Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής : Δέσμευση 5: Ενίσχυση πολιτικής Κοινωνικών μέσων (Social Media) στο Κοινοβούλιο

Περιγραφή Δέσμευσης
Η ενίσχυση της επικοινωνιακής πολιτικής των κοινωνικών μέσων (social media) στο Κοινοβούλιο και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που δύνανται να προσφέρουν τα ήδη υπάρχοντα κοινωνικά μέσα αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της Βουλής των Ελλήνων. Η συστηματική και πιο οργανωμένη προσέγγιση των πολιτών, τόσο από πλευράς ενημέρωσης όσο και από πλευράς εκπαίδευσης και συμμετοχής τους, καθίσταται πλέον αναγκαία, δημιουργώντας τις συνθήκες για έναν πληρέστερο επικοινωνιακό σχεδιασμό.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, τεχνολογία και καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια, συμμετοχή των πολιτών
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, ελληνικούς δημόσιους φορείς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας-εκπαίδευσης.
Υφιστάμενη Κατάσταση
Οι ήδη υπάρχοντες λογαριασμοί του Γραφείου Τύπου στο Twitter και του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων στο YouTube παρουσιάζουν το κοινοβουλευτικό έργο, ανακοινώσεις που σχετίζονται με ποικίλα δρώμενα καθώς και οπτικοακουστικό υλικό με διαφορετικά είδη παραγωγών. Παράλληλα, η πρόσφατη δημιουργία σελίδας στο Facebook για τη «Βουλή των Εφήβων» φιλοδοξεί να προάγει την εκπαίδευση και συμμετοχή των νέων προσεγγίζοντάς τους μέσω επικοινωνιακών καναλιών που είθισται να χρησιμοποιούν συχνότερα.
Στόχος
Η συγκεκριμένη δέσμευση στοχεύει να ενισχύσει τον ρόλο των τριών πυλώνων που αφορούν στα κοινωνικά μέσα (ενημέρωση, εκπαίδευση, συμμετοχή), δημιουργώντας έναν ενιαίο και πιο συστηματικό επικοινωνιακό σχεδιασμό μεταξύ των τριών κοινωνικών μέσων συνδέοντάς τα με την έως τώρα έντυπη και δια ζώσης ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των πολιτών.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
Η δέσμευση πρόκειται να υλοποιηθεί εσωτερικά με τη συνεργασία διαφορετικών Διευθύνσεων της Βουλής των Ελλήνων και όπου κρίνεται απαραίτητο θα εμπλακούν εξωτερικοί φορείς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας-εκπαίδευσης.
• Καταγραφή αναγκών για την ενίσχυση κάθε μέσου σε επίπεδο επικοινωνιακό, διαχειριστικό και τεχνικό.
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων και απόφαση για τον στόχο της επικοινωνιακής πολιτικής και τις πληροφορίες που θα αναρτώνται στα κοινωνικά μέσα, τη χρήση social media widgets σε συγκεκριμένα σημεία τόσο της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων όσο και της ιστοσελίδας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία για διαμοιρασμό συγκεκριμένου περιεχομένου.
• Σύσταση ομάδων διαχείρισης περιεχομένου, εκπαίδευσή τους, ανάρτηση περιεχομένου και επικοινωνία με πολίτες.
• Τεχνικές βελτιώσεις και τοποθέτηση social media widgets, ολοκλήρωση αυτοματοποίησης ανάρτησης περιεχομένου.
• Διερεύνηση επιλογής ανάμεσα σε άδεια χρήσης Creative Commons ή YouTube Standard License σε συνδυασμό με τις γενικότερες πρακτικές και νομοθεσία που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα και την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα.