Διάθεση Ανοικτών Κοινοβουλευτικών Δεδομένων: Δέσμευση 3: Βελτιώσεις στην διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων και εφαρμογή νέων προτύπων-τεχνολογιών

Περιγραφή Δέσμευσης
Τα Ανοικτά Κοινοβουλευτικά Δεδομένα είναι μια από τις προκλήσεις για τη Βουλή των Ελλήνων ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων Κοινοβουλίων παγκοσμίως. Πέραν αυτού, η σωστή δόμηση της πληροφορίας εξασφαλίζει ευρύτερη και ποιοτικότερη εμπειρία των χρηστών και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που αναζητούν σε συγκεκριμένα σημεία της διαδικτυακής πύλης.
Η συγκεκριμένη δέσμευση απαιτεί την εφαρμογή βελτιώσεων στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με νέα πρότυπα που θα ανταποκρίνονται στα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα (Open Data), τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της, την ανάπτυξη εφαρμογών για ενδεχόμενη οπτική αναπαράσταση πληροφοριών και την εξέλιξη των εργαλείων αναζήτησης.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα, τεχνολογία και καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια, λογοδοσία
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με κοινοβούλια παγκοσμίως, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
Υφιστάμενη Κατάσταση
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο διαθέτει από το 2001 ιστοσελίδα για την διάθεση των κοινοβουλευτικών πληροφοριών. Τον Μάιο του 2010 ενεργοποιήθηκε η νέα διαδικτυακή πύλη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία κοινοβουλευτικών ιστοσελίδων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (Inter-Parliamentary Union-IPU). Η πύλη αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας των πολιτών με το Κοινοβούλιο, αφού μέσω αυτής διατίθεται μεγάλο εύρος κοινοβουλευτικών δεδομένων και πληροφοριών σε πολλαπλές μορφές.
Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, τα αιτήματα από την Κοινωνία των Πολιτών για περισσότερη, έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων από μηχανές, επιβάλλουν την επανεξέταση της λειτουργικότητας της πύλης και του τρόπου παραγωγής, δημοσίευσης και διάθεσης των κοινοβουλευτικών δεδομένων.
Στόχος
Η παρούσα δέσμευση στοχεύει μέσω της επανεξέτασης και βελτίωσης της λειτουργικότητας της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων στην:
• Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας του Κοινοβουλίου και των μελών του.
• Βελτίωση της γενικότερης εμπειρίας των χρηστών όσον αφορά την κατανόηση και η δυνατότητα χρήσης των κοινοβουλευτικών πληροφοριών.
• Παρουσίαση με απλό και συστηματικό τρόπο των πληροφοριών/εγγράφων που σχετίζονται με την κοινοβουλευτική διαδικασία.
• Εξασφάλιση της πληρότητας, ακρίβειας και εγκυρότητας των πληροφοριών.
• Κατάργηση ή ελαχιστοποίηση των περιορισμών στην πρόσβαση των πολιτών στις κοινοβουλευτικές πληροφορίες.
• Υιοθέτηση πολιτικής που θα εξασφαλίσει ότι οι κοινοβουλευτικές πληροφορίες παρέχονται με τη χρήση των αρχών «Ανοικτών Δεδομένων» υπό μορφή που επιδέχεται επεξεργασία από μηχανές.
• Περαιτέρω διάχυση της κοινοβουλευτικής πληροφορίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
• Σύσταση ομάδας έργου με αντικείμενο την εξέταση της ροής της κοινοβουλευτικής πληροφορίας και της τεχνολογικής υποδομής του Κοινοβουλίου για την υποστήριξή της. Προσδιορισμός του ακριβή χαρακτήρα των πληροφοριών και του πεδίου εφαρμογής των κοινοβουλευτικών δεδομένων, τον επανακαθορισμό των προτύπων σχετικά με το είδος των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται, πού, πότε, και σε ποια μορφή.
• Επανεξέταση των όρων χρήσης της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να δίνεται δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του συνόλου του περιεχομένου της.
• Επανεξέταση των τρόπων, των μέσων και του χρόνου παρουσίασης των πληροφοριών.
• Παρουσίαση των υφιστάμενων δεδομένων και πληροφοριών και εγγράφων με διαφορετικές μορφές: δημιουργία e-books, νομοθετικά έγγραφα και έγγραφα πρακτικών Ολομέλειας σε μορφή html πέραν της μορφής pdf και word.
• Προσαρμογή του μεγέθους και των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικτυακής πύλης (μενού, εικόνες, κείμενο) ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης της συσκευής του χρήστη (responsive web design).
• Περαιτέρω αξιοποίηση του γενικού εργαλείου αναζήτησης που παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πύλης προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων με τη χρήση λογικών τελεστών και την επιλογή διακριτών ομάδων πληροφορίας.
• Καλύτερη απεικόνιση και σύνδεση των παρεχόμενων πληροφοριών.
• Παροχή κοινοβουλευτικών πληροφοριών σε μορφή ανοικτών δεδομένων (JSON, XML κ.ο.κ.) σε διακριτή ενότητα της διαδικτυακής πύλης.
• Εμπλουτισμός του περιεχομένου με δεδομένα που μπορεί να αφορούν: διάδοση αποτελεσμάτων ψηφοφοριών μέσω ανοικτών προτύπων, δημοσίευση Βουλευτικών Τροπολογιών, δημοσίευση Αδιόρθωτων Πρακτικών των συνεδριάσεων των Επιτροπών, επιπλέον στοιχεία της δραστηριότητας βουλευτών (ψήφοι, συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών, σε κοινοβουλευτικές αποστολές-ταξίδια, αποσπάσματα από τις εισηγήσεις τους στις επιτροπές και στην ολομέλεια κλπ.), περισσότερα δεδομένα για τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (αρ. πρωτ. μέσου, αναζήτηση βάσει θέματος), σύνθετα κριτήρια αναζήτησης συνθέσεων ολομέλειας, δημοσίευση εκθέσεων ανεξάρτητων αρχών, συστηματική δημοσίευση στοιχείων ειδικών διαδικασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου, δυναμική δημοσίευση του οργανογράμματος της Βουλής κ.ο.κ.

 • Γενικό σχόλιο
  Όπου είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί η εμπειρία της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ειδικότερα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν συμβατές, και όπου γίνεται όμοιες, κατηγορίες αποφάσεων (πχ στις δαπάνες).

  Ειδικότερα:
  1. Ολιγάριθμες, με νόημα και συμβατές με την ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατηγορίες
  Είδος Απόφασης
  θα πρέπει να δημιουργηθούν ανώτερης τάξης κατηγορίες με συγκεκριμένα κριτήρια (πχ δαπάνες: απόφαση, έγκριση, πληρωμή κλπ) λαμβάνοντας υπόψη και την νέα ΔΙΑΥΓΕΙΑ έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες και πλοηγήσιμες με τον ελάχιστο θόρυβο και πολυπλοκότητα

  ποσά και κωδικοί προϋπολογισμού
  στις αποφάσεις με οικονομικό αντίκτυπο (πχ δαπανών) θα πρέπει να υπάρχει ως βασικό μεταδεδεδομένο στην περίληψη και στην πλήρη καρτέλα το ΠΟΣΟ και ο κωδικός προϋπολογισμού (πχ σε βάρος του Κ.Α.0869)

  2. Μηχανικά αναγνώσιμα συννημένα
  Οι αποφάσεις να έχουν συννημένα (και) CSV και όχι μόνο pdf, τουλάχιστον οι εξής αποφάσεις:

  πράξεις επί του Προϋπολογισμού, Απολογισμού
  http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/05-02zk/
  file:///Users/user/Downloads/05-02%CE%96%CE%9A.pdf

  πληροφορίες για το προσωπικό http://diafaneia.hellenicparliament.gr/results/?ada=&protocolnumber=&datefrom=&dateto=&signer=&sector=&freetext=&type=d53efae4-5e3f-4ec7-8b0a-a29500a8e353

  και ο αριθμός των επισ. συνεργατών ανά βουλευτή και όχι μόνο το σύνολο file:///Users/user/Downloads/04-02%CE%973%20(1).pdf

  3. Όνομα βουλευτή
  είναι σημαντικό να αναφέρεται στα μεταδεδομένα το όνομα του βουλευτή, όπως ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις:

  • στις μετακινήσεις (πχ http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/01-02i3/)
  • στις επιτροπές (πχ http://diafaneia.hellenicparliament.gr/document/04-02ht/

 • Το site της Βουλής θεωρώ πρέπει να διατηρήσει την επίσημη και τυπική HCI μορφή του, για λόγους ιστορικότητας, αλλά και εξυπηρέτησης των χρηστών που ήδη έχουν μάθει να το χρησιμοποιούν.
  Δεν σκέφτεται κανείς τον σεβασμό σε αυτούς τους χρήστες, που δεν είναι εύκολο να εξοικειωθούν με Αλλαγές στο interface; Καλό είναι να εμπλουτιστεί το υλικό προσθέτοντας με προσοχή κάποια στοιχεία, χωρίς να παρεμβαίνουν στην όλη διεπαφή.

  Καλό είναι να δημιουργηθεί εκ νέου κάποιο ΣΥΓΧΡΟΝΟ forum της Βουλής όπου θα αναρτώνται οι απόψεις του κοινού.
  Πόσο προσεχτική ήταν η σχεδίαση του αρχικού site, και πόσο θα κοστίσει η αναδιαμόρφωσή του; Αυτό επιχειρείται για λόγους εκ-συγχρονισμού; Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται τα άτομα της Βουλής σαν απλοί χρήστες. Αλλά οι απλοί χρήστες να έρθουν πιο κοντά στη Βουλή.
  Να μην συγχέονται οι δύο θεματικές. Είναι διαφορετικός ο τόπος όπου αναρτώνται τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ της Βουλής, και διαφορετικός ο τόπος όπου θα φαίνονται οι γνώμες των πολιτών.

  Σχεδιάζεται να γίνει εκσυγχρονισμός με επιχείρημα ποιό; Να μην μείνει η σημερινή μορφή με επιχείρημα να ακολουθήσουμε τον συρμό της τεχνολογίας; Ας μιλήσει κάποιος ειδικός πανεπιστημιακός. Αυτές είναι αλλαγές που προσπαθεί h Ανοιχτή Διακυβέρνηση να επιφέρει;
  Ας ισχύσει τουλάχιστον η τήρηση βασικών αρχών/ o κατάλογος επιλογών, οι χρωματικές επιλογές. Πάντως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ για την αλλαγή του ιστοτόπου, και ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να ακολουθήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ που είναι μέγα θέμα εξαρτάται και από τους ρυθμούς αφομοίωσης των δεδομένων χρηστών. Να μην γίνονται αλλαγές για το θεαθήναι, και για την αφομοίωση χρημάτων.

  Πρέπει να φαίνει κάπου ξεχωριστά ο τόπος της νομοθεσίας, και ξεχωριστά η γνώμη του πολίτη, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Καλό είναι να υλοποιηθεί ένα forum – τόπος συζήτησης ΤΟΥ Πολίτη.

  Ο σεβασμός στα ήδη κείμενα επιβάλλει την σύσταση ενός καινούριου πιο δυναμικού ιστοχώρου, ο οποίος πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά, ένα μεσολαβητικό στάδιο λειτουργίας νέων δεδομένων και για αρκετό καιρό τήρηση του προηγούμενου.

 • Σύσταση ομάδας από εξωτερικό φορέα με αντικείμενο την εξέταση της ροής της κοινοβουλευτικής πληροφορίας και της τεχνολογικής υποδομής του Κοινοβουλίου για την υποστήριξή της.

 • Η πλατφόρμα της Βουλής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την πλατφόρμα που διαθέτει τα δεδομένα και το κεντρικό σημείο ανακτήσής τους με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους.

 • Τα ανοικτά δεδομένα της Βουλής πρέπει να συμπεριληφθούν στις δεσμεύσεις για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα με τις ίδιες τεχνικές αναφορές όπως των Linked Open Data.