητούνται από την ….Α.Ε.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 01:38 | kostas

    Osoi pame se psyxiatro kai mas grafei farmaka meta thn efarmogh ths hlektronikhs suntagografisis tha prepei na ta agorazoume…KRIMA…KRIMA