Δέσμευση 4: Διάθεση στο κοινό ιστορικού κοινοβουλευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή

Περιγραφή Δέσμευσης
Η δέσμευση στοχεύει στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της Βουλής με τη δημοσίευση – σύμφωνα με τα ανοικτά πρότυπα – ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά:
• Στα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας από την Α’ Βουλευτική περίοδο μέχρι και την Η’ Βουλευτική περίοδο (9-12-1974 έως και 22-8-1996)
• Στις εισηγητικές εκθέσεις των νομοσχεδίων που κατατέθηκαν από το 1975 έως και 1993.
Επίσης, αποσκοπεί στη μερική μετατροπή κοινοβουλευτικών αρχείων σε ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) και τη διάθεσή τους στο κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, νομοθετική εξωστρέφεια (legislative openness), τεχνολογία και καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια, λογοδοσία
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Υφιστάμενη Κατάσταση
Στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων δημοσιεύονται σε μορφή αρχείων PDF ή/και Word, txt τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας από την Θ’ Βουλευτική περίοδο έως και σήμερα. Όσον αφορά στις εισηγητικές εκθέσεις των νομοσχεδίων δημοσιεύονται αυτές που έχουν κατατεθεί από το 1993 έως και μετά.
Στόχος
Η διάθεση, ανάδειξη, προβολή και διάθεση στο κοινό ψηφιακού υλικού, που αφορά στην κοινοβουλευτική – πολιτική ιστορία του τόπου μας και διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Βουλής, μέσω σύγχρονων ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών.
Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων και με άλλες μορφές ηλεκτρονικών εκδόσεων αρχείων κοινοβουλευτικού υλικού που μπορεί να διατίθενται και μέσω φορητών συσκευών είναι μια νέα διαδικασία που δεσμεύεται να εξετάσει και να υιοθετήσει η Βουλή.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
• Διερεύνηση και υιοθέτηση εξειδικευμένου λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων που θα μπορεί να ψηφιοποιήσει με ακρίβεια το έντυπο υλικό που είναι γραμμένο σε γραφομηχανή, στην καθαρεύουσα και σε πολυτονικό σύστημα.
• Ψηφιοποίηση με τη χρήση λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character Reading-OCR) του ιστορικού υλικού που αφορά σε Πρακτικά συνεδριάσεων Ολομέλειας αλλά και σε εισηγητικές εκθέσεις των νομοσχεδίων.
• Συστηματικός ποιοτικός έλεγχος στα παραγόμενα από την ψηφιοποίηση αρχεία κειμένου και εφαρμογή απαραίτητων διορθώσεων.
• Τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού και σταδιακή δημοσίευσή του στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων.
Αναφορικά με τη δημιουργία e-books πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
• Διερεύνηση και υιοθέτηση ανοικτών προτύπων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων και ανοικτού κώδικα εφαρμογών για την ανάγνωσή τους.
• Πιλοτική δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων για διαφορετικές κατηγορίες Κοινοβουλευτικών εγγράφων.
• Οριστικοποίηση του τρόπου δόμησης των e-books ανά κατηγορία κοινοβουλευτικών εγγράφων.
• Ενεργοποίηση διαδικασίας δημιουργίας και δημοσίευσης ηλεκτρονικών βιβλίων για επιλεγμένες κατηγορίες κοινοβουλευτικού υλικού.

 • Δεδομένης της υποχρέωσης για πλήρη συμμόρφωση της διαδικτυακής πύλης της Βουλής με τις Οδηγίες για WCAG, έκδοση 2.0, σε επίπεδο ΑΑ (οι οποίες διασφαλίζουν μεταξύ άλλων την προσβασιμότητα για διάφορους τύπους επισκεπτών με αναπηρία), θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη προσβασιμότητα των ψηφιακών μορφών που θα παράγονται και θα διατίθενται. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη:
  (α) για τη συμμόρφωση των παραγόμενων αρχείων PDF, Word, και txt με σχετικά πρότυπα αναγνωσιμότητας και προσβασιμότητας για διάφορους τύπους χρηστών με αναπηρία,
  και (β) για τη μεταγραφή και διάθεση των αναρτημένων ηλεκτρονικών εγγράφων σε πολλαπλές, εναλλακτικές μορφές προσβάσιμες από διάφορους τύπους χρηστών με αναπηρία.

  Στα προτεινόμενα «Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα», προτείνουμε να τροποποιηθούν τα παρακάτω ως ακολούθως:
  «•Συστηματικός ποιοτικός έλεγχος στα παραγόμενα από την ψηφιοποίηση αρχεία κειμένου, εφαρμογή απαραίτητων διορθώσεων για την πλήρη συμμόρφωση με σχετικά πρότυπα αναγνωσιμότητας και προσβασιμότητας για διάφορους τύπους χρηστών με αναπηρία.
  •Μεταγραφή και διάθεση των αναρτημένων ηλεκτρονικών εγγράφων σε πολλαπλές, εναλλακτικές μορφές προσβάσιμες από διάφορους τύπους χρηστών με αναπηρία.
  […]
  Αναφορικά με τη δημιουργία e-books, προσβάσιμων από όλους, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
  •Διερεύνηση και υιοθέτηση ανοικτών προτύπων για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων και ανοικτού κώδικα εφαρμογών για την ανάγνωσή τους, με έμφαση σε πρότυπα και τεχνικές που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων για διάφορους τύπους χρηστών με αναπηρία και χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών».

 • Επαναχρησιμοποίηση καλών πρακτικών δημοσιοποίησης των μεταδεδομένων ως RDF triples με τις κατάλληλες οντολογίες και διασύνδεσή τους με το υπόλοιπο linked open data cloud.