Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 13:

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 14/2007 «Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων» (Α΄ 10), αντικαθίσταται ως εξής : «Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγματοποιούνται με βάση αυτές, τεχνική και οικονομική έκθεση που περιλαμβάνει:»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 14/2007, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που τα έργα για την ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που προβλέπουν κρατική ενίσχυση και πραγματοποιούνται με βάση αυτές, έκθεση βιωσιμότητας που περιλαμβάνει:»