Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις φαρμακοποιών ως προς την εκτέλεση συνταγών που έχουν καταχωριστεί ηλεκτρονικά

1.         Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται, είτε ατομικά είτε συλλογικά,  με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες της εφαρμογής  Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ) που διαχειρίζεται ο φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις ακόλουθες παραγράφους.

2.         Κατά την εγγραφή τους οι φαρμακοποιοί  δηλώνουν

α) Επώνυμο , Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο

β) Επωνυμία Φαρμακείου για το οποίο είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι

γ) Αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος,

δ) ΑΜΚΑ,

ε) Αριθμό Μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ημερομηνία εγγραφής

στ) Φαρμακευτικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν

ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

η) Ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος/επιτηδευματία

θ) Κωδικό και στοιχεία διεύθυνσης του φαρμακείου

ι)Στοιχεία σύμβασης με Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι φαρμακοποιοί που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες της ΗΚΕΣ ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με την απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

3.         Οι φαρμακοποιοί εισάγουν στην εφαρμογή τον κωδικό συνταγής που καταχωρίστηκε ηλεκτρονικά και στη συνέχεια αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία του ασθενούς που εμφανίζονται στη συνταγή που καταχωρίστηκε με τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς.

4.         Οι φαρμακοποιοί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση  του ασθενούς για τον οποίο έχει καταχωριστεί η ηλεκτρονική συνταγή, εισάγουν τα προς πώληση φάρμακα στην εφαρμογή εισάγοντας τους δύο (2) γραμμωτούς κώδικες που υπάρχουν στην ταινία γνησιότητας κάθε φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος. Μετά από την καταβολή της αναγραφόμενης συμμετοχής και την παράδοση των φαρμάκων οι φαρμακοποιοί καταχωρίζουν στην εφαρμογή τη συνταγή ως «εκτελεσμένη». Η καταχώριση περιλαμβάνει την ημερομηνία εκτέλεσης, τα στοιχεία του φαρμακείου που εκτέλεσε τη συνταγή (επωνυμία φαρμακείου, επώνυμο και όνομα νομίμου ή νομίμων εκπροσώπων φαρμακείου, κωδικός μητρώου ΕΤΑΑ, ΑΜΚΑ, αριθμό φορολογικού μητρώου, διεύθυνση φαρμακείου), τα στοιχεία των σκευασμάτων που παραδόθηκαν στον ασθενή, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχους γραμμωτούς κώδικες (barcodes) και το σχετικό κόστος (σύνολο και συμμετοχή).

5.         Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις εκτάκτου περιστατικού ασθενείας, εφόσον ο ασθενής προσκομίζει χειρόγραφη συνταγή,  η οποία δεν έχει εκδοθεί από ιατρό του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ασθενούς ή συμβεβλημένο με αυτόν αλλά καλύπτεται από τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τις γενικές διατάξεις, ο φαρμακοποιός υποχρεούται σε ηλεκτρονική καταχώριση των αναγραφόμενων στη χειρόγραφη συνταγή στοιχείων στην εφαρμογή ΗΚΕΣ, συμπεριλαμβανομένων του ΑΜΚΑ ασθενούς και ιατρού.

6.         Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν απαιτείται θεώρηση: α) για συνταγές κόστους άνω των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) και β) για συνταγές που αφορούν τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’-Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006.

7.         Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης της εκτέλεσης της συνταγής οι φαρμακοποιοί εκτυπώνουν αντίγραφο της εκτελεσμένης συνταγής, στο οποίο επικολλούν τις ταινίες γνησιότητας των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εκτελέστηκαν και αποστέλλουν τα αντίγραφα στους οικείους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τις γενικές διατάξεις. Σε περίπτωση που η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’-Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 οι φαρμακοποιοί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν  επί τριετία από την καταχώρισή της, τηρώντας τις ειδικές προς τούτο ισχύουσες διατάξεις.

8.         Οι φαρμακοποιοί μπορούν να εκτελέσουν σταδιακά μία συνταγή, καταχωρίζοντας κάθε φορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος και τα σκευάσματα που χορηγούν σε κάθε μερική εκτέλεση. Σε περίπτωση σταδιακής εκτέλεσης της συνταγής το χρονικό διάστημα ισχύος της συνταγής παρατείνεται  κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

9.         Ο φαρμακοποιοί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών που έχουν εκτελέσει (ηλεκτρονικά) οι ίδιοι.

10.       Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους με την  εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2010, 22:58 | Κουτέπας Γεώργιος – Φαρμακοποιός

  Άρθρο 4 παρ 2. (Υποχρεώσεις φαρμακοποιών)

  Ομοίως με το Αρθρο (3) η εφαρμογή με τη χρήση ΑΜΚΑ πρέπει να συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία

  Άρθρο 4 παρ 4.

  Η εφαρμογή δεν πρέπει να δέχεται καταχώρηση διαφορετικού φαρμάκου από αυτό που είναι καταχωρημένο στη συνταγή (Αποτροπή σφάλματος εκτέλεσης συνταγής).

  Σε περίπτωση συνταγογράφησης με δραστική ουσία επιτρέπεται από την εφαρμογή η καταχώρηση αντίστοιχων εμπορικών σκευασμάτων ή μόνο των κατά περίπτωση χορηγουμένων από το ασφαλιστικό ταμείο εάν πολιτικές χορήγησης εμπορικών γενοσήμων εφαρμοστούν. (!!!!!!)

  Σε περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης barcode φαρμάκου (π.χ λόγω κακής εκτύπωσης) θα πρέπει να προβλέπεται και χειροκίνητη (manual) καταχώρηση φαρμάκων στη συνταγή

  Η απόδοση λιανικών τιμών των φαρμάκων από την εφαρμογή και ο υπολογισμός των συμμετοχών του ασφαλισμένου γίνονται αυτόματα από την εφαρμογή.

  Η συμφωνία των δεδομένων της εφαρμογής με τα φορολογικά στοιχεία της συναλλαγής (έκδοση αντίστοιχης Απόδειξης Λιανικής Πώλησης) να ελέγχεται και από τη φορολογική νομοθεσία.

  Άρθρο 4 παρ 7.

  Με την παρούσα καταργείται η υποχρέωση των φαρμακοποιών για αρίθμηση των συνταγών. Μόνη έγκυρη αρίθμηση θεωρείται αυτή που αποδίδεται από την εφαρμογή σε κάθε συνταγή ασφαλισμένου. Το ίδιο ισχύει και για την ημερομηνία εκτέλεσης των συνταγών που αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή

  Η εφαρμογή πρέπει να έχει δυνατότητα εκτύπωσης κατάστασης συνταγών ανά ταμείο που έχουν εκτελεστεί σε κάθε φαρμακείο. Η κατάσταση αυτή συνοδεύει τα αντίγραφα των εκτελεσμένων συνταγών που προβλέπει ο νόμος και γίνεται δεκτή από το ταμείο ως συνοδευτικό για την εκκαθάριση των συνταγών.

  Η εφαρμογή να αποδίδει τα φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση των τιμολογίων από το φαρμακείο προς τους Φορείς Κοιν. Ασφαλ. (ταμεία). Ειδικότερα: Αιτούμενο ποσό, ΦΠΑ, Στοιχεία ταμείου (ΑΦΜ, διεύθυνση) κλπ.

  ***Οι εκτυπώσεις της εφαρμογής πρέπει να μπορούν να γίνονται δεκτές ως νόμιμα στοιχεία του Κ.Β.Σ (Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων) της φορολογικής Νομοθεσίας.

  6) Άρθρο 4 παρ 8. (Ζήτημα ζωής και θανάτου λόγω ελλείψεων)

  Σε περιπτώσεις έλλειψης από την αγορά των συνταγογραφημένων σκευασμάτων προβλέπεται ειδικό πεδίο στην εφαρμογή που παρατείνει την εκτέλεση της συνταγής έως την παράδοση από τους προμηθευτές του φαρμακείου των ελλειπτικών σκευασμάτων.

  Το ίδιο ισχύει και για φάρμακα με μεγάλο χρόνο παραγγελίας (π.χ εμβόλια απευαισθητοποίησης αλλεργιογόνων, φάρμακα ΙΦΕΤ κλπ)

  7) Άρθρο 4 παρ 9

  Προστίθεται η φράση «…επισκόπησης και εκτύπωσης προσωρινής κατάστασης…»

  Οι φαρμακοποιοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης ιατρικού ιστορικού και όλων των χορηγηθέντων φαρμάκων ανά ασθενή (ακόμα και συνταγών που έχουν εκτελεστεί σε άλλο φαρμακείο) ώστε να μπορούν να παρέμβουν για την αποτροπή αλληλεπιδράσεων και αντενδείξεων φαρμάκων. Το σημείο αυτό βέβαια είναι αρκετά λεπτό γιατί αυξάνει στο μέγιστο την ευθύνη του φαρμακοποιού όσον αφορά το ιατρικό απόρρητο.

  Εναλλακτικά εάν δεν επιτραπεί στους φαρμακοποιούς η πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό του ασθενούς θα πρέπει η εφαρμογή να θέσει την ευθύνη των αλληλεπιδράσεων αποκλειστικά στον ιατρό. Η πρόβλεψη του νόμου χρειάζεται να είναι ρητή και ξεκάθαρη σε αυτό το σημείο. Στο σημερινό καθεστώς σε πολλές περιπτώσεις αποτρέπονται ιατρικά ή λάθη εκτέλεσης φυλλομετρώντας τα φύλλα του συνταγολογίου. Χωρίς όμως πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα αυτό θα καταστεί αδύνατο.

  Το ποιος φορέας θα έχει πρόσβαση σε ποιά δεδομένα είναι τα πλέον ευαίσθητα σημεία του νόμου.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 22:21 | Ντάβος Παναγιώτης

  «Οι φαρμακοποιοί που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες της ΗΚΕΣ ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με την απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.»

  Η εισαγωγή στο σύστημα μετά την εγγραφή να γίνεται με username και συσκευή παραγωγής κωδικών αλγόρυθμων για λόγους ασφαλείας.

  «3. Οι φαρμακοποιοί εισάγουν στην εφαρμογή τον κωδικό συνταγής που καταχωρίστηκε ηλεκτρονικά και στη συνέχεια αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία του ασθενούς που εμφανίζονται στη συνταγή που καταχωρίστηκε με τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς.» Σταματήστε να χρησιμοποιήτε το βιβλιάριο υγείας, μόνο ΑΜΚΑ από δω και πέρα.

  «καταχωρίζουν στην εφαρμογή τη συνταγή ως «εκτελεσμένη»: η καταχώρηση να γίνεται με προεπιλογή.

  «και το σχετικό κόστος (σύνολο και συμμετοχή).»: είναι σημαντικό να αναγράφουν τον αριθμό του φορολογικού δελτίου που εκδόθηκε ώστε να αναγκάζονται να κόβουν απόδειξη και να την καταχωρούν έγκαιρα.

  «5. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις εκτάκτου περιστατικού ασθενείας, εφόσον ο ασθενής προσκομίζει χειρόγραφη συνταγή, η οποία δεν έχει εκδοθεί από ιατρό του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ασθενούς ή συμβεβλημένο με αυτόν αλλά καλύπτεται από τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τις γενικές διατάξεις, ο φαρμακοποιός υποχρεούται σε ηλεκτρονική καταχώριση των αναγραφόμενων στη χειρόγραφη συνταγή στοιχείων στην εφαρμογή ΗΚΕΣ, συμπεριλαμβανομένων του ΑΜΚΑ ασθενούς και ιατρού.» Πάνω από ένα ποσό θα πρέπει εκ των υστέρων να την εγκρίνει και εγγεκριμένος ιατρός.

  «10. Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών.» Εσείς πρέπει να ορίσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.

  «9. Ο φαρμακοποιοί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών που έχουν εκτελέσει (ηλεκτρονικά) οι ίδιοι.» Θα πρέπει να μπορούν να δουν και ποιες έχουν σε εκκρεμότητα.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 11:50 | Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης

  Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – σχόλια για το άρθρο 4

  Κατά αναλογία με το σχόλιό μου που αφορά στο άρθρο 3 οι αριθμοί ΑΜΚΑ και ΑΦΜ είναι μοναδικοί και μάλλον αρκετοί ώστε να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία και του φαρμακοποιού που εισέρχεται στο σύστημα, μία καταχώρηση μόνον αυτών των δύο δεδομένων στο σύστημα για όλους τους φαρμακοποιούς (ΑΜΚΑ – ΑΦΜ) μάλλον είναι αρκετή ώστε κατόπιν να εμφανίσει το ίδιο το σύστημα τα πλήρη στοιχεία τους.

  Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η «γραφειοκρατική διαδικασία» – ας μου επιτραπεί ο όρος – και η ηλεκτρονική καταχώριση της συνταγής γίνεται συντομότερα. Άλλωστε, τα υπόλοιπα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση κλπ) είτε πιθανότατα θα εμφανίζουν συνωνυμίες ή θα αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά. Η εισαγωγή αυτών των στοιχείων στο σύστημα μπορεί κατά την γνώμη μου να γίνει άπαξ και μόνον για να εξυπηρετήσει την στατιστική παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων.

  Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως θα πρέπει να είναι η ενημέρωση του συστήματος για τα στοιχεία που μεταβάλλονται (πχ στοιχεία διεύθυνσης ιατρείου ή φαρμακείου αντίστοιχα).

  Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 17:25 | Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης

  Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – σχόλια για το άρθρο 4

  Κατά αναλογία με το σχόλιό μου που αφορά στο άρθρο 3 οι αριθμοί ΑΜΚΑ και ΑΦΜ είναι μοναδικοί και μάλλον αρκετοί ώστε να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία και του φαρμακοποιού που εισέρχεται στο σύστημα, μία καταχώρηση μόνον αυτών των δύο δεδομένων στο σύστημα για όλους τους φαρμακοποιούς (ΑΜΚΑ – ΑΦΜ) μάλλον είναι αρκετή ώστε κατόπιν να εμφανίσει το ίδιο το σύστημα τα πλήρη στοιχεία τους.

  Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η «γραφειοκρατική διαδικασία» – ας μου επιτραπεί ο όρος – και η ηλεκτρονική καταχώριση της συνταγής γίνεται συντομότερα. Άλλωστε, τα υπόλοιπα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση κλπ) είτε πιθανότατα θα εμφανίζουν συνωνυμίες ή θα αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά. Η εισαγωγή αυτών των στοιχείων στο σύστημα μπορεί κατά την γνώμη μου να γίνει άπαξ και μόνον για να εξυπηρετήσει την στατιστική παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων.

  Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως θα πρέπει να είναι η ενημέρωση του συστήματος για τα στοιχεία που μεταβάλλονται (πχ στοιχεία διεύθυνσης ιατρείου ή φαρμακείου αντίστοιχα).

  Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης