Δέσμευση 6: Ανοικτή διάθεση δεδομένων εξωχώριων εταιρειών

Υφιστάμενη κατάσταση
Κάθε εξωχώρια εταιρεία υπάγεται σε συγκεκριμένη ΔΟΥ, η οποία έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο αυτής. Δεν δημοσιεύονται αναλυτικά δεδομένα που αφορούν στις εξωχώριες εταιρείες.
Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Οικονομικών θα διαθέσει τη λίστα όλων των εξωχώριων (offshore) εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα σε επεξεργάσιμη μορφή. Η πληροφορία που θα δημοσιευθεί θα εμπεριέχει: Έδρα, ΑΦΜ εταιρείας, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος Χώρα έδρας, Στοιχεία Διεύθυνσης στην Ελλάδα, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ΚΑΔ, Ενεργός-Ανενεργός στην Ελλάδα. Η πληροφορία αυτή θα είναι άμεσα προσπελάσιμη και θα ενημερώνεται σε (τουλάχιστον) μηνιαία βάση.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)
Στόχος
Ο βασικός στόχος από τη δημοσίευση δεδομένων που αφορούν στις εξωχώριες εταιρείες είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Οι εξωχώριες εταιρείες, όσον αφορά στα στοιχεία ίδρυσης και λειτουργίας τους, τα οποία και δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, τα τελευταία χρόνια βρίσκονται διαρκώς στη δημοσιότητα με αρνητικό κυρίως τρόπο εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς και σκανδάλων. Η δημοσιοποίηση στοιχείων για στατιστικούς λόγους (απολογιστικά) θα υποστηρίξει λειτουργικά τον δεύτερο κύριο στόχο, αυτόν την λογοδοσίας, και αφορά τους επίσημους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Η δέσμευση θα υλοποιηθεί εσωτερικά από το Υπουργείο Οικονομικών χωρίς κόστη και δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Τα δεδομένα θα δημοσιεύονται στο data.gov.gr, αλλά και στους ιστότοπους www.publicrevenue.gr με διασυνδέσεις στους κόμβους του Υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr, www.minfin.gr).
Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014 αναμένεται να είναι έτοιμος ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ηλεκτρονική παραγωγή των δεδομένων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η απαραίτητη υλοποίηση για τη δημοσίευσή τους, με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της δέσμευσης την 30/03/2015.