Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 11:

1. Η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«14. Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με σκοπό την ηλεκτρονική υποστήριξη της αδειοδότησης αυτών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ρυθμίζονται οι προδιαγραφές για την οργάνωση, ανάπτυξη, λειτουργία, οι ειδικότερες προδιαγραφές για τη συνεργασία αυτού με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων και κάθε σχετικό θέμα του ανωτέρω Ηλεκτρονικού Μητρώου. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται εντός δέκα μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης.
Το ηλεκτρονικό μητρώο ενεργοποιείται εντός δεκαοκτώ μηνών από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης καταργείται η ΥΑ ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24840/25.11.2010 (Β΄1900). »
2. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου.