Άρθρο 12 – Τελικές – Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το καταβαλλόμενο ποσό για κάθε έτος. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να αυξάνονται οι κατηγορίες δικαιούχων και το ΚΑ.Μ.Κ., εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά το χρόνο έκδοσής της.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξειδικεύονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα για την καταβολή του ΚΑ.Μ.Κ., οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του ΚΑ.Μ.Κ. ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του ανά κατηγορία δικαιούχων, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 120/1997 (Α’ 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιβάτες – Οχήματα
α. Στοιχεία επιβάτη: Από την 1 Ιανουαρίου του έτους 2000 το σύστημα τηρεί το ονοματεπώνυμο του επιβάτη, το ΑΦΜ, το φύλλο, την ηλικία ή την ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας (ενήλικας – παιδί – βρέφος) ή το έτος γέννησης και στοιχεία που τυχόν δηλώνονται από τον επιβάτη (άτομο με ειδικές ανάγκες, φροντίδες που πρέπει να παρασχεθούν στον επιβάτη σε επείγουσες καταστάσεις κ.λπ.).
β. Στοιχεία δρομολογίου: ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, λιμένες προορισμού, όνομα πλοίου.
γ. Στοιχεία θέσης και ενδιαίτησης.
δ. Στοιχεία οχημάτων: κατηγορία, τύπος (εργοστάσιο κατασκευής), διαστάσεις, αριθμός κυκλοφορίας.
ε. Ειδικό καθεστώς εκπτώσεων.»