Δέσμευση 7: Ανοικτή διάθεση κρίσιμων συνόλων δεδομένων

Υφιστάμενη κατάσταση
Η κατάσταση για την ανοικτή διάθεση δεδομένων φορολογίας, έργων, εμπορίου και εργασίας έχει ως εξής:
• Φορολογικά δεδομένα: διατίθενται σε κάποια μορφή ορισμένα στατιστικά στοιχεία από τους ιστοχώρους της ΓΓΔΕ (http://www.publicrevenue.gr) και της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr).
• Δημόσια έργα και συμβάσεις: δημοσιοποίηση δεδομένων των έργων μέσα από τα portal espa.gr και το anaptyxi.gov.gr.
• Εμπορικά δεδομένα:
o Παρατηρητήριο τιμών διδάκτρων: ανάρτηση δεδομένων σε ιστοσελίδα.
o ΓΕΜΗ: περιορισμένη διάθεση πληροφορίας (υποσύνολο στοιχείων των εγγεγραμμένων) καθώς και δυνατότητα αναζήτησης. Η πληροφορία που χορηγείται αφορά στα κατωτέρω στοιχεία: Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ υπόχρεου, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, ΑΦΜ, Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., Νομική Κατάσταση, Ημερομηνία Απόδοσης Γ.Ε.ΜΗ, Έγγραφα Δημοσιότητας.
Περιγραφή Δέσμευσης
Η δέσμευση αφορά τη διάθεση ανοικτών συνόλων δεδομένων που αφορούν τους τομείς της φορολογίας, του εμπορίου και των δημοσίων έργων και συμβάσεων. Για την διάθεση αυτών των συνόλων δεδομένων σε ανοικτή μορφή δεν απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις και οι μόνοι ουσιαστικοί περιορισμοί έχουν να κάνουν με την τεχνική υλοποίηση και ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων. Τα σύνολα δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτή και επεξεργάσιμη μορφή από το κεντρικό portal data.gov.gr είναι τα ακόλουθα ανά τομέα:
• Φορολογικός μηχανισμός:
o Απόδοση ΔΟΥ
o Πλήθος φορολογικών ελέγχων και παραβάσεων με γεωγραφική κατανομή
o Ανάλυση του δημόσιο προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ
o Στατιστικά στοιχεία για το οικονομικό έγκλημα
o Στατιστικά στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα, για ΦΠΑ και φόρους κεφαλαίου
• Δημόσια έργα και συμβάσεις:
o Δεδομένα συμβάσεων από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
o Δεδομένα για έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, από το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης του ΕΣΠΑ
• Εμπορικά δεδομένα:
o Δεδομένα τιμών από το παρατηρητήριο διδάκτρων της ΓΓΚ
o Δεδομένα από το ΓΕΜΗ:
 Για Νομικά Πρόσωπα: ΑΦΜ, Αρ. ΓΕΜΗ, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, Νομική κατάσταση (ενεργή, λύση-εκκαθάριση, πτώχευση κλπ), ΕΔΡΑ (Δήμος-Νομός), Ταχυδρομική Δ/νση, Διάρκεια Νομικού Προσώπου, Σκοπός, Ύψος κεφαλαίου, Κατανομή κεφαλαίου, Διάρκεια διαχειριστικής χρήσης, στοιχεία νομίμου/νομίμων εκπροσώπων, ιστοσελίδα, διαδικτυακός τόπος ηλεκτρονικού εμπορίου.
 Στοιχεία για τις εταιρικές μεταβολές: Ημερομηνία και είδος μεταβολής
 Διοικητικά έγγραφα: Οι ανακοινώσεις που παράγονται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
 Ιδιωτικά Έγγραφα: Οι ισολογισμοί των κεφαλαιουχικών εταιριών
Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία
Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση:
• Φορολογικά δεδομένα: Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
• Εμπορικά δεδομένα, δεδομένα δημοσίων συμβάσεων και έργων: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
• Δεδομένα εργασίας, ασφάλισης και πρόνοιας: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς: ΥΔΜΗΔ, Υπουργείο Οικονομικών, Γ.Γ. Καταναλωτή (ΓΓΚ), Γ.Γ. Εμπορίου (ΓΓΕ), Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ΗΔΙΚΑ
Στόχος
Στόχος είναι η διάθεση αυτών των συνόλων δεδομένων ως ανοικτά δεδομένα, στον κεντρικό portal data.gov.gr. Τα δεδομένα αυτά θα είναι σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. csv, xml, rdf), και θα διατίθενται προς επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς.
Μέσα για την υλοποίηση της δέσμευσης
Σε όλες τις περιπτώσεις η υλοποίηση θα γίνει με εσωτερική ανάπτυξη στον κάθε φορέα.
Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
• Φορολογικός μηχανισμός: Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015 θα είναι έτοιμοι οι μηχανισμοί παραγωγής των δεδομένων και μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2016 τα σύνολα δεδομένων προς δημοσίευση.
• Δημόσια έργα και συμβάσεις:
o Δεδομένα συμβάσεων από το ΚΗΜΔΗΣ: μέχρι Ιούνιο 2015.
o Δεδομένα για έργα ΕΣΠΑ: μέχρι Μάιο 2015.
• Εμπορικά δεδομένα:
o Δεδομένα τιμών από το παρατηρητήριο διδάκτρων της ΓΓΚ: δημοσίευση μέχρι Δεκέμβριο 2014
o Δεδομένα από το ΓΕΜΗ: δημοσίευση των δεδομένων μέχρι τον Ιανουάριο 2015.

 • Τα δεδομένα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) έχουν σε μερικές εγγραφές λάθος ΑΦΜ και ποσά τα οποία δεν συμφωνούν στα μεταδεδομένα και την αναρτημένη πράξη σε pdf. Είναι δύσκολο να σας παραθέσω παράδειγμα καθώς οι URI δεν είναι ούτε uniform ούτε αποκλειστικοί για κάθε πόρο.
  Μπορεί να διορθωθεί μερικώς το θέμα των λαθών με την χρήση της υπηρεσίας του ΑΦΜ validation της ΓΓΠΣ.

 • Να ληφθούν υπόψιν καλές πρακτικές δημοσιοποίησης συνδεδεμένων δεδομένων στατιστικής φύσης π.χ data cube ontology

 • Αυστηρός ορισμός των κρίσιμων ανοικτών δεδομένων ανα υπουργείο και όχι μόνο του Οικονομικών,π.χ. κρίσιμα δεδομένα είναι αυτά των Μεταφορών, της ποιότητας του αερά κ.α. Αν ένας από τους στόχος είναι η ενίσχυση του τουρισμού όπως έχει αναφερθεί από το υπουργείο, ένας βασικός παράγοντας είναι τα ανοικτά δεδομένα μεταφορών, όπου μπορούν να οδηγήσουν και στην αύξηση του τουρισμού αλλά και της επιχειρηματικότητας.

 • Η γενική αίσθησή μου είναι ότι σωστά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια. Από την άλλη θεωρώ ότι παραμελείται κάπως ο χώρος της εσωτερικής συνεργασίας μεταξύ φορέων δημόσιας διοίκησης αλλά και μεταξύ των τελευταίων και των εξωτερικών συνεργατών τους. Κατά την άποψή μου, μια ισόρροπη προσέγγιση θα είναι συνεπής με την τάση ανοικτής πρόσβασης (open access) και θα εντάσσει *ρητά* στη λογική «ανοιχτότητας», «σύνδεσης» και «επαναδιάθεσης» (μέσα από τα σχετικά αποθετήρια), τουλάχιστον:

  – μελέτες
  – παραδοτέα έργων
  – πρακτικά επιτροπών
  – αναφορές ομάδων εργασίας
  – πηγαίο λογισμικό
  – μοντέλα διαδικασιών

  Εξάλλου, τα παραπάνω θεωρώ ότι μπορούν να ενταχθούν στο στόχο του OGP για -έστω και κάπως πιο έμμεση- λογοδοσία καθώς ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να εντοπίσει κατά πόσο αξιοποιούνται και με ποιο τρόπο οι -άυλες- προμήθειες/»επενδύσεις» σε γνώση και πληροφορία αλλά και η όποια εσωτερική παραγωγή γνώσης.

  Ευχαριστώ για τη δυνατότητα συμμετοχής.