Δέσμευση 2: Δημοσίευση οργανογράμματος δημόσιας διοίκησης

Υφιστάμενη κατάσταση
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημο μητρώο φορέων της δημόσιας διοίκησης. Αυτό δημιουργεί προβλήματα όπως:
• Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εντοπίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας φορέων της δημόσιας διοίκησης.
• Αδυναμία να συνδυαστούν διαφορετικά σύνολα δεδομένων που βασίζονται σε διαφορετική κωδικοποίηση των φορέων.
• Προβλήματα στην διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων.
Περιγραφή Δέσμευσης
Η Ελληνική κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει όλο το οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης μέχρι επίπεδο τμηματάρχη. Σε κάθε κόμβο του οργανογράμματος θα υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και η περιγραφή των αρμοδιοτήτων του. Η βασική επιδίωξη είναι το οργανόγραμμα να διατίθεται δημόσια διαθέσιμο προς όλους, σε ανοιχτά και μηχαναγνώσιμα πρότυπα και να επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να λειτουργήσει και ως μητρώο φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), Υπουργείο Οικονομικών. Αφορά το σύνολο Δημόσιας Διοίκησης.
Στόχος
Στόχος της δέσμευσης είναι να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην επικοινωνία τους με τους δημόσιους φορείς, καθώς και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας ανάμεσα σε πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Η υλοποίηση θα γίνει με εσωτερική ανάπτυξη από το ΥΔΜΗΔ και το Υπουργείο Οικονομικών. Εμπλέκονται τα συστήματα της Διαύγειας και του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου από το ΥΔΜΗΔ και TAXIS από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατόπιν όλοι οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να δημιουργήσουν τα οργανογράμματά τους.
Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
• Υλοποίηση της εφαρμογής που θα υποστηρίξει τη δημιουργία, επικαιροποίηση και δημοσίευση οργανογράμματος (Σεπτέμβριος 2014).
• Δημιουργία και επικαιροποίηση οργανογραμμάτων φορέων ενταγμένων στη Διαύγεια (Ιούνιος 2015).
• Δημιουργία και επικαιροποίηση οργανογραμμάτων φορέων που δεν εντάσσονται στη Διαύγεια (Δεκέμβριος 2015).