Δεσμεύσεις για Ανοικτό Κοινοβούλιο

Η Βουλή των Ελλήνων:
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP), τη Διακήρυξη για την Κοινοβουλευτική Εξωστρέφεια (Declaration on Parliamentary Openness), τον Οδηγό Ανοικτής Διακυβέρνησης (Open Government Guide) και τις συστάσεις του,
Αναγνωρίζοντας ότι η Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση αποτελεί μια πρωτοβουλία που απαιτεί τη συνεκτίμηση τεχνολογικών, θεσμικών-πολιτικών, νομικών και κοινωνικών παραγόντων, καθώς και τη συνεργασία διαφορετικών κυβερνητικών, ερευνητικών και ανεξάρτητων φορέων, καθώς και Διευθύνσεων εντός του κοινοβουλίου για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των δεσμεύσεων,
Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα για την πληροφόρηση, την πρόσβαση στην πληροφορία και τη δυνατότητα βελτίωσης παρουσίασης και παροχής των κοινοβουλευτικών πληροφοριών μέσω της διαδικτυακής πύλης και των κοινωνικών μέσων,
Πιστεύοντας ότι δύναται να προαχθεί η πολιτική ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών ανεξαρτήτως ηλικίας, υποβάθρου και αναγκών τους μέσω παροχής ποικίλου εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, καθώς και με διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας,
δεσμεύεται σε τρεις βασικούς άξονες:
• την ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Εξωστρέφειας, Κοινοβουλευτικής και Νομοθετικής Διαφάνειας,
• τη διάθεση Ανοικτών Κοινοβουλευτικών Δεδομένων, και
• την ενθάρρυνση της δημόσιας συμμετοχής.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι δεσμεύσεις ανταποκρίνονται σε περισσότερες από μία αρχές της Ανοικτής Διακυβέρνησης ανάλογα με τον σκοπό που εκπληρώνουν. Οι δεσμεύσεις που αφορούν στους προαναφερόμενους βασικούς άξονες αποσκοπούν στη βελτίωση παροχής και πληρότητας παρουσίασης των πληροφοριών που δημοσιεύονται, τόσο στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων, όσο και στην ενότητα «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια», στη δυνατότητα επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των κοινοβουλευτικών δεδομένων, καθώς και στην προαγωγή της δημόσιας συμμετοχής με τη βοήθεια παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

 • Καταγράφω εδώ μια πρόταση, μη βρίσκοντας κάποιο πιό κατάλληλο άρθρο της διαβούλευσης:

  Καλό θα ήταν να σχεδιασθεί κοινός χάρτης ροών της διαβούλευσης από την αρχική πρόταση έως την δημοσίευση σε ΦΕΚ.
  Δηλαδή σε ΕΝΑΝ ιστότοπο να εμφανίζονται τόσο τα στάδια της αρχικής διαβούλευσης, όσο και οι Κοινοβουλευτικές διαδικασίες και φάσεις επεξεργασίας όσο και η τελική πορεία στο Εθν. Τυπογραφείο. (εννοείται για όσες διατάξεις τελικά δημοσιεύονται σε ΦΕΚ)
  Προφανώς ο ιστότοπος αυτός μπορεί να είναι απλά ένα πρώτο σημείο υποδοχής του πολίτη και από εκεί και πέρα να λειτουργούν οι επί μέρους ιστοσελίδες. Ωστόσο και έτσι ακόμα θα προσφέρει νομίζω πολλά ως προς την εποπτεία και την γενική εικόνα του πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
  Θα έχει την δυνατότητα ο πολίτης να πληροφορείται από ένα μοναδικό σημείο το εάν κάτι ετοιμάζεται, ή έχει προχωρήσει και πόσο, αντί να πρέπει να ψάξει ή να μαντέψει το πού θα πρέπει να ψάξει.
  Εννοείται ότι γραφικά μέσα, θεματικές κατηγοριοποιήσεις και timelines θα χρειασθούν για να κάνουν την ενημέρωση ευκολότερη.