Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής: Δέσμευση 1: Θεσμική θωράκιση και τεχνολογική αναβάθμιση του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Υφιστάμενη κατάσταση
Το Πρόγραμμα Διαύγεια θεωρείται παγκόσμια καινοτομία και έχει αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική προώθησης της κυβερνητικής διαφάνειας διότι προσφέρει στον πολίτη τη δυνατότητα να έχει απευθείας πρόσβαση σε όλες τις αποφάσεις του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω διαδικτύου τη στιγμή που αυτές εκδίδονται. Με τον Ν. 3861/2010, εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης πράξεων και αποφάσεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων σε κεντρικό κυβερνητικό διαδικτυακό τόπο (diavgeia.gov.gr). Στο ηλεκτρονικό δημοσιευμένο έγγραφο αποδίδεται ένας μοναδικός Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ και εκτέλεση της σχετικής πράξης ή απόφασης.
Στο Πρόγραμμα Διαύγεια είναι ενταγμένοι 3.677 φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, το σύνολο των δημοσιευμένων αποφάσεων από το 2010 μέχρι σήμερα είναι 11.262.086 και αυξάνεται κατά 16.000 κάθε εργάσιμη ημέρα από 32.025 εκπαιδευμένους χρήστες που αποτελούν μια κρίσιμη μάζα εργαζομένων στο στενό και ευρύ δημόσιο τομέα με ψηφιακή κουλτούρα για την προώθηση καινοτόμων δράσεων.
Περιγραφή Δέσμευσης
Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσα από τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και τη διεύρυνση εφαρμογής συστημάτων που προάγουν τις διαφανείς διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του Προγράμματος, το ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ.
Οι βασικές παρεμβάσεις σχετίζονται με τη θεσμική και τεχνολογική ενίσχυση του ισχύοντος κυβερνητικού Προγράμματος Διαύγεια και την προώθηση δράσεων για την απόδοση προστιθέμενης αξίας σε αυτό:
• αυστηρή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη θεσμική θωράκιση του αναρτημένου εγγράφου που θα εξασφαλίσει την ηλεκτρονική χρήση και διακίνηση αυτού με μόνη την επίκληση του μοναδικού αριθμού που αποδίδεται στο έγγραφο κατά την ανάρτηση χωρίς την ανάγκη επικύρωσης
• ουσιαστική βελτίωση των μηχανισμών αναζήτησης, της φιλικότητας προς το χρήστη και της προσβασιμότητας από Α.μ.ε.Α.
• διάθεση νέων μέσων αλληλεπίδρασης του Πολίτη και της επιχείρησης με τη δημόσια διοίκηση για την υποβολή παρατηρήσεων επί των αναρτημένων εγγράφων
• παροχή δυνατότητας για προσωποποιημένες σελίδες και αναζητήσεις
• βελτίωση του συστήματος διάθεσης ανοικτών δεδομένων με κλιμακούμενη αξιοποίηση αυτών από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη εφαρμογών παρακολούθησης της διοικητικής δράσης από κάθε ενδιαφερόμενο
• εμπλουτισμός της πληροφορίας του Προγράμματος Διαύγεια με αξιοποίηση άλλων πηγών δεδομένων του δημοσίου (δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίων συμβάσεων, εσόδων κ.α.) με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό αλλά και την ανάπτυξη διακριτού υποσυστήματος που θα είναι προσβάσιμο από τους αρμόδιους φορείς για εξαγωγή εξειδικευμένων αναφορών με σκοπό την παρακολούθηση της δομής, λειτουργίας και δράσης της δημόσιας διοίκησης καθώς και της παρακολούθησης των δαπανών και των προμηθειών για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Τεχνολογία και καινοτομία για Διαφάνεια, Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.
Συνεργασία με το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης για εφαρμογή του νέου Προγράμματος.
Στόχος
Μέσω της εφαρμογής του νέου Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα προσφέρονται βελτιωμένες δυνατότητες πρόσβασης του πολίτη στα δημόσια έγγραφα που τον ενδιαφέρουν και θα επιτρέπεται αλληλεπίδραση με τους φορείς που τα εκδίδουν. Παράλληλα, η δυνατότητα για επισήμανση πράξεων με προβληματικά χαρακτηριστικά από τους πολίτες και η προώθηση των παρατηρήσεων τους σε οργανωμένο κανάλι διαχείρισης θα ενδυναμώσει την εμπλοκή του πολίτη στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με δυνατότητα άσκησης κριτικής και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, μέσα από την περαιτέρω αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του Διαύγεια και το συνδυασμό τους με άλλες πηγές δεδομένων του δημοσίου θα επιτευχθεί περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Κύριο μέσο για την υλοποίηση της δέσμευσης είναι η σύμβαση του έργου της ΚτΠ ΑΕ «Υλοποίηση β΄ Φάσης Λειτουργίας Προγράμματος Δι@ύγεια». Παράλληλα, η υλοποίηση της δέσμευσης βασίζεται στον επιχειρησιακό συντονισμό εφαρμογής της β’ Φάσης του Προγράμματος στο σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης.
Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
• Έκδοση εγκυκλίου και οδηγών για την ορθή εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και την λειτουργία των νέων εφαρμογών (Οκτώβριος 2014).
• Πλήρης ένταξη και επιχειρησιακή λειτουργία των φορέων στο νέο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Δεκέμβριος 2014).
• Εκπόνηση μελέτης και σταδιακή προώθηση δράσεων για τον εμπλουτισμό των δεδομένων του Προγράμματος Διαύγεια από άλλες πηγές δεδομένων του δημοσίου για «συγκεντρωτική» και ορθή πληροφόρηση για μεγέθη του δημοσίου τομέα, όπως δαπάνες, έσοδα, προσωπικό κλπ. (Εκπόνηση μελέτης έως τον Ιούνιο 2015, σταδιακή υλοποίηση έως τον Ιούνιο 2016).

 • Στο «Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα», προτείνουμε να συμπεριληφθεί η μελέτη και η εκπόνηση δράσεων για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη της πλατφόρμας, ήτοι ως ακολούθως:
  » •Εκπόνηση μελέτης και σταδιακή προώθηση δράσεων για την αποκατάσταση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της εμπειρίας του χρήστη της πλατφόρμας και των ηλεκτρονικών περιεχομένων της. (Εκπόνηση μελέτης έως τον Ιούνιο 2015, σταδιακή υλοποίηση έως τον Ιούνιο 2016″.

 • Στην πρόταση «ουσιαστική βελτίωση των μηχανισμών αναζήτησης, της φιλικότητας προς το χρήστη και της προσβασιμότητας από Α.μ.ε.Α.», η έκφραση «της προσβασιμότητας από Α.με.Α.» δεν είναι δόκιμη και είναι σημαντικά περιορισμένη σε σχέση με την ευρύτερη έννοια της «ηλεκτρονικής προσβασιμότητας» για όλους.

  Επίσης, ως έχει πρόκειται για πολύ γενική και αόριστη περιγραφή.

  Πρόταση: Να διατυπωθεί ως εξής:
  – ουσιαστική βελτίωση των μηχανισμών αναζήτησης, με χρήση προηγμένων τεχνικών ανάκτησης πληροφοριών και δυναμικής δημιουργίας και ενημέρωσης προφίλ αναζήτησης,
  – βελτίωση της πρόσβασης στην πλατφόρμα από φορητές συσκευές smartphones και tablets,
  – αποκατάσταση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας του συστήματος: συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG, έκδοση 2.0, σε επίπεδο ΑΑ (μεσαίο επίπεδο, εισαγωγή ειδικών μηχανισμών για την προσαρμογή και εξατομίκευση των ρυθμίσεων της διεπαφής του χρήστη καθώς και για την αυτόματη μεταγραφή και διάθεση των αναρτημένων ηλεκτρονικών εγγράφων σε πολλαπλές, εναλλακτικές μορφές προσβάσιμες από διάφορους τύπους χρηστών με αναπηρία
  – συστηματική αξιολόγηση και ουσιαστική αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη, με έμφαση στην αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την υποκειμενική ικανοποίηση του χρήστη

 • Ορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών με αρμοδιότητες και χρονικούς περιορισμούς για τον έλεγχο των προβληματικών πράξεων που έχουν υποδειχθεί από τους πολίτες και να γίνεται δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

 • Δυνατότητα του push information distribution, με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επιλέξουν ορισμένες ενότητες και να ενημερώνονται αυτόματα για μελλοντικές αλλαγές αυτών.

 • Διάθεση των δεδομένων σε μορφές αναγνώσιμες από μηχανές με στόχο την
  διαλειτουργικότητα και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους με βάση τον κανόνα των 5 αστέρων του Tim Berners-Lee (http://5stardata.info/). (Σε περίπτωση αρχείου με πίνακα, δεν αρκεί μόνο το PDF, αλλά και το ίδιο το csv).

 • Διευθέτηση του τρόπου καταχώρησης από τους οργανισμούς στο διαδικτυακό τόπο «Δι@υγεια». Η κατηγοριοποίηση να γίνεται ανά περίπτωση οργανισμού, με συνέπεια όλοι οι οργανισμοί να μην μπορούν να βάλουν αποφάσεις σε όλες τις υπάρχουσες κατηγορίες.

 • Σαφής διάκριση των κατηγοριών στο διαδικτυακό τόπο «Δι@υγεια» με ύπαρξη
  ξεκάθαρων οδηγιών σχετικά με το αντικείμενο της κάθε κατηγορίας.

 • 8 Μαΐου 2014, 17:05 | Christos Papadoulis

  Dear Sirs,

  A true transparency will be achieved when for each project/expense you display the result. i.e. Was it completed in time and budget? If not, why not. Consequences for meeting its objectives: on the company, the public, the government.

 • 7 Μαΐου 2014, 09:06 | Στέφανος

  Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική δημοσίευση ΚΑΘΕ δαπάνης του Δημοσίου. Αυτό αποβαίνει σε βάρος της Διαφάνειας και καταστρατηγεί την έννοια της. Όλα τα υπόλοιπα είναι άνευ σημασίας.