Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 14:

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου 3.1 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 12061/19.7.2007 «Προδιαγραφές κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β΄ 1393), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση ή την επέκταση των Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγματοποιούνται με βάση αυτές, τεχνική και οικονομική έκθεση που περιλαμβάνει: »
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου 3.1 της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 12061/19.7.2007, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση ή την επέκταση των Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγματοποιούνται με βάση αυτές, έκθεση σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνει:»