Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 10:

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 412/8932/23.01.2012 (β΄149 ) αντικαθίσταται ως εξής:
« α) Τα σφαγεία, τα οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου σφαγών, στο οποίο αναγράφεται η χώρα γέννησης των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους. Σε περίπτωση που από τα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου δεν προκύπτει η χώρα γέννησης του, αναγράφεται η χώρα προέλευσης του. Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών και αντίγραφο του βιβλίου σφαγών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ» σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 647/27509 (Β΄ 539) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σφαγής, ή την ηλεκτρονική δήλωση μη σφαγών.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 διαγράφεται και από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος η περίπτωση ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 έχει ως εξής
« ζ) Την τήρηση από τα σφαγεία του βιβλίου σφαγών και των στοιχείων αυτού.»
3. Η περίπτωση η της παραγράφου 4 του άρθρου 7 καταργείται.