Δέσμευση 2: Επέκταση της ευχρηστίας και της λειτουργικότητας της ενότητας «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων

Περιγραφή Δέσμευσης
Η τεχνολογική αναβάθμιση της ενότητας με την παροχή ανοικτών δομημένων πληροφοριών πέραν των εγγράφων που ήδη αναρτώνται, θα επαυξήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, τεχνολογία και καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια, λογοδοσία
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με άλλα Κοινοβούλια και φορείς τυποποίησης προτύπων και παροχής ελεύθερου λογισμικού
Υφιστάμενη Κατάσταση
Η ενότητα «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια για την εξωστρέφεια και διαφάνεια του έργου του Κοινοβουλίου. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται πληρέστερα για το έργο του Κοινοβουλίου, για τη διαχείριση και διοίκησή του, την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του, τις προμήθειές του και τα ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό του.
Στόχος
Η αυξημένη προσέλευση ενδιαφερομένων πολιτών παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της συγκεκριμένης ενότητας τόσο σε θεσμικό, όσο και τεχνολογικό επίπεδο, και παράλληλα δύναται να ενισχυθεί η λογοδοσία.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
• Ανάπτυξη της δυνατότητας ενημέρωσης των επισκεπτών της ενότητας μέσω RSS (Rich Site Summary), είτε ανά θεματική ενότητα ή ανά είδος απόφασης.
• Ανάπτυξη της ενότητας «Συχνές ερωτήσεις» από πλευράς του κοινοβουλίου για ερωτήματα θεσμικά και τεχνολογικά που δύνανται να προέλθουν από την ανάδραση των επισκεπτών.
• Δημιουργία ερωτηματολογίου για την εμπειρία των επισκεπτών της ενότητας, τόσο σε επίπεδο ευχρηστίας και προσβασιμότητας, όσο και σε θεσμικό επίπεδο.
• Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων δημοσίευσης.
• Τεχνολογική αναβάθμιση της εφαρμογής προκειμένου να παρέχει δομημένη (βάσει ανοικτών προτύπων) πληροφόρηση που αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου.

  • Ως προς το «[…]Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
    •Δημιουργία ερωτηματολογίου για την εμπειρία των επισκεπτών της ενότητας, τόσο σε επίπεδο ευχρηστίας και προσβασιμότητας, όσο και σε θεσμικό επίπεδο», θεωρούμε ότι η προτεινόμενη προσέγγιση για την βελτίωση της ευχρηστίας της συγκεκριμένης ενότητας της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων είναι ιδιαίτερα επιφανειακή. Η «Δημιουργία ερωτηματολογίου» δεν πρόκειται να λύσει από μόνη της τα υπαρκτά προβλήματα ως προς την προσβασιμότητα και την εμπειρία για παράδειγμα των χρηστών με αναπηρία. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η συστηματική μελέτη και η εκπόνηση δράσεων για την καταγραφή και αποκατάσταση της προσβασιμότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου προτείνουμε το προαναφερθέν απόσπασμα να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
    «•Μελέτη για την καταγραφή της εμπειρίας των επισκεπτών της ενότητας, τόσο σε επίπεδο ευχρηστίας και προσβασιμότητας, όσο και σε θεσμικό επίπεδο, και σταδιακή προώθηση δράσεων για την αποκατάσταση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της εμπειρίας των επισκεπτών της ενότητας. (Εκπόνηση μελέτης έως τον Ιούνιο 2015, σταδιακή υλοποίηση έως τον Ιούνιο 2016».

  • Οπτικοποίησεις εκτέλεσης προυπολογισμού (π.χ. OpenSpending)
    Οπτικοποίησεις εκτέλεσης προυπολογισμού (π.χ. OpenSpending)

  • Ανοικτά δεδομένα εκτέλεσης προυπολογισμού σε διαφόρες μορφές (CSV, RDF, κ.α)