Δέσμευση 3: Συντονισμός και έλεγχος εφαρμογής της πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση

Υφιστάμενη κατάσταση
Στην παρούσα οργανωτική δομή της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης δεν προβλέπονται μονάδες εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του ανασχεδιασμού των οργανωτικών δομών διοίκησης των υπουργείων προβλέπεται η σύσταση τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και σε ορισμένες περιπτώσεις τμημάτων εσωτερικών υποθέσεων σε όλα τα υπουργεία της κυβέρνησης. Επιπλέον στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα θεσμοθετηθεί μονάδα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας με οριζόντιες αρμοδιότητες για την εφαρμογή των πολιτικών για την ανοικτή διακυβέρνηση.
Περιγραφή Δέσμευσης
Η ενίσχυση της λογοδοσίας και η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς συναρτώνται άμεσα και με την ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών των φορέων. Στο πλαίσιο του συνολικού προγραμματισμού της Ελληνικής κυβέρνησης για την αξιολόγηση και την αναδιάρθρωση των δομών των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, θα θεσμοθετηθούν δομές Εσωτερικού Ελέγχου στην αποστολή των οποίων θα ενταχθεί ο έλεγχος συμμόρφωσης τόσο με τις θεμελιώδεις αρχές όσο και με την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων ανοικτής διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν αναληφθεί από τον εκάστοτε φορέα.
Επιτελικό ρόλο στον συντονισμό και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση θα έχει αρμόδια μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Αρχές OGP
Λογοδοσία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Συντονιστικός Ρόλος: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ). Υλοποίηση: Σύνολο Υπουργείων Δημόσιας Διοίκησης
Στόχος
Στόχος είναι η εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής και των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης μέσω των νέων οργανωτικών δομών εσωτερικού ελέγχου.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
• Ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος για τον οργανισμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου θεσμοθετείται η μονάδα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας.
• Νέα Προεδρικά Διατάγματα που θα αποτυπώνουν, περιγράφουν και καθορίζουν τη λειτουργία των νέων δομών Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε Υπουργείο.
Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
Ενεργοποίηση των νέων οργανωτικών δομών (τέλος Ιουνίου 2015).