Άρθρο 3 – Υποχρεώσεις θεραπόντων ιατρών ως προς την ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών

1. Οι ιατροί των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και οι ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με αυτούς τους φορείς εγγράφονται ως χρήστες της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ) που διαχειρίζεται ο  φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για  λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών  Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις ακόλουθες παραγράφους.

2. Κατά την εγγραφή τους οι ιατροί δηλώνουν:

α) Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο

β) Αριθμό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

γ) Ιατρική Ειδικότητα

δ) ΑΜΚΑ

ε) Αριθμό μητρώου ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) και ημερομηνία εγγραφής

στ) Ιατρικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν

ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

η) Στοιχεία διεύθυνσης εργασίας

θ)  Κωδικό Υγειονομικής μονάδας

ι) Στοιχεία σύμβασης με Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες της ΗΚΕΣ ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με την απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

3.  Οι ιατροί, αφού  προβούν στην ταυτοποίηση  του ασθενούς κατά τις γενικές διατάξεις  και ιδίως με την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και την χρήση ΑΜΚΑ, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά την συνταγή και συγκεκριμένα καταχωρίζουν τη διάγνωση, ονομασία (εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία), δοσολογία, περιεκτικότητα, ποσότητα των συνταγογραφημένων φαρμάκων, κατηγορία συνταγής  και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου. Οι ιατροί επιλέγουν τη διάγνωση από τη λίστα κωδικοποιημένων διαγνώσεων ή εισάγουν ελεύθερο κείμενο περιγραφής της διάγνωσης και εισάγουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τον κατάλογο εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και νομίμως κυκλοφορούντων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, κάνοντας χρήση των γενικών και ειδικών διατάξεων του τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που ισχύουν για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’-Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, στη συνταγή καταχωρίζεται ειδική σήμανση.

4.   Η συνταγή που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία του ιατρού (επώνυμο και όνομα, αριθμός μητρώου ΕΤΑΑ, ΑΜΚΑ, στοιχεία διεύθυνσης εργασίας και κωδικό υγειονομικής μονάδας) που την καταχώρισε, την ημερομηνία καταχώρησης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής της. Κάθε συνταγή που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος εμφανίζεται και με την μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode). Σε περίπτωση καταχώρισης μίας συνταγής ως επαναληπτικής καταχωρίζονται αυτομάτως οι επαναλαμβανόμενες σχετικές συνταγές, η ημερομηνία καταχώρησης και ορίζονται οι αντίστοιχες  ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους.

5.         Μετά από την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης της συνταγής κατά τα οριζόμενα στο παρόν οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της καταχωρισμένης συνταγής και το  παραδίδουν στον ασθενή. Σε περίπτωση που η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α’-Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρισή της.

6. Η εκτέλεση της συνταγής πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την καταχώρισή της. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης  συνταγής η εκτέλεση αυτής κατά τα επόμενα στάδια μπορεί να πραγματοποιηθεί πέντε (5) ημέρες πριν και πέντε (5) ημέρες μετά την συμπλήρωση του πρώτου και δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής συνταγής.

7.         Οι ιατροί μπορούν να ακυρώσουν συνταγή που έχουν καταχωρίσει κατά τα οριζόμενα στο παρόν,  εφόσον αυτή δεν έχει εκτελεστεί.

8.         Οι ιατροί έχουν  τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών που έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι.

9.         Οι ιατροί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση  και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 12:10 | Konstantinos Papastergiou

  Σημείωση στην παράγραφο 5: Αντιλαμβάνομαι τον «ψυχολογικό παράγοντα» αλλά θα ήθελα να εξετάσετε τη δυνατότητα να ΜΗΝ εκτυπώνουμε την κάθε συνταγή αλλά να αποστέλλεται μόνο ηλεκτρονικά. Το φαρμακείο μπορεί με την επίδειξη της κάρτας ΑΜΚΑ να ανακτήσει τη συνταγή μας από το δίκτυο. Η τουλάχιστον ας γίνεται εκτύπωση προαιρετικά ή μόνο για τις συνταγές που επείγει να εκτελεστούν (πχ. ακόμη και αν το δίκτυο «πέσει»)

  Θα ήταν σκόπιμο να τεθεί ο στόχος μη χρήσης χαρτιού σε κάθε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 13:32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Το παρακάτω κείμενο κατατίθεται ως συμβολή στο διάλογο για τον περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης φαρμάκων :

  ‘ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ’: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

  Μια διεθνής πραγματικότητα με ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές στις διάφορες χώρες. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι έντονο, με επιπτώσεις για την υγεία του πληθυσμού:

  •Η χρήση περιττών φαρμάκων δεν επιβαρύνει μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και την ανθρώπινη υγεία.
  •Προσοχή: Αρκετά φάρμακα δημιουργούν κλασσική εξάρτηση.
  •Τα φάρμακα ωφελούν, όταν για ιατρικούς λόγους είναι απαραίτητα, λαμβάνονται όπως πρέπει και στη διάρκεια που απαιτούνται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα άνω των 65 ετών.
  •Χωρίς να αυξηθεί η νοσηρότητα, καθώς και η αύξηση του πληθυσμού στο διάστημα 1995-2003, αυξήθηκε η συνταγογράφηση για ηρεμιστικά 39%, αντικαταθλιπτικά 500%, αντιβιοτικά 45% και αναλγητικά 82%. Η αύξηση αυτή αποδεικνύει συνταγογράφηση εκτός ιατρικών αναγκαιοτήτων σε βάρος των ασφαλισμένων.
  •Μειώστε την περιττή και βλαβερή χρήση φαρμάκων αναζητώντας χρήσιμες δραστηριότητες, συμμετέχοντας στην κοινωνική ζωή και ασκώντας σημαντική δραστηριότητα (κίνηση). Είναι εντυπωσιακό το πόσο βελτιώνονται οι παθήσεις και πόσο μειώνονται τα ενοχλήματα ή η εμφάνιση παθήσεων με αυτό τον τρόπο ζωής.
  •Προστατεύετε τον εαυτό σας από τα περιττά φάρμακα, αν ρωτάτε το γιατρό σας: α) ‘- Ποια είναι η συγκεκριμένη διάγνωσή σας, γιατρέ μου; Είναι απαραίτητα τα φάρμακα που μου δίνετε και γιατί;’ β) Αναφέροντας στο γιατρό όλα τα φάρμακα που παίρνετε (κίνδυνος αλληλοεπιδράσεων). γ) Μη αγοράζοντας φάρμακα χωρίς συνταγή (πολύ βασικό).
  •Τα φάρμακα επιδρούν στην ικανότητα οδήγησης. Τo 25% των ατυχημάτων οφείλεται στα φάρμακα.
  •Πληροφορηθείτε για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Στη Γερμανία έχουν καταγραφεί 10 χιλ. θάνατοι, στις ΗΠΑ 40 χιλ., στην Ελλάδα άγνωστος o αριθμός. •Οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο από τα φάρμακα:§ διότι ήδη υπάρχει φθορά οργανικών συστημάτων, ιδίως νεφρών και κεντρικού νευρικού συστήματος
  § διότι στην Τρίτη Ηλικία αυξάνονται οι αλλεργίες
  § διότι ορισμένοι ηλικιωμένοι λαμβάνουν με λάθος τρόπο φάρμακα, πιθανόν λόγω μειωμένης μνήμης
  § διότι ο ηλικιωμένος ψάχνει για θεραπεία και νομίζει ότι τα φάρμακα είναι λύση
  § διότι η συνεννόηση είναι ορισμένες φορές δύσκολη (και ο γιατρός ανυπόμονος)

  διότι ο ηλικιωμένος έχει ευαίσθητα συστήματα ομοιοστασίας (νεφροφυτικό σύστημα, ισορροπία, θερμορύθμιση, ενδοκρινική λειτουργία, ύπνος, γνωσιακή λειτουργία, ανοσολογική άμυνα)
  •Προσοχή στα αναποτελεσματικά φάρμακα που κυκλοφορούν και ανήκουν στις κατηγορίες: νοοιροπικά, περιφερικά, αγγειοδιασταλτικά, κεντρικά μυοχαλαρωτικά, ηπατοπροστατευτικά, φλεβοτονικά, χονδροπροστατευτικά, αποχρεμπτικά. Σε κανένα βασικό σύγγραμμα φαρμακολογίας δεν αναφέρονται αυτά τα φάρμακα με θετικά σχόλια.
  •Τρεις καταστάσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν άλλο μέσο αντιμετώπισης και όχι τα φάρμακα: διαταραχές ύπνου, μη καρκινικοί πόνοι, δυσκοιλιότητα.
  •Το πιο ‘αποτελεσματικό φάρμακο’ είναι ένας συνειδητοποιημένος γιατρός με λειτουργική σκέψη, ανεξάρτητος από εμπορικές εταιρείες, ο οποίος σας ακούει, έχει χρόνο για σας και τον εμπιστεύεστε. Αντίθετα, το πιο ‘αναποτελεσματικό φάρμακο’ είναι ένας γιατρός ο οποίος δεν παίρνει ιστορικό, δεν εξετάζει, αλλά γράφει αμέσως εξετάσεις και φάρμακα.
  •Σε έρευνα 349 οικογενειών με 1.037 άτομα, βρέθηκαν 3.646 συσκευασίες φαρμάκων το 35% ήταν μόνο σε χρήση, το 47% δεν χρησιμοποιείτο και το 13% χρησιμοποιείτο περιστασιακά.Συμπέρασμα: Τα πολλά φάρμακα βλάπτουν την υγεία και το Ταμείο σας που πρέπει να έχει τη δύναμη να σας στηρίζει, όταν το χρειάζεσθε. Είναι στο χέρι σας να βοηθήσετε και τον εαυτό σας και το Ταμείο σας.

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΑΤΥΕ
  http://www.oatye.gr

 • 15 Σεπτεμβρίου 2010, 22:13 | Κουτέπας Γεώργιος – Φαρμακοποιός

  1) Άρθρο 3 παρ 2.

  Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε κατά την ταυτοποίηση χρήστη ιατρού να απαιτεί μόνο τη χρήση του κωδικού χρήστη ή/και του ΑΜΚΑ του ιατρού. Η συμπλήρωση των λοιπών στοιχείων στη συνταγή θα (πρέπει να) γίνεται αυτόματα από το σύστημα.

  Το ίδιο ισχύει και για τον ασφαλισμένο που ταυτοποιείται με το ατομικό του ΑΜΚΑ. Η εφαρμογή αυτόματα να συμπληρώνει τα λοιπά στοιχεία

  2) Άρθρο 3 παρ 3.

  Η συμπλήρωση των στοιχείων που προβλέπει η παράγραφος να είναι υποχρεωτική. Χωρίς την πλήρη συμπλήρωση η εφαρμογή δεν πρέπει να επιτρέπει την έκδοση της συνταγής. Για το λόγο αυτό τα πεδία στην εφαρμογή που προβλέπει ο νόμος είναι πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση συνταγής με κενά πεδία.

  Τα φάρμακα να συμπληρώνονται από τη βάση δεδομένων του ΕΟΦ που θα υπάρχει μέσα στην εφαρμογή.

  Προβλέπεται ειδικό πεδίο για γαληνικά

  Η εφαρμογή δεν πρέπει να επιτρέπει καταχώρηση μειωμένων συμμετοχών για ασθένειες που δεν προβλέπεται από νόμο αντίστοιχη καταχώρηση. Παράλληλα για τη διάγνωση ασθένειας μειωμένης συμμετοχής επιβάλλεται η ύπαρξη της αντίστοιχης διάγνωσης στο ιστορικό ασθενείας. (Παράδειγμα για να σημειωθεί το 10% λόγω ΧΑΠ θα πρέπει στο ιστορικό του ασθενούς να έχει διαγνωστεί ΧΑΠ!)

  Η εφαρμογή να μην επιτρέπει καταχώρηση ποσοτήτων φαρμάκων που υπερβαίνουν τη θεραπεία μηνός. Ειδική πρόβλεψη γίνεται για τις δίμηνες με την ύπαρξη ειδικού πεδίου σήμανσης.

  Η εφαρμογή δεν επιτρέπει την καταχώρηση νέας συνταγής με τα ίδια φάρμακα πριν παρέλθει το αντίστοιχο χρονικό διάστημα

  Για ασφαλισμένους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ προβλέπεται ειδικό πεδίο.

 • παρ 2 και παρ 4: Γιατί ζητείται ο αριθμός ΤΣΑΥ αφού υπάρχει ο ΑΜΚΑ και αφού ο αριθμός ΤΣΑΥ θα καταργηθεί;

  παρ 8: Είναι απαραίτητη η ανάγνωση χωρίς δυνατότητα αλλαγής των συνταγών που έχουν δοθεί στο παρελθόν από άλλους ιατρούς. Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν αλλεργίες ή άλλη παρενέργεια και περιγράφουν το φάρμακο, το λόγο και το χρόνο που το πήραν αλλά δεν θυμούνται το όνομα του. Με το υπάρχον καθεστώς, ο ιατρός ανατρέχει στο χάρτινο βιβλιάριο και βρίσκει το φάρμακο καθώς τα ξενόγλωσσα ονόματα των φαρμάκων δεν είναι συνήθως κάτι που οι ασθενείς θυμούνται. Συχνά επίσης είναι απαραίτητη η γνώση της φαρμακευτικής αγωγής που έχει δοθεί καθώς μπορεί να έχει παρενέργειες η χορήγηση της νέας πχ η αμιοδαρόνη, ένα συχνά χρησιμοποιούμενο αντιαρρυθμικό, παραμένει στο αίμα έως και 140 ημέρες και αλληλεπιδρά με μεγάλο αριθμό φαρμάκων, ευρέως χρησιμοποιούμενων, που μεταβολίζονται στο ήπαρ. Η ανάγνωση προς τα πίσω των φαρμάκων που έχουν συνταγογραφηθεί μπορεί να περιοριστεί όμως χρονικά σε ένα διάστημα τριών ετών ή 50 συνταγών ώστε να είναι λειτουργική αυτή η δυνατότητα.

  παρ 9: Υπάρχουν ουκ ολίγες περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ADSL και απουσιάζει η δυνατότητα για 3G ασύρματη επικοινωνία. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προβλεφτεί η πρόσβαση στο σύστημα χωρίς να απαιτείται η χρέωση του ιατρού. Επίσης, το λειτουργικό κόστος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης θα πρέπει να συμψηφίζεται με την φόρο που καταβάλει ο ιατρός ή να παρέχεται δωρεάν κατόπιν σύμβασης με του ταμείου ή του κράτους με τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Μια τέτοια αποκλειστική σύνδεση θα εξασφάλιζε την ασφάλεια και την διαθεσιμότητα του συστήματος.

  Επίσης, το χάρτινο συνταγολόγιο χρησιμοποιείται για να καταγράφονται οι αλλεργίες που έχει ο ασθενής σε φάρμακα. Ίσως θα πρέπει να προβλεφτεί ένα πεδίο που να καταγράφονται «σημειώσεις» για αλλεργίες από τους ιατρούς εξέτασαν τον ασθενή ώστε να είναι δυνατή αποφυγή τους στο μέλλον. Ειδικά οι ηλικιωμένοι ασθενείς ξεχνάνε τα φάρμακα που έχουν αλλεργία. Οι αλλεργίες πρέπει να καταγράφονται με βάση το όνομα του φαρμάκου καθώς συχνά αλλεργίες υπάρχουν σε έκδοχα του φαρμάκου και όχι στην ίδια την δραστική ουσία.

  Κουναλάκης Δημήτρης
  Γενικός Ιατρός
  Διδάκτωρ Παν Κρήτης
  Ερευνητικό αντικείμενο: Λογισμικό φακέλου ασθενή και κωδικοποιήσεις/ταξινομήσεις

 • 14 Σεπτεμβρίου 2010, 09:12 | Αριστοτέλης Πολιτης

  Διαβάζοντας τα κείμενα αυτού του forum αντιλαμβάνομαι ότι σχεδόν όλοι μας είμαστε ιατροί πρώτης γραμμής και μέσα από την εμπειρία του ο καθένας έχει άποψη για το τι συμβαίνει.
  Θα συμφωνήσω και εγώ ότι ΑΦΜ και ΑΜΚΑ είναι μοναδικοί και ίσως αρκούν για τις συνταγές. Συμφωνώ και με το γεγονός ότι οι Αμερικανοί μάλλον κάτι ξέρουν όταν χορηγούν ενεργό ουσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ίσως αυτό να μας έλυνε και τα χέρια με όλες εκείνες τις εταιρίες που καλυπτόμενες πίσω από απίθανους νόμους συνεχίζουν να φτιάχνουν κουτιά των 28 δισκίων που θα πρέπει να κρατούν ένα μηνά!!!! Βεβαια τίθεται το θέμα της σωστής αποθήκευσης (που σημαίνει επιπλέον έξοδα για τα ήδη παραπαίοντα φαρμακεία) καθώς οι συνθήκες για το κάθε φάρμακο διαφέρουν αν και όχι κατά πολύ. Αναρωτιέμαι όμως αν το δίλλημα για το πιο generic θα δώσουμε μετατοπίζεται έτσι στους φαρμακοποιούς όποτε δεν γλυτώνουμε απολύτως τίποτε. Επιπλέον κανένα φάρμακο να μην βγαίνει απο το φαρμακείο χωρις συνταγή.
  Επίσης με αφορμή το θέμα ασφάλειας, που πάντα υπάρχει, οι συνταγές των ναρκωτικών και συναφών φαρμάκων θα πρέπει να γίνονται με το χέρι και όχι διαδικτυακά.
  Και τελευταίο και κυριότερο ( για εμάς τους ιδιώτες που είμαστε στην κόψη του ξυραφιού)αν τα καταφέρουμε σε όλα αυτά γιατί προφανώς θέληση υπάρχει από όλες τις πλευρές, τα λεφτά που θα εξοικονομηθούν θα γυρίσουν σε εμάς που μας χρωστούν από τον Σεπτέμβριο του 2009 ή θα πάνε σε μαύρες τρύπες, αρπακτικά και ατελείωτους συμβούλους;
  Αναρωτιέμαι ώρες διαβάζει κάποιος αυτά τα forum ή απαιτούμε από τους γιατρούς ανεφάρμοστους νόμους που στο τέλος θα μας δημιουργήσουν την ανάγκη για νέους νόμους και νέες μεταρρυθμίσεις.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 22:45 | Ντάβος Παναγιώτης

  Η ταυτοποίηση θα πρέπει να γίνεται με username και μηχανισμό παραγωγής αλγορύθμων για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μία φόρα κατά την είσοδο.

  Για συνταγές άνω ενός συγκεκριμένου ποσού να απαιτείται πρόσθετη καταχώρηση αλγορύθμου.

  «3. Οι ιατροί, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς κατά τις γενικές διατάξεις και ιδίως με την επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και την χρήση ΑΜΚΑ» να αλλάξει και να γίνει ΜΟΝΟ με τη χρήση ΑΜΚΑ, όχι με βιβλιάρια υγείας ώστε να ανγκαστούν όλοι να αποκτήσουν ΑΜΚΑ.

  «καταχωρίζουν τη διάγνωση, ονομασία (εμπορική ονομασία ή δραστική ουσία), δοσολογία, περιεκτικότητα, ποσότητα των συνταγογραφημένων φαρμάκων, κατηγορία συνταγής και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου». Η διάγνωση να επιλέγεται από λίστα προεπιλεγμένων διαγνώσεων. Η λίστα να συντάσεται από αρμόδια επιτροπή γιατρών ώστε να επιτευχθεί η ομοιογενής χρήση των όρων και να μην παραχθούν παρόμοιες περιγραφές της ίδιας διάγνωσης. Η ονομασία του φαρμάκου επίσης να επιλέγεται από λίστα προεπιλογών ανά διάγνωση και να μην μπορεί ο γιατρός για συγκεκριμένη διάγνωση να επιλέγει άσχετο φάρμακο. Η δοσολογία να οριστεί ανά ώρα, μέρα κλπ. Η περιεκτικότητα άπαξ και καθοριστεί κεντρικά από την αρμόδια επιτροπή η ανωτέρω λίστα φαρμάκων, να δίδεται από το σύστημα με βάση τη βάση δεδομένων για το εκάστοτε φάρμακο. Το ποσοστό συμμετοχής να δίδεται αυτόματα από το σύστημα βάσει του Ταμείου και του ΑΜΚΑ του ασθενούς.

  Μην ζητάτε από τον ιατρικό κόσμο να κάνει ένα σωρό ενέργειες που μπορείτε εσείς να τους έχετε έτοιμες ώστε να κλειδώνετε το σύστημα.

  Να βάλετε εσείς στο σύστημα τα στοιχεία να υπάρχουν έτοιμα π.χ. αν διαλέξω «λοίμωξη» να μου βγάζει τις κύριες κατηγορίες λοιμώξεων, εν συνεχεία να μου βγάζει τα εγκεκριμένα σκευάσματα γιαυτή την διάγνωση, ο γιατρός να ορίζει τη δοσολογία με προκαθορισμένες επιλογές (ανά ώρα, ανά χάπι κλπ), να επιλέγω από τις προκαθορισμένες περιεκτικότητες που είναι διαθέσιμες για το εκάστοτε σκεύασμα, να επιλέγω από προκαθορισμένες επιλογές κατηγορίας συνταγών και το ποσοστό συμμετοχής να βγαίνει αυτόματα χωρίς την εμπλοκή του γιατρού. τόσο απλά.

  Αν κάποιος γιατρός δεν βρίσκει την διάγνωση, το φάρμακο, την περιεκτικότητα ή την κατηγορία συνταγής να μην δίνεται η δυνατότητα να γράψει από μόνος του αλλά να είναι υποχρεωμένος να καλέσει σε συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή όπου να εξηγεί τι χρειάζεται και δεν το βρίσκει ή να γράφει ένα σχόλιο σε ειδικό σημείο σχολίων της συνταγής και εν συνεχεία το τηλεφωνικό κέντρο να διαβιβάζει στην επιτροπή το αίτημα για να ανοίγεται συγκεκριμένη περιγραφή εγκεκριμένη ώστε να υπάρχει η επιθυμητή ομογενοποίηση.

  «οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρισή της.» Στην εποχή της ηλεκτρονικής αρχειθέτησης μην ζητάτε να εκτυπώνουν και να φυλάσουν οι γιατροί. εσείς και ο μηχανισμός σας έχετε την ευθύνη να φυλάσετε και οι γιατροί να μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση.

  «Οι ιατροί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών καθώς και για την επεξεργασία, καταχώριση και εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών.» Δεν αναφέρετε πουθενά ποιος ορίζει τα τεχνικά χαρακτιριστικά της υποδομής.

  επίσης, γιατί να εκτυπώνεται η συνταγή και να μην δίνεται απλά ο κωδικός αριθμός της?

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 10:54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
  1. ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΟΠΕΙ ΤΟ INTERNET  Ή  ΚΟΠΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ Ή ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ή Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ? ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ?
  2. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ?
  3. ΓΙΑΤΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ?  ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ. ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ, ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ? Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.
  4. ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ? 
  5. ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΩΣΤΕ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΕ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ?
  6. ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ?
  7. ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ? 
  8. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΟΤΑΝ: ΔΕΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Ή INTERNET.
  9. ΠΙΘΑΝΩΝ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 01:27 | Giorgio

  Για να πετυχουμε τον στοχο που ειναι οι καλυτερες υπηρεσιες υγειας στο φαρμακο αφ’ενος και αφ’εταιρου μεγαλη οικονομια στα ταμεια καθως και παταξη της εξαρτησης των γιατρων  η λυση ειναι η εξης. Επειδη μονο οι γιατροι εχουν το δικαιωμα της συνταγογραφησης ενω οι φαρμακοποιοι ειτε οπως και να γινεται η συνταγογραφηση ειναι υποχρεωμενοι να την εκτελεσουν προτεινω τα ακολουθα μετρα που θα δωσουν ποιοτητα στην συνταγογραφηση και υπευθυνοτητα καθως και τεραστια οικονομια στα ταμεια και στην οικονομια .
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.
  Καταργεις ετσι την εξαρτηση απο τις εταιρειες και διαχωριζεις τους γιατρους σε αυτους που πραγματικα αξιζουν διαβαζουν και ενημερωνονται  υπευθυνα για το τι γραφουν και οχι στους απλους συνταγογραφους .

  ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ και ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΜΟΝΑΔΟΣ» ΧΥΜΑ» π.χ.ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΧΑΠΙΟΥ Η ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
  π.χ. γιατι για μια ιωση συνηθισμενη  πρεπει να μας δινουν ολοκληρα κουτια των 30 τμχ χαπιων οταν οι ιδιοι σου λενε προφορικα για την διαρκεια της θεραπειας σε 3μερες Χ 3χαπια = 9τμχ και οχι 30τμχ που αγοραζουμε γιατι ετσι τα κυκλοφορει μονο η εταιρεια καιστο τελος τα 2/3  ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΚΟΠΑ
   
  .ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ USA ΚΑΤΙ  ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
   

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 20:58 | Μιχάλης Πολίτης

  Υπάαρχει τρόπος να σταματήσουν να πλουτίζουν οι ιατροί από την συνταγογράφηση και την κακή ιατρική πράξη που συνεπάγεται, και σε μια ημέρα ΚΑΙ ΜΌΝΟ να λυθεί το θέμα των προμηθειών υλικών χειρουργείων και άλλων.
  αρκεί όμως η ή ο εκάστοτε υπουργός να μην «επιχορηγείται» από φαρμακευτικές εταιρίες.
  Λύση υπάρχει, υπάρχει όμως υπουργός καθαρός και ανοιχτός να φέρει τα πάνω κάτω?
  αν ,ναι το email είναι εκεί…

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 14:19 | Μητακιδης Σταυρος

  Συμφωνω απολυτως  με μια τετοια προσπαθεια οπως η ηλεκτρονικη καταχωρηση συνταγων, βλεποντας τη να ειναι στα πλαισια της ηλεκτρονικης καρτας υγειας  που θα δωσει τη δυνατοτητα καλυτερης παρακολουθησης του ασθενη και του εξορθολογισμου των φαρμακευτικων δαπανων.
  Δεν θα πρεπει ομως να λειτουργησει στη λογικη της χειραγωγησης και του περιορισμου του ιατρου στη διαδικασια της ασκησης του εργου του. Ο κινδυνος της λογικης «για ολα φταιει ο γιατρος», υπαρχει.
  Επεισης θα πρεπει να απαντηθουν ζητηματα οπως:
  α. Γιατι θα πρεπει ο γιατρος (ασφαλιστικου ταμειου η ιδιωτης) να επωμιστει το κοστος του απαιτουμενου εξοπλισμου(αρθρο 3 παρ. 1, 4, 9), να αντιληφθω οτι ενας νεος γιατρος ανοιγοντας ιατρειο θα συμπεριλαβει στον εξοπλισμο του ιατρειου του ηλεκτρονικο υπολογιστη, εκτυπωτη, κλπ, ο ιατρος ενος οποιουδηποτε ταμειου πχ ΙΚΑ γιατι να το κανει? Μηπως αυτο σημαινει αλλαγη των υφισταμενων εργασιακων σχεσεων των γιατρων των ασφαλιστικων ταμειων(αρθρο 6)?
  β. Η εφαρμογη της παραγρ. 4 του αρθρου 3 (αναγραφη τοσων στοιχειων) δεν θα επιβαρυνει χρονικα τη διαδικασια χορηγησης της συνταγης? Αν αυτο εφαρμοστει πχ στο ΙΚΑ δεν θα οδηγησει σε μειωση των εξυπηρετουμενων ασφαλισμενων? Μηπως ολα αυτα τελικα αυξανουν τη γραφεικρατια αντι να τη μειωνουν? γιατι αληθεια ειναι απαραιτητη η αναγραφη τοσων στοιχειων οταν ο ΑΦΜ , η ο ΑΜΚΑ ειναι μοναδικοι αριθμοι?
  γ.Τι θα γινεται με τις «ιδιωτικες» συνταγες στα ιατρεια ? θα εκδιδονται με τον ιδιο τροπο?(ναι αν η ολη προσπαθεια λειτουργει στη λογικη της ηλεκτρονικης καρτας υγειας, οχι αν προκειται για «κυνηγι μαγισσων»,  με την ευκαιρια αυτη γιατι δεν κατατιθεται εκδηλωση προθεσεων απο το υπουργειο, ποιο το σκεπτικο αυτων των ενεργειων ?).
  δ. Η πιθανη εκπαιδευση των «καποιας ηλικιας» γιατρων που δεν εχουν εξοικειωθει με τη χρηση των ηλεκτρονικων υπολογιστων πως και απο ποιους θα γινει? την οικονομικη επιβαρυνση θα την υποστουν οι ιδιοι οι γιατροι?
  ε. ποιος και πως θα καθορισει τη λιστα των νοσων που θα χρησιμοποιειται? στην Ελλαδα ισχυει η ταξινομηση ICD 9 ? ποσο εξοικειωμενοι ειναι οι γιατροι με τη χρηση της ?
  στ. Που θα παρεχονται τελικα οι υπηρεσιες προς τους ασφαλισμενους των ταμειων, πχ ΙΚΑ
   στους χωρους του ασφαλιστικου ταμειου η στα ιδιωτικα ιατρεια?
  ζ. Το τελικο ερωτημα ειναι, εντασσονται ολα αυτα στη λογικη της δημιουργιας της πρωτοβαθμιας φροντιδας υγειας? αν ναι ποια ειναι η λογικη αυτη? αν οχι δεν νομιζεται οτι ειναι αποσπασματικα ?

  Κατα την αποψη μου απαιτειται η δημιουργια της πρωτοβαθμιας φροντιδας υγειας στη λογικη ενος ενιαιου εθνικου συστηματος υγειας (που θα περιλαμβανει τοσο το δημοσιο οσο και τον ιδιωτικο τομεα, εδω μπορει να γινει μεγαλη συζητηση πως θα συμμετασχει ο ιδιωτικος τομεας στο ενιαιο συστημα και τον κεντρικο σχεδιασμο, απαιτειται βεβαιως να μην αφαιθει ο ιδιωτικος τομεας αχαλιναγωγητος). Η πρωτοβαθμια υγεια ειναι ο πυλωνας που θα σηκωσει τον κυριο ογκο της παροχης υπηρεσιων υγειας, στη λογικη τοσο της προληψης και προαγωγης της, οσο και στη λογικη της αντιμετωπισης της ασθενειας. Μεσα απο αυτη τη διαδικασια θα προκυψει ο εξορθολογισμος των δαπανων και η εξοικονομηση πορων.
  Αυτο ειναι το κομβικο σημειο κατα την αποψη μου για την αντιμετωπιση της παθογενειας που παρατηρειται στο χωρο της υγειας.
  Η συνεχηση της λογικης «το νοσοκομειο ειναι το κεντρο του εθνικου συστηματος» δεν προσφαιρει τιποτε αλλο απο τη συνεχιση της  απωλειας εκατομυριων ευρω στον «πιθο των δαναιδων».
  Με εκτιμηση
  Σταυρος Μητακιδης
  ιατρος ρευματολογος
  μεταπτυχιακο στη διοικηση υπηρεσιων υγειας

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 12:19 | Σπύρος Καρακίτσος

  Η ηλεκτρονική καταγραφή των ιατρών είναι υποχρεωτική τουλάχιστον για την πρώτη φορά, μιας και είμαι σίγουρος οτι δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Και να υπάρχει όμως, μια επαλίθευση στην βάση πάντα είναι χρήσιμη.
  Απο εκεί και πέρα συμφωνώ οτι το ΑΦΜ είναι ο ένας αριθμος που θα πρέπει να χρησιμοποιείται και επίσης ένας μοναδικός κωδικός που θα έχει ο κάθε ιατρός, που  θα πρέπει να του χορηγείται κατά την εγγραφή του, για λόγους ασφαλείας. Πολύ χρήσιμο επίσης και ίσως και υποχρεωτικό για την αποφυγή hacking, είναι η προμήθεια pin pad σε κάθε ιατρό. Αλλιώς θα δούμε πολλά «περίεργα».
  Τέλος, όσοι ιατροί δεν έχουν σχέση με υπολογιστή το 2010, ζουν σε λάθος εποχή. Πως ενημερώνονται δηλαδή αυτοί οι ιατροι για συνέδρια, νέες μεθόδους, επιστημονικά περιοδικά κλπ? Δεν γίνεται να είσαι εν γένει επιστήμονας και να μην έχεις σχέση με τον υπολογιστή.
   

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 13:09 | ΒΑΣΙΛΗΣ Π.

   
   
  Χάκερ παγιδεύουν 57.000 ιστοσελίδες την εβδομάδα
  …στις κυριότερες προτιμήσεις για «παγίδες» ανήκουν οι ιστοσελίδες της Visa, του Amazon.com, του PayPal, της τράπεζας HSBC, αλλά και της αμερικανικής εφορίας (IRS)!

  Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=33&artId=353574&dt=10/09/2010#ixzz0z7PaDXRH

  Διαβάζοντας το παραπάνω δημοσίευμα, αναρωτιέμαι πώς οι υπεύθυνοι της συνταγογράφησης θα διασφαλίσουν την μή πλαστότητα των συνταγών.

  Εδώ κοτζάμ αμερικάνική εφορία και δέν τα κατάφερε να προστετευθεί και θα το πετύχουν οι δικοί μας;

  Και ποιό είναι το κόστος για κάθε γιατρό να αγοράσει υπολογιστή, να πληρώνει την μηνιαία συνδρομή στο ίντερνετ, εκτυπωτές, χαρτιά, μελάνια κτλ, κτλ;

  Και τί γίνεται οταν στο χωριό δέν έχει ίντερνετ;

  Και κάτι τελευταίο:
  Εάν η ιντερνετική εφαρμογή κολλάει όπως η περίφημη απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, ζήτω που καήκαμε.

  Συμφωνώ με τον κ.Αριστοτέλη Πολίτη.

  ΒΠ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 17:42 | Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης

  Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – σχόλια για το άρθρο 3

  Με δεδομένο πως οι αριθμοί ΑΜΚΑ και ΑΦΜ είναι μοναδικοί και μάλλον αρκετοί ώστε να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του ιατρού που εισέρχεται στο σύστημα, μία καταχώρηση μόνον αυτών των δύο δεδομένων στο σύστημα για όλους τους ιατρούς (ΑΜΚΑ – ΑΦΜ) μάλλον είναι αρκετή ώστε κατόπιν να εμφανίσει το ίδιο το σύστημα τα πλήρη στοιχεία του συνταγογραφούντος ιατρού.

  Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η «γραφειοκρατική διαδικασία» – ας μου επιτραπεί ο όρος – και η καταχώρηση της συνταγής εκτελείται συντομότερα. Άλλωστε, τα υπόλοιπα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση κλπ) είτε πιθανότατα θα εμφανίζουν συνωνυμίες ή θα αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά. Η εισαγωγή αυτών των στοιχείων στο σύστημα μπορεί κατά την γνώμη μου να γίνει άπαξ και μόνον για να εξυπηρετήσει την στατιστική παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων.
   
  Σεραφείμ Π. Παναγιωτάκης

 • 7 Σεπτεμβρίου 2010, 18:35 | Αριστοτέλης Πολιτης

  Αναρωτιεμαι τι θα κανει ο 50αρης ιατρος που δεν εχει καμια σχεση με το αθλημα που ονομαζεται computer ή διαδικτυο. Επιπλεον αναρωτιεμαι ποιος θα καλυπτει τα λειτουργικα έξοδα για καποιον που θα μπει στο συστημα αυτο. Δηλαδη μελανια, εκτυπωτες, χαρτια και οτι αλλο προκυψει. Καλη η κοινωνική πολιτική και η προσπαθεια συμμαζέματος αλλα οχι εις βαρος απληρωτων και καταχρεωμένων ιατρειων.
  Επιπλεον πιστευω οτι θα ηταν κατι αρκετα δημοκρατικο η δυνατοτητα επιλογης για καποιον να συνεχισει να συνταγογραφει με το παρον συστημα και να μην θελησει να εμπιστευτει server του κρατους που δεν αντεχουν ουτε μια καταγραφη των δημοσιων υπαλληλων βαζοντας σε ταλαιπωρια ιατρους και ασθενεις. Θα μπορεσει αραγε το συστημα να «αντεξει» την ταυτοχρονη καταγραφη συνταγων απο χιλιαδες ιατρους την ιδια στιγμη?