Ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Εξωστρέφειας, της Κοινοβουλευτικής και Νομοθετικής Διαφάνειας: Δέσμευση 1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Περιγραφή Δέσμευσης
Τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας και εξέτασης των νομοσχεδίων στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στη συνέχεια στην Ολομέλεια μέχρι την ψήφισή τους στο σύνολο επιφέρουν τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο των νομοσχεδίων που κατατέθηκε στη Βουλή. Η δέσμευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την τεκμηρίωση της νομοθετικής διαδικασίας, φιλοδοξώντας να επιτύχει την υιοθέτηση ενός συστήματος που παρακολουθεί την κατάσταση και το ιστορικό ενεργειών κατά την επεξεργασία των νομοσχεδίων από το Κοινοβούλιο, βοηθά στην παραγωγή των διαφορετικών εκδόσεών τους και επιτρέπει τη γρήγορη διανομή τους, τόσο εσωτερικά στα μέλη του Κοινοβουλίου, όσο και στο κοινό. Παράλληλα, χρησιμεύει ως έγκυρη βάση πληροφόρησης του Κοινοβουλίου και επιτρέπει στα μέλη του και στο κοινό να ανακτήσουν τις πληροφορίες που αναζητούν με έναν ακριβή και έγκαιρο τρόπο προάγοντας τις αρχές της κοινοβουλευτικής διαφάνειας.
Βασικές αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, νομοθετική εξωστρέφεια (legislative openness), τεχνολογία και καινοτομία για κοινοβουλευτική διαφάνεια, λογοδοσία
Φορέας Υλοποίησης
Βουλή των Ελλήνων
Εμπλεκόμενοι Φορείς
Συνεργασία με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία), με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα Κοινοβούλια και φορείς τυποποίησης προτύπων και παροχής ελεύθερου λογισμικού
Υφιστάμενη Κατάσταση
Η Βουλή των Ελλήνων μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των νομοσχεδίων και τα έγγραφα που αφορούν σε ορισμένα από αυτά. Ωστόσο, η σημερινή διαδικασία σύνταξης και τροποποίησης των κειμένων των νομοσχεδίων δεν επιτρέπει τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό των αλλαγών που επέρχονται σε κάθε στάδιο επεξεργασίας τους και, κατά συνέπεια, τη δημοσίευση ηλεκτρονικών αρχείων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανές.
Στόχος
Στόχοι της συγκεκριμένης δέσμευσης είναι οι ακόλουθοι:
• Η υιοθέτηση ενός συστήματος που θα επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό των αλλαγών που επήλθαν σε ένα νομοσχέδιο κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στην Ολομέλεια μετά την ενσωμάτωση τροπολογιών, νομοτεχνικών βελτιώσεων και διορθώσεων.
• Η δυνατότητα δημοσίευσης του νομοσχεδίου σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανές έτσι ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από άλλες εφαρμογές και ιστοσελίδες.
• Η διευκόλυνση της ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Κοινοβουλίου, Κυβέρνησης, Κοινωνίας των Πολιτών και ξένων Κοινοβουλίων).
• Η σύνδεση με αυτοματοποιημένο τρόπο των σχετικών με το νομοσχέδιο κοινοβουλευτικών εγγράφων (Πρακτικά Επιτροπών, Πρακτικά Ολομέλειας, εκθέσεις, αποτελέσματα ψηφοφοριών).
• Η υποστήριξη πολλαπλών μορφών απεικόνισης (διαφορετικές εμφανίσεις του νομοσχεδίου για: ηλεκτρονική ιστοσελίδα, αντίγραφο σε χαρτί, ενσωμάτωση σε άλλο έγγραφο, αξιοποίηση από συστήματα που υποστηρίζουν ΑμεΑ).
• Η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των εγγράφων για χρήση τους στο μέλλον μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης- Βασικά Ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
Τα στάδια και ενέργειες που προτείνονται να ακολουθηθούν για την επίτευξη της δέσμευσης είναι τα ακόλουθα:
• Συνεργασία με τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία) προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πιστοποιημένης ηλεκτρονικής διακίνησης και κατάθεσης Νομοσχεδίων και Υπουργικών Τροπολογιών στη Βουλή καθώς και η από κοινού υιοθέτηση του προτύπου XML κατά την σύνταξη των νομοσχεδίων και των τροπολογιών.
• Επανεξέταση της ροής πληροφοριών από την κατάθεση του νομοσχεδίου μέχρι την ψήφισή του στο σύνολο και την αποστολή του στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
• Εσωτερική αναθεώρηση των διαδικασιών σύνταξης και τροποποίησης των εγγράφων των νομοσχεδίων.
• Υιοθέτηση ενός διεθνούς ανοικτού προτύπου XML για τη σύνταξη και επεξεργασία των νομοθετικών κειμένων.