Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 04:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 Ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, η οποία λαμβάνει χώρα και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής σε υλική (έγχαρτη) μορφή στο Γ.Ε.ΜΗ. Το Γ.Ε.ΜΗ δύναται να εισπράττει κάθε ποσό (ενδεικτικά φόρο ή τέλος κλπ) υπέρ τρίτων, σχετικά με την καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς και για την χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και κάθε άλλου συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των άνω ποσών. »

 • 8 Ιουλίου 2014, 16:28 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συμφωνώ για την μη προσκόμιση. Τα τέλη πρέπει να επανεξατασθούν.

  Νικόλαος Πατέλης
  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν.Καβάλας

 • 8 Ιουλίου 2014, 12:44 | ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το πρόβλημα δεν είναι ο τρόπος πληρωμής αλλά η πληρωμή 10€ για κάθε έγγραφο είναι μεγάλο κόστος για την επιχείρηση , φροντίστε για την μείωση του.